eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 39 w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2018-02-05Ogłoszenie nr 511118-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Szkoła Podstawowa Nr 39: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: NIE
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: NIE
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 39, krajowy numer identyfikacyjny 81682000000, ul. ul. Lubelska  51 , 41221   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 263 12 47, e-mail sp39@sosnowiec.edu.pl, faks 0-32 263 12 47.
Adres strony internetowej (URL): www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.um.sosnowiec.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.um.sosnowiec.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.um.sosnowiec.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
NIE
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
TAK
Adres:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 39 w im. Kornela Makuszyńskiego ul. Lubelska 51, 41-219 Sosnowiec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu do miejscowości położonej nad Morzem Bałtyckim (województwo zachodniopomorskie - wybrzeże środkowe), w tym przewóz uczniów autokarem z Sosnowca do miejsca pobytu i z powrotem. CPV (Wspólny słownik zamówień) 55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych 63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przewidywana liczba uczniów - 130. Rzeczywista liczba uczniów może ulec zmianie (zmniejszeniu) z przyczyn losowych. Dokładna liczba uczestników zielonej szkoły zostanie podana 7 dni przed planowanym wyjazdem. Wykonawca zapewnia pomniejszenie kosztów pobytu uczestnika o niewykorzystane dni pobytowe wynikające z konieczności skrócenia pobytu dziecka na zielonej szkole (np. choroba dziecka lub sytuacja losowa uniemożliwiająca korzystanie z wypoczynku) a) zapewnienie bezpłatnego pobytu kadry, tj. kierownik + 2 opiekunów na klasę, b) zapewnienie opiekuna do pełnienia dyżurów nocnych -1 opiekun na piętro; na okres trwania zielonej szkoły, posiadającego uprawnienia do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi (np. kurs wychowawcy kolonijnego), c) czas trwania wypoczynku 14 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu), w tym 13 noclegów. 2. Wymagania co do obiektu: a) obiekt położony do 300 m od Morza Bałtyckiego, w województwie zachodniopomorskim - wybrzeże środkowe, b) obiekt nowy lub po generalnym remoncie ( zakończonym nie później niż w roku 2014), ogrodzony, dozorowany 24 h na dobę (monitorowany), teren wokół ośrodka powinien być zagospodarowany, bezpieczny i zielony, c) budynki wolnostojące, całoroczne, ogrzewane przez system centralnego ogrzewania, W przypadku zmian pogodowych (w budynkach temperatura nie może być niższa 21oC) Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń w których zakwaterowani będą uczestnicy, centralnym ogrzewaniem, bez naliczania dodatkowych kosztów, d) wymagane jest zakwaterowanie całej grupy w jednym budynku na parterze oraz pierwszym piętrze bez dzielenia piętra z inna grupą (szkołą), e) wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego, parter lub pierwsze piętro, f) zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych o jednakowym standardzie dla całej grupy, z pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. Pokoje wyposażone w pojedyncze łóżka, szafę ubraniową, stolik, krzesła, szafki nocne, telewizor. Rozmieszczenie mebli powinno zapewniać swobodny dostęp do przechowywanych rzeczy, swobodne poruszanie się po pomieszczeniu; niedopuszczalne jest blokowanie przejść i drzwi; Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe, rozkładane tzw. dostawki, g) sprzątanie pokoi i łazienek co drugi dzień, h) wymagane są oddzielne pokoje 1-2 osobowe z łazienką dla wychowawców, i) stołówka w budynku ośrodka (dopuszcza się usytuowanie stołówki na terenie obiektu), cała grupa stołuje się na jednej zmianie, j) obiekt winien być wyposażony w salę TV, salę dyskotekową, salę rekreacyjną mieszczącą sprzęt typu: bilard, piłkarzyki, stoły do ping- ponga itp., k) na terenie obiektu powinny znajdować się boiska do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), nowoczesne dwa place zabaw z atestami, zadaszone miejsce na ognisko, l) basen na terenie ośrodka lub w odległości od ośrodka do 250 m,, m) pomoc pracowników ośrodka przy wnoszeniu i wynoszeniu bagaży. 