eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zmiana aranżacji księgarni, szatni oraz holu głównego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją wyposażenia

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-08Ogłoszenie nr 512234-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu: Zmiana aranżacji księgarni, szatni oraz holu głównego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją wyposażenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 27846800000, ul. Pl. Powstańców Warszawy  5 , 50-153   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3435643, 3433308, , e-mail przetargi@mnwr.art.pl, , faks 713 725 159.
Adres strony internetowej (URL): https://mnwr.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://mnwr.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
Adres:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana aranżacji księgarni, szatni oraz holu głównego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją wyposażenia
Numer referencyjny: 1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Zmiana aranżacji księgarni, szatni oraz holu głównego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją wyposażenia". 2.Celem wykonania przedmiotu umowy jest zmiana aranżacji architektonicznej pomieszczeń księgarni i szatni oraz holu głównego, zapewniająca poprawę funkcjonalności, a także ujednolicenie wystroju pomieszczeń w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia Muzeum. 3.Budynek, w którym przewidziano modernizację pomieszczeń jest obiektem użyteczności publicznej- siedzibą Muzeum Narodowego we Wrocławiu- a jednocześnie obiektem zabytkowym i podlega ochronie konserwatorskiej. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, jest obiektem położonym na działce 10/1, AM-28, obręb Stare Miasto, której inwestor jest użytkownikiem. Budynek został wzniesiony w latach 80-tych XIX w. Budynek muzeum jest obiektem średniowysokim, z jedną kondygnacją podziemną, trzema nadziemnymi kondygnacjami ekspozycyjnymi i poddaszem zaadoptowanym również na sale ekspozycyjne. Modernizowane pomieszczenia znajdują się na poziomie parteru. 4.Przedmiot umowy opisuje dokumentacja projektowa tj.: Projekt wyposażenia księgarni, szatni oraz holu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, opracowaną przez "Sowa-Szenk" s.c. Agnieszka Sowa-Szenk, Tomasz Szenk ul. kardynała Augusta Hlonda 2/4 lok.6, 50-329 Wrocław, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. Na dokumentację składają się następujące opracowania: 1)Projekt wyposażenia pomieszczeń księgarni, szatni oraz holu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Projekt budowlany księgarni, szatni oraz holu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Branża: Architektura wnętrz. 2)Projekt wyposażenia pomieszczeń księgarni, szatni oraz holu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu. STWiOR. Branża: Architektura wnętrz. 5.Zamawiający załączył do dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, przedmiary robót, lecz tylko w celach pomocniczych i mogą one nie obejmować całości zakresu robót i prac. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dokumentacja projektową, o której mowa powyżej w ust. 4. Jeżeli w dokumentacji technicznej lub technologii wykonania robót, wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość uwzględnić w całkowitej cenie oferty. 6.Przedmiot umowy obejmuje roboty opisane w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, w następującym zakresie: 1)Wykonanie natynkowej skrzynki rozdzielczej zasilania szatni i księgarni, 2)Doprowadzenie zasilania przewiertem z piwnicy do skrzynki rozdzielczej, 3)Wykonanie podtynkowej instalacji oświetlenia, 4)Montaż opraw oświetleniowych zwieszanych, 5)Wykonanie włącznika oświetlenia architektonicznego na istniejącym obwodzie, 6)Dostosowanie istniejącego oświetlenia architektonicznego wymiana źródeł światła, 7)Wykonanie podtynkowej instalacji gniazd 230V z doprowadzeniem zasilania do ZK1, 8)Montaż gniazd podwójnych podtynkowych 230V 9) Wykonanie podtynkowej instalacji 400V, 10)Montaż gniazd podtynkowych 400V, 11)Wykonanie podtynkowej instalacji zasilającej monitory LCD w holu głównym 230V, 12)Wykonanie przyłącza monitorów do sieci LAN w holu głównym, 13)Przebudowa ścianki GK w holu głównym pod zabudowy multimedialne, 14)Oczyszczenie i malowanie kolumn żeliwnych, 15)Przygotowania ścian i sufitów księgarni i szatni do malowania - naprawy, gruntowanie itp. 16)Malowanie ścian i sufitów księgarni, szatni, korytarza oraz ścian holu głównego, 17)Wymiana grzejnikowych zaworów dolotowych na zawory z głowicami termostatycznymi, 18)Wykonanie i montaż wyposażenia wnętrz, 19)Zakup i dostawa wyposażenia, w tym min. ruchomego, multimedialnego, oświetleniowego, oraz wszystkie niezbędne roboty tymczasowe, towarzyszące oraz roboty demontażowe i montażowe. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji wskazanej w załączniku nr 5 do SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 8. Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów. Z uwagi na wyjątkowy charakter obiektu (czynny obiekt muzealny), Zamawiający zaleca złożenie oferty po dokonaniu wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu: 13.02.2019 r. oraz 15.02.2019 r. w godz. 10:00 - 12:00. Zamawiający informuje, że nie przeprowadzenie wizji lokalnej nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej pisemnie do Zamawiającego na adres: przetargi@mnwr.pl podając datę i godzinę odpowiadającą Wykonawcy oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail) w celu wskazania terminu wizji lokalnej. Każdy z wykonawców otrzyma odpowiedź od Zamawiającego ze wskazaniem terminu. Każdy z wykonawców będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbycia wizji lokalnej. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień, a wszelkie zapytania należy kierować do Zamawiającego w trybie przewidzianym ustawą. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 10.