eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toszek › Budowa otwartych stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Toszek w ramach programu"Program rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" - Toszek, Płużniczka, Ciochowice.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-03

Ogłoszenie nr 510263467-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Gmina Toszek: Budowa otwartych stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" - Toszek, Płużniczka, Ciochowice.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606169-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540221020-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Toszek, Krajowy numer identyfikacyjny 27625777100000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 378 020, e-mail zrp@toszek.pl, faks 322 334 141.
Adres strony internetowej (url): www.toszek.pl; www.bip.toszek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa otwartych stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" - Toszek, Płużniczka, Ciochowice.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZRP.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczy budowy Otwartych Stref Aktywności dla 3 lokalizacji w Gminie Toszek: - budowa międzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w Toszku; adres: dz. nr 1659/183 obręb Toszek, - budowa międzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Płużniczka; adres: dz. nr 83/2 obręb Płużniczka, - budowa międzypokoleniowej aktywnej strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Ciochowice; adres: dz. nr 674/62,646/62 obręb Ciochowice. 1. Toszek - Projektowana inwestycja przewiduje wydzielenie ok. 200 m2 powierzchni działki oraz: montaż 6 urządzeń siłowni montowanych na pylonie (wioślarz, wyciąg górny, orbitrek eliptyczny, wyciskanie siedząc, motyl w rewersie, motyl klasyczny); montaż urządzeń małej architektury - ławki, regulamin, stojak na rowery, kosz na śmieci; montaż elementów edukacyjnych - tablica do rysowania, cymbałki, kółko i krzyżyk; zagospodarowanie terenu - nasadzenie krzewów owocowych. 2. Płużniczka - Projektowana inwestycja przewiduje wydzielenie ok. 200 m2 powierzchni działki oraz: montaż 8 urządzeń siłowni montowanych na pylonie (nożyce, wiosła, ławka do ćwiczeń mięśni ud, narciarz biegowy, rowerek, motyl, sternik, twister); montaż urządzeń małej architektury - ławki, regulamin, stojak na rowery; montaż elementów edukacyjnych - gra w szachy, gra na cymbałkach; zagospodarowanie terenu - nasadzenie krzewów owocowych. 3. Ciochowice - Projektowana inwestycja przewiduje wydzielenie ok. 200 m2 powierzchni działki oraz: montaż 8 urządzeń siłowni montowanych na pylonie (nożyce, wiosła, ławka do ćwiczeń mięśni ud, narciarz biegowy, rowerek, motyl, sternik, twister); montaż urządzeń małej architektury - ławki, regulamin, stojak na rowery; montaż elementów edukacyjnych - gra w szachy, gra na cymbałkach; zagospodarowanie terenu - nasadzenie krzewów owocowych. Wytyczne techniczne - Projektowane urządzenia siłowni powinny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na każe urządzenie z osobna, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 16630:2015. Każe urządzenie powinno posiadać tabliczkę znamionową. Przed zabudowaniem urządzenia konieczne jest przedstawienie ww. certyfikatu do akceptacji Zamawiającego. Ujęte w projektach przekroje i grubości ścianek elementów konstrukcyjnych są podane jako minimalne. Pylony należy mocować na głębokości min. 30 cm poniżej poziomu gruntu, do fundamentu wykonanego z betonu klasy min C20/25 posadowionego poniżej strefy przemarzania gruntu. Roboty budowlane powinny być prowadzane zgodnie z projektem, przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie - posiadające stosowne certyfikaty, badania i aprobaty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45112723-9, 45112720-8, 37535200-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 121951.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Apis Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: apis@apis.eu.pl
Adres pocztowy: ul. 3 Maja
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 146923.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 146923.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147300.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.