eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-11

Ogłoszenie nr 510271072-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607105-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540239212-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.20.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy Rzemieślniczej i ulicy Szklarskiej w miejscowości Przebędowo na terenie gminy Murowana Goślina, w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej". Zakres w szczególności obejmuje: a) budowę kanalizacji deszczowej, b) budowę nawierzchni chodników i zjazdów na posesję, c) budowę nawierzchni parkingów, d) budowę nawierzchni jezdni, e) wycinkę drzew i krzewów, f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a) dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy ulicy Rzemieślniczej wraz z fragmentem ulicy Szklarskiej i odwodnieniem w Przebędowie, gmina Murowana Goślina opracowaną przez Biuro Inżynieryjne DUKT Wojciech Andrzejak z siedzibą w Dopiewie. Dla ww. zakresu prac została wydana Decyzja pozwolenia na budowę nr 5569/15 z dnia 12.11.2015r. wydana przez Starostę Poznańskiego; b)projekcie stałej organizacji ruchu - WD.7120.3.5.2019.ZM WD.KW-4171/19 z dnia 18.06.2019r. - termin wprowadzenia 31.12.2020 r.; c) opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo - wodnych z 2015 roku, d) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, e) Decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów nr WŚ.613.4.13.2019.XXV z dnia 08.08.2019 wydanej przez Starostę Poznańskiego, f)kosztorysach ofertowych/przedmiarach robót, g) wzorze umowy, h)Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której częścią jest opis.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 31200000-8, 31320000-5, 31500000-1, 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4, 45111300-1, 45112000-5, 45232000-2, 45232130-2, 45233140-2, 45233161-5, 45233200-1, 45233221-4, 45233253-7, 45233260-9, 45233290-8, 45233292-2, 45233340-4, 45236000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2615884.55
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KOSOX Firma budowlano-inwestycyjna, Sebastian Kaczmarczyk
Email wykonawcy: biuro@kosox.com.pl
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 3/5
Kod pocztowy: 62-005
Miejscowość: Owińska
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1523020.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1523020.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2223192.97
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.