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę. 11.W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowalne lub usługi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 12.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 13.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502, z późn.zm), w następującym zakresie realizacji zamówienia: 1)roboty instalacyjne elektryczne, 2)roboty budowlane wykończeniowe. 14.Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia 36 miesięcy. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w paragrafie 12 wzoru umowy - załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał wydłużenie okresu gwarancji. 15.Warunki realizacji określa wzór umowy - załącznik nr 8 SIWZ. Zamawiający szczególnie zwraca uwagę na konieczność koordynacji robót z innymi Wykonawcami prac zatrudnionymi bezpośrednio przez Zamawiającego do wykonania regeneracji/naprawy posadzki z lastrika w pomieszczeniu księgarni i szatni. Regeneracji dokona firma wyłoniona w innym postępowaniu. W związku z powyższym, Wykonawca jest zobowiązany w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia podpisania Umowy do zdemontowania szklanych ścian pomiędzy słupami w pomieszczeniu księgarni oraz zdemontowania mebli w pomieszczeniu księgarni i szatni i złożenia w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po zakończeniu prac demontażowych rozpocznie się naprawa posadzki. Termin na regenerację posadzki określa się na około 7 dni roboczych. Po zakończeniu prac posadzkarskich Wykonawca rozpocznie prace aranżacyjne w księgarni. Wykonawca będzie zobowiązany do dokładnego zabezpieczenia posadzki w trakcie dalszego wykonywania robót budowlanych. 16.Zamawiający zastrzega na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP, że może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45313100-5
45311000-0
45420000-7
45450000-6
31500000-1
32322000-6
39150000-8
31500000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000.00 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w Dziale X SIWZ, wg formuły: spełnia-nie spełnia.
Informacje dodatkowe W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 (dwa) zamówienia na łączną kwotę minimum 300.000,00 zł brutto, wykonane w czynnym budynku użyteczności publicznej, z których każde obejmowało roboty instalacyjne elektryczne, roboty ogólnobudowlane oraz wykonanie, dostarczenie i montaż zabudowy meblarskiej. Przez wykonanie i montaż zabudowy meblarskiej rozumie się kompleksowe zamówienie obejmujące wykonanie mebli wg indywidualnego projektu w formie zabudowy, połączonej na trwałe z budynkiem, dostarczenie oraz zamontowanie wszystkich jej elementów, w taki sposób, aby zabudowa ta spełniała samodzielnie funkcję użytkową. Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 2. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.), w następującym zakresie: 1) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ograniczonym, 2) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie, 3) 1 osobą z uprawnieniami elektrycznymi w zakresie dozoru - elektryka. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w Dziale X SIWZ, wg formuły: spełnia-nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność zawodowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Dokument musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Dokument składa się w formie oryginału lub kopii "poświadczonej za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. Dla potwierdzenia okoliczności Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, zgodnie z Działem VII ust. 2 pkt. 2 lit. a) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. Dokument składa się w formie oryginału lub kopii "poświadczonej za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. 2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 1) Wykazu robót budowlanych (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz składa się w formie oryginału. Dowody w formie oryginału lub "kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) Wykazu osób (wzór "wykazu osób" stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz składa się w formie oryginału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca przy wykazaniu spełniania warunków postępowania w okolicznościach, o których mowa w dziale VII ust. 4 SIWZ. Dokument składa się wraz z ofertą w formie oryginału. 1) Wykonawca może, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający informuje, że "stosowna sytuacja", o której mowa powyżej, nastąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (dokument składany do oferty w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego wynikać będzie jednoznacznie: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. UWAGA! W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których, te zdolności są wymagane. 3) Zgodnie z art. 22a ust. 3 Pzp Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1. Wobec powyższego Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Dziale X ust. 4 pkt. 3 lit. a) SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 75 1050 1575 1000 0022 0436 8597 Tytuł przelewu: wadium - Zamówienie nr 1/2019, 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem), 3) kwotę gwarancji(poręczenia), 4) termin ważności gwarancji(poręczenia), 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji(poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. ZASADY ZWROTU WADIUM: 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej. 2. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku: a) wystąpienia zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy, mająca wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w okresie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia ceny oferty Wykonawcy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów wynagrodzenie do obowiązujących przepisów; szczegóły opisane w § 3 ust. 4-6 Umowy. 