3. Wymagania co do transportu. Zapewnienie w obie strony, zgodnie z ustalonym harmonogramem, czystego, sprawnego technicznie autokaru klasy LUX o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, WC - sprawne, pasy bezpieczeństwa, sprzęt DVD), spełniającego wszelkie wymogi zezwalające na przewóz dzieci,: a) zapewnienie obsługi dwóch kierowców, b) zapewnienie ubezpieczenia autokaru oraz wymaganych koncesji, c) w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewnia autokar zastępczy na własny koszt - czas podstawienia zastępczego pojazdu najpóźniej do 5 godzin po stwierdzeniu awarii; w przypadku konieczności postoju dłuższego niż 2 godziny Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia posiłku i napojów, d) w przypadku awarii klimatyzacji koszt transportu zostanie obniżony o 10% proporcjonalnie do długości trasy, e) poniesienie przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z realizacją usługi transportu (w szczególności: koszty parkingów, płatnych przejazdów, koszty delegacji kierowcy, koszty postojów, koszty noclegu i wyżywienia kierowców), f) Zleceniobiorca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem świadectwa dopuszczalności pojazdu do ruchu drogowego, dokumentu potwierdzającego ostatnie badanie techniczne oraz potwierdzenia przeglądu sprawności pojazdu wystawionego w dniu wyjazdu, g) pomoc kierowców w załadunku bagaży, h) opieka pilota podczas podróży autokarem. 4. Wymagania co do wyżywienia: Wyżywienie 4 x dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), a) śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, b) obiad podany w porze kolacji w przypadku wycieczki całodniowej, c) suchy prowiant na drogę powrotną i podczas wycieczek całodniowych, d) żywienie rozpoczęte ciepłą kolacją w dniu przyjazdu, a zakończone śniadaniem w dniu wyjazdu, e) zapewnienie uczestnikom przez cały dzień nieograniczonego dostępu do napojów i pieczywa z dżemem, f) możliwość dostosowania posiłków dla dzieci będących na diecie wynikającej z alergii pokarmowych lub innych uwarunkowań zdrowotnych. Posiłki mają być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości jak i wartości odżywczych, przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r . 5. Wymagania co do programu rekreacyjno-sportowego: a) program animacyjny prowadzony przez wykwalifikowanych animatorów: - zajęcia sportowe (np: gry zespołowe, elementy lekkiej atletyki, olimpiada kolonijna, nauka pływania, itp.), - zajęcia edukacyjne (np: możliwość uczestniczenia w spektaklu teatralnym, możliwość wyświetlania filmów dla dzieci, zajęcia plastyczne, konkurs - np. piosenki, wiedzowy, Neptunalia- chrzest morski, itp.). b) wycieczki autokarowe: - zorganizowanie co najmniej jednej całodniowej wycieczki autokarowej z licencjonowanym przewodnikiem, opłaconymi biletami wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty w trakcie wycieczki + rejs statkiem (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zmiana terminu wycieczek), - program wycieczek ma być atrakcyjny i zagospodarowany czasowo. c) organizowanie co najmniej czterech zajęć na basenie krytym (kąpiel pod opieką ratownika WOPR), basen na terenie ośrodka lub w okolicy ośrodka, d) zorganizowanie minimum 3 dyskotek w ośrodku, e) zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek lub grilla (poza planowanym posiłkiem), f) zapewnienie dla każdego uczestnika zielonej szkoły czapeczki, dyplomu oraz drobnego upominku. 6. Rezydent na wyłączność grupy podczas całego pobytu od dnia wyjazdu do dnia powrotu. 7.Wymagania co do opieki medycznej: a) zapewnienie całodobowej opieki medycznej, tj. pielęgniarki na wyłączność grupy na miejscu 24 h na dobę, lekarza-na każde wezwanie, b) w przypadku chorego dziecka: - dziecko przebywa w izolatce, - opiekę na d dzieckiem sprawuje pielęgniarka, która ponosi pełną odpowiedzialność. c) zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodnia lub szpital) bezpłatnym transportem, d) Wykonawca zapewnia leki i środki opatrunkowe według potrzeb, e) Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikom zielonej szkoły odpowiednich leków. 8. Pozostałe warunki zamówienia: a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży, w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie, b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za warunki BHP i P/poż. w obiekcie, c) ubezpieczenie każdego uczestnika w zakresie NNW minimum 5000,00 zł. Powyższe wymogi zostały wkalkulowane w cenę jednego skierowania. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 55240000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63510000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-05-25   lub zakończenia: 2018-06-07
