eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb98 oraz oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-14

Krynica-Zdrój: Dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb98 oraz oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
Numer ogłoszenia: 511032 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju , ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 472 52 76, faks 018 472 52 73.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik-krynica.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb98 oraz oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju. Przedmiotem dostaw jest benzyna bezołowiowa Pb95, benzyna bezołowiowa Pb98 oraz olej napędowy. 2. Bezgotówkowy zakup paliwa przez Zamawiającego będzie dokonywany w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 na stacji paliw Wykonawcy. 3. Szacunkowe maksymalne zapotrzebowanie Zamawiającego na paliwa wynosi: 1) Benzyna bezołowiowa Pb95 - 8 400 litrów. 2) Benzyna bezołowiowa Pb98 - 600 litrów. 3) Olej napędowy - 44 340 litrów. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym szacunkowym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb98 oraz oleju napędowego oraz na podstawie obowiązujących w dniu tankowania na stacji paliw wykonawcy cen jednostkowych pomniejszonych o wartość udzielonego upustu. 4. Zamawiający przewiduje prawo opcji: 1) z szacunkowej ilości 8 400 litrów benzyny bezołowiowej Pb95 wymagalne będzie 4 200 litrów, natomiast pozostałą ilość tj. 4 200 litrów Zamawiający zamówi w zależności od zapotrzebowania, 2) z szacunkowej ilości 44 340 litrów oleju napędowego wymagalne będzie 22 170 litrów, natomiast pozostałą ilość tj. 22 170 litrów Zamawiający zamówi w zależności od zapotrzebowania, 3) z szacunkowej ilości 600 litrów benzyny bezołowiowej Pb98 wymagalne będzie 300 litrów, natomiast pozostałą ilość tj. 300 litrów Zamawiający zamówi w zależności od zapotrzebowania. 5. Dostawa paliwa realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. 6. Wykonawca prowadził będzie ewidencję zakupywanego paliwa przez Zamawiającego z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, maszyny, nazwy sprzętu bądź urządzenia, daty tankowania, ilości zakupionego paliwa. Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu wskazane powyżej informacje poprzez wystawienie dokumentu WZ. 7. Paliwo będzie tankowane do zbiornika pojazdu lub kanistra na stacji paliw Wykonawcy. Potwierdzeniem każdego tankowania będą wystawione dokumenty WZ wraz z informacjami wskazanymi w powyższym pkt nr 6. 8. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupu paliw 7 dni w tygodniu. W szczególności Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w Powroźniku lub w Krynicy-Zdroju. Stacja winna być zlokalizowana w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Powroźniku nr 140 (Baza ZSTiS MPGK Krynica). 9. Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) oraz być zgodne z odpowiednimi normami. 10. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji z opóźnionym terminem płatności: 1) od 1-ego do 10-tego dnia miesiąca, 2) od 11-ego do 20-ego dnia miesiąca, 3) od 21-ego do ostatniego dnia miesiąca. 11. Podstawę wystawienia faktur VAT za ustalony okres rozliczeniowy stanowią dokumenty WZ dołączone do faktury. Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09.13.21.00 - Benzyna bezołowiowa 09.13.41.00 - Olej napędowy .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Upust - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik-krynica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, II pietro, pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.