2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia i zakresu przedmiotowego zamówienia oraz zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy przypadku: a) wystąpienia konieczności zaniechania określonych robót ze względu na ich zbyteczność spowodowaną błędem projektowym - wynagrodzenie ryczałtowe ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o wartość robót zaniechanych, b) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość zaniechania realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych, c) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, co obejmuje możliwość zaniechania realizacji części robót i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robót lub robót wykonanych w inny sposób w miejsce robót zaniechanych lub wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących zwiększenie zakresu ilościowego lub rzeczowego wykonywanych robót, jeśli ich nie objęcie jest spowodowane błędem projektowym, który Wykonawca wykaże, a wykonanie tych robót jest konieczne dla osiągnięcia celu realizacji zamówienia. 3) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych w przypadku: a) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, której nie można było przewidzieć, jeżeli zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną i zostało zalecone i potwierdzone przez nadzór projektowy i inwestorski, b) zastosowania innych zamiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jeżeli zastosowanie tych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów spowoduje polepszenie parametrów technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego, czego nie można było wcześniej przewidzieć a co zostało zalecone i potwierdzone przez nadzór projektowy i inwestorski, c) na wniosek Wykonawcy, w trakcie wykonywania robót budowlanych, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót, w tym zmiany materiałów i/lub urządzeń. Zmiany te są dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W takim przypadku, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt lub rozwiązanie zamienne oraz uzasadnienie, że dokonanie zmiany jest uzasadnione warunkami technicznymi, użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego obiektu budowlanego oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. 4) w zakresie zmiany terminu realizacji robót budowlanych, w szczególności w przypadku: a) wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże), błędów projektowych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie przedmiotu umowy, a są niezbędne do jego prawidłowego wykonania, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Okres realizacji Umowy zostanie wówczas wydłużony odpowiednio do terminów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, b) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagających przebudowy, a uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 14 dni, co Wykonawca wykaże, c) odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 dni, co Wykonawca wykaże, d) w okolicznościach niewynikających z winy żadnej ze Stron, które zmuszają Zamawiającego do przerwania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności gdy dalsza kontynuacja realizacji zamówienia byłaby niezgodna ze sztuka budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. W sytuacji tej Zamawiający podejmie działania zmierzające do usunięcia zaistniałych problemów technologicznych, a okres realizacji Umowy zostanie zmieniony o czas wymagany do ich usunięcia, e) Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, spowodowanej wstrzymaniem prac w związku z koniecznością realizacji działalności statutowej muzeum. Okres realizacji ulegnie wówczas odpowiedniemu przedłużeniu, f) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego w szczególności w przypadku zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, a także w przypadku konieczności zapewnienia ciągłej i sprawnej organizacji bieżącej działalności Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć. Okres realizacji Umowy ulegnie wówczas odpowiedniemu przedłużeniu, g) gdy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie robót budowlanych, w szczególności z powodu niewydania zgody przez właściwy organ na wykonanie tych robót lub wydania nakazu wstrzymania tych robót. Okres realizacji ulegnie wówczas odpowiedniemu przedłużeniu, h) zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, i) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, j) udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia uzupełniającego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże: - iż udzielenie zamówienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamówienia podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego oraz - zakres czasowy niezbędnego do przedłużenia okresu realizacji zamówienia podobnego lub części zamówienia podobnego pozostającego w funkcjonalnym technicznie związku z realizacją zamówienia podstawowego. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego zgodnie z lit. i) jest wyłącznie dopuszczalne, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania środków publicznych przez Zamawiającego zamówienie podobne w całości lub w części winno być realizowane w tym samym czasie oraz na tym samym zakresie obszarowym realizacji robót co zakres rzeczowy umowy podstawowej. 5) w zakresie zmiany Podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek (warunki) w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wszystkie powyższe okoliczności i postanowienia opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 4. Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadkach zmian, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2 -4, wykonanie wynikających ze zmian Umowy robót, prac lub dostaw, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt. 2 -4, musi być stwierdzone w protokole konieczności zawierającym szczegółowe uzasadnienie zmiany podpisanym przez nadzór inwestorski, inspektorów branżowych, projektanta i Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.