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-05-25 2018-06-07

II.9) Informacje dodatkowe: Czas trwania wypoczynku 14 dni (łącznie z dniem wyjazdu i przyjazdu), w tym 13 noclegów.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: Wpis do rejestru - zezwolenie na prowadzenie działalności Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016 poz. 1829) oraz ustawy o usługach turystycznych tj. (Dz.U. 2016 poz. 187, z późniejszymi zmianami).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie zrealizował co najmniej 2 usługi na organizację zielonych szkół lub innej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, obozy lub zimowiska) o wartości brutto min.100 000 zł każda, 2. Kadra techniczna: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 2 usługi, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług (np. referencje) potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ; 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h na dobę na terenie ośrodka, - opiekun pełniący dyżur nocny, - animator z ramienia biura, - rezydent z ramienia biura, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (muszą posiadać przynajmniej minimalne kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości) niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ; 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu (np. referencje) potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta wykonawcy wg wzoru załączonego do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli - zał. nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń - na formularzu oferty - zał. nr 1 do SIWZ, 3. Charakterystykę przedmiotu zamówienia w formie opisowej. 4. Obiekt - w celu potwierdzenia, że oferowane usługi (standard obiektu) odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający wymaga: a) min. 2 zdjęcia budynku z zewnątrz w różnych ujęciach, b) min. 2 zdjęcia wnętrza budynku (korytarze, hol itp.), c) min. 3 zdjęcia wnętrz pokojów, w których będą zakwaterowani uczestnicy wyjazdu, d) min. 2 zdjęcia sanitariatów, e) min. 2 zdjęcia jadalni w różnych ujęciach (wewnątrz), f) min. 2 zdjęcia świetlicy , sali rekreacyjnej oraz sali lekcyjnej w różnych ujęciach (wewnątrz), g) min. 2 zdjęcia placów zabaw, h) min. 2 zdjęcia boiska/boisk, i) min. 2 zdjęcia basenu (na terenie ośrodka lub w bliskiej odległości od ośrodka). Zdjęcia należy złożyć wraz z ofertą. Mogą być one również dołączone do oferty w formie folderu, w wersji elektronicznej, na nośniku CD/DVD (rzutu piętra/pięter, na których widoczne będzie rozmieszczenie pokoi dla naszej grupy (z podaniem ilości dzieci w każdym pokoju). Rzut należy złożyć wraz z ofertą). 5. Program rekreacyjno-sportowy - w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający wymaga opisania: a) programu animacyjnego prowadzonego przez wykwalifikowanych animatorów: - zajęć sportowych, - zajęć edukacyjnych, b) co najmniej czterech zajęć na basenie krytym na terenie obiektu lub w bliskiej odległości od obiektu, c) programu co najmniej jednej wycieczki autokarowej (całodniowych wycieczek autokarowych z licencjonowanym przewodnikiem, opłaconymi biletami wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty w trakcie wycieczki + rejs statkiem ) - w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zmiana terminu wycieczek) 6. Pisemne oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, samodzielnie bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego. 7. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, 8. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika dodatkowo do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo uprawniające do powyższej czynności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
A: Cena:40,00
położenie obiektu30,00
program sportowo-rekreacyjny30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z wzorem umowy załączonym do specyfikacji
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.