eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki-GradkiOgłoszenie z dnia 2020-01-02

Ogłoszenie nr 510323315-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie: Remont drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki-Gradki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610557-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51086673300000, ul. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 535 66 30, e-mail psd@powiat-olsztynski.pl, faks 89 535 66 40.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-olsztynski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki-Gradki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.262.27.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1432N na odcinku Frączki- Gradki". 1.1 Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie pismem z dnia 08 kwietnia 2019 r. 1.2 Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: przedmiaru robót, planu zagospodarowania terenu, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 1.3 Lokalizacja DP1432N Frączki - Gradki KM 0+000 2+485 Roboty będą prowadzone na działkach o numerze: 113 obręb 08 Gradki, gm. Dywity, 82 obręb 06 Frączki, gm. Dywity 1.4 Zakres prac: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) Remont wjazdów indywidualnych 3) Remont poboczy 4) Wykonanie nowej nawierzchni 5) Roboty wykończeniowe 6) Remont przepustów 7) Dostosowanie oznakowania pionowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233149-2


Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1492778.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DROGOMEX Sp. z o.o.
Email wykonawcy: drogomex@drogomex.pl
Adres pocztowy: ul. Stefana Bryły 4
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1836117.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1836117.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2442128.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.