eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-20

Ogłoszenie nr 510279104-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610353-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk, numer REGON: 302491464
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, ul. 11 Listopada 40, 64-920 Piła, numer REGON: 004629516
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Chlebno 8, 89-310 Łobżenica, numer REGON: 000304697
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dębno 27, 89-310 Łobżenica, numer REGON: 000297402
Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Falmierowo 1, 89-311 Falmierowo, numer REGON: 000294332
Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Rzadkowo 79, 64-810 Kaczory, numer REGON: 004616732
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, ul. Wincentego Pola 11, 64-920 Piła, numer REGON: 000242157
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Moniuszki 1, 64-920 Piła, numer REGON: 570797988
Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA w Pile, ul. Okrzei 9, 64-920 Piła, numer REGON: 000244682
Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, ul. Złotowska 14, 89-310 Łobżenica, numer REGON: 000201000
Powiatowe Centrum Edukacji w Pile, ul. Ceglana 2, 64-920 Piła, numer REGON: 572118336
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, ul. Młodych 78, 64-920 Piła, numer REGON: 300579545
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, ul. Śniadeckich 27A/B, 64-920 Piła, numer REGON: 000243524
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 18a, 64-920 Piła, numer REGON: 000333316
Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 73, 64-920 Piła, numer REGON: 000333291
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 64-920 Piła, 000670427
Zespół Szkół w Łobżenicy, ul. Złotowska 15, 89-310 Łobżenica, numer REGON: 570867453
Zespół Szkół Technicznych w Pile, ul. Ceglana 4,64-920 Piła, numer REGON: 000677932
Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile, ul. Teatralna 1, 64-920 Piła, numer REGON: 570860209
Zespół Szkół Budowlanych w Pile, ul. Kilińskiego 16, 64-920 Piła, numer REGON: 570860149
Powiat Pilski, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, numer REGON: 570799480, osoba do kontaktów: Katarzyna Szwałek, dane do kontaktów: tel. 67 210 94 42, faks: 67 210 93 32, e-mail: zampub@powiat.pila.pl


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, Krajowy numer identyfikacyjny 57079948000000, ul. al. Niepodległości , 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 109 442, e-mail zampub@powiat.pila.pl, faks 672 109 332.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.pila.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamawiający - Powiat Pilski, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, został upoważniony przez biorących udział w zamówieniu Zamawiających do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WZP.272.46.2019.III

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Pilskiego i jednostek organizacyjnych. Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości 2 112 477 kWh w terminie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2


Dodatkowe kody CPV: 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 768730.38
Waluta Złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ORANGE ENERGIA S. A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 160
Kod pocztowy: 02-326
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 857454.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 857454.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 872524.83
Waluta: Złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.