eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaktorów › Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.



Ogłoszenie z dnia 2018-02-05



Ogłoszenie nr 511142-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Gmina Jaktorów: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
"Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ" Działania 4.3 "REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA" Poddziałania 4.3.2 "MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, krajowy numer identyfikacyjny 75014825900000, ul. ul. Warszawska  33 , 96-313   Jaktorów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8564026, 8564069, e-mail gmina@jaktorow.pl, faks (046) 855 21 88.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.jaktorow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.jaktorow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Urząd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów pok. nr 8 (Sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.
Numer referencyjny: ID.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę 199 szt. miejsc parkingowych, w tym 12 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, budowę 146 miejsc parkingowych dla rowerów pod wiatami i miejsca niezadaszone oraz budowę dróg manewrowych,ciągów pieszych, odwodnienia, oświetlenia i monitoringu. Ciągi pieszo -jezdne o szerokości 5m, chodniki,dojścia o szerokości zmiennej 1,5m - 3,40 m z kostki brukowej o gr. 8 cm, drogi manewrowe będą wykonane z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, wzmocnionej warstwą stabilizacji cementem Rm = 2,5 Mpa, zjazdy publiczne z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, wzmocnionej warstwą stabilizacji cementem Rm =2,5 Mpa oraz wykonanie przykrycia istniejącego rowu rurą O 1,2 m wraz z komorą połączeniową i ścianką czołową oraz odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi odwadniającymi miejsca parkingowe, oświetlenie parkingów na aluminiowych słupach oświetleniowych o wysokości 10m, na których zostaną zamontowane oprawy ledowe o mocy 130W. Przedmiot zamówienia obejmuje także przebudowę kolizji telekomunikacyjnych i urządzeń SRK, zgodnie z załączoną dokumentacją. Przedmiot zamówienia obejmuje również budowę systemu monitoringu dla parkingu przy stacji kolejowej w Jaktorowie, o którym mowa w przedmiocie zamówienia oraz budowę systemu monitoringu dla już istniejącego parkingu przy stacji kolejowej w Międzyborowie wraz z Centrum Monitorowania zlokalizowanym w budynku Straży Gminnej w Jaktorowie.Zakres zamówienia obejmuje: zamontowanie 96 kamer w tym 18 wandaloodpornych wraz z okablowaniem i kompletnym wyposażeniem centrum monitoringu zgodnie z dokumentacją.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45400000-1
45220000-5
45234115-5
45232130-2
45230000-8
45314000-1
45314300-4
45314310-7
45232000-2
45316000-5
32323500-8
32333200-8
38651600-9
45314000-1
32333100-7
32562000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (stosowne informacje należy podać w formularzu ofertowym) oraz podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, którzy będą brać udział w realizacji zamówienia. 2. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ. Zamawiający zażąda złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.2. - 2.4. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ. 3. Zamawiający będzie żądał przedłożenia umów z podwykonawcami oraz zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy z podwykonawcą jeżeli nie będzie ona odpowiadała wymogom wskazanych w art. 143b-143d ustawy Pzp. Szczegółowe kwestie związane z udziałem podwykonawców oraz sposobu przedkładania i akceptacji umów o podwykonawstwo zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy z podwykonawcą w szczególności jeżeli: 4.1. umowa z podwykonawcą będzie niezgodna z przepisami prawa; 4.2. umowa z podwykonawca będzie nieprecyzyjna; 4.3. umowa z podwykonawcą nie będzie zawierała kwoty podwykonawstwa lub dokumentacji technicznej dla podwykonawstwa; 4.4. terminy zapłaty dla podwykonawcy będą oznaczone na późniejszy okres niż zapłata dla Wykonawcy; 4.5. umowa z podwykonawcą będzie zawierała większe kwoty na dany zakres robót niż w przedmiarach Wykonawcy; 4.6. w przypadku konieczności posiadania odpowiednich uprawnień przez dane osoby do realizacji danego zakresu podwykonawstwa - nie będą wskazane osoby posiadające takie uprawnienia lub nie będą dołączone kopie ich uprawnień.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przez upływem terminu składnia ofert. Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonej przez wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości i dacie wskazanej powyżej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: a) co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie parkingów lub ciągów drogowych, obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę chodników, jezdni bez względu na rodzaj nawierzchni oraz miejsc postojowych - o wartości każda taka robota nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto. b) co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie systemu monitoringu, obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę systemu monitoringu wizyjnego - o wartości każda taka robota nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, Zamawiający dopuszcza wykazanie wymaganego doświadczenia z punktów a) i b) łącznie w ramach realizacji jednego zadania . Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.2.2. dysponuje lub będzie dysponował: 1) kierownikiem robót drogowych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa, 2) kierownikiem robót w zakresie robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa, 3) kierownikiem robót w zakresie robót telekomunikacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami telekomunikacyjnymi bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami telekomunikacyjnymi bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa. 4) kierownikiem robót w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami wod-kan bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami wod-kan. bez ograniczeń oraz przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu zawartego w Załączniku nr 3a do SIWZ. 2.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ); 2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ); 2.4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ); 2.5. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ). 4. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1. oraz ust. 2 pkt 2.1. powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składane są przez każdego z członków konsorcjum, stosownie do Rozdziału IX ust. 4 SIWZ; w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich informacje zawarte są w oświadczeniach wykonawcy, stosownie do Rozdziału VI ust. 5 SIWZ). 5. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 1.2 - 1.4. oraz 2.2. - 2.4. powyżej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów i oświadczeń określonych w ust. 1 pkt 1.2. - 1.4. oraz ust. 2 pkt 2.2.- 2.4. powyżej. 6. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.5. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu zawartego w Załączniku nr 3 do SIWZ. 1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust 1 pkt 1.2.1. SIWZ (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty. 1.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ). 1.4. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości wskazanej w rozdziale IV pkt. 1.3. SIWZ w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu do składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument składany wraz z ofertą). 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1. i ust. 2 pkt. 2.1. SIWZ. 6. Jednocześnie, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.2. - 2.4. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. WYSOKOŚĆ WADIUM 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 130.000 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). 2. FORMA WADIUM 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 28124033501111000035402132. 3) Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce "tytułem" sformułowanie ze zwrotem: "Wadium w postępowaniu: nr ID.271.6.2018." 4) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu (wpłaty wadium). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp. Oryginał dokumentu powinien być załączony do oferty w osobnej kopercie. Oprócz oryginału ww. dokumentu do oferty należy przedłożyć jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przedmiotowy dokument winien być sporządzony w języku polskim. 7) Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, powinno wynikać: (i) jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego, (ii), iż zatrzymanie wadium, nastąpi w przypadku ziszczenia się, chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 4. ZWROT WADIUM 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. ZATRZYMANIE WADIUM Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a. pieniądzu - Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Zamawiającego 28124033501111000035402132 z dopiskiem nr sprawy ID.271.6.2018. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej; b. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie opisanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH







Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.