eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-02

Ogłoszenie nr 510262056-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Przedszkole Publiczne Nr 22 "Bajkowa Rodzina": Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608945-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedszkole Publiczne Nr 22 "Bajkowa Rodzina", Krajowy numer identyfikacyjny 53058167600000, ul. ul. ks. J. Popiełuszki 19, 45-601 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 456 20 14, e-mail dyrektor@bajkowarodzina.opole.pl, faks 77 456 20 14.
Adres strony internetowej (url): www.bajkowarodzina.opole.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PP-22.D.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 pakietów rozumianych jako niezależne części tj.: Pakiet nr 1 - Dostawy drobiu Pakiet nr 2 - Dostawy wieprzowiny i wołowiny Pakiet nr 3 - Dostawy wędlin Pakiet nr 4 - Dostawy warzyw świeżych i owoców Pakiet nr 5 - Dostawy nabiału Pakiet nr 6- Dostawy pieczywa Pakiet nr 7 - Dostawy mrożonek Pakiet nr 8 - Dostawy ryb mrożonych Pakiet nr 9 - Dostawy artykułów spożywczych Pakiet nr 10 - Dostawy jaj Pakiet nr 11 - Dostawy ziemniaków Pakiet nr 12 - Dostawy wody źródlanej w galonie Pakiet nr 13 - Dostawy makreli wędzonej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - odpowiednio do pakietu

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 15.80.00.00 - Różne produkty spożywcze


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet nr 1 - Dostawy drobiu

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp ze względu na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet nr 2 - Dostawy wieprzowiny i wołowiny

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp ze względu na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet nr 3 - Dostawy wędlin

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp ze względu na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Pakiet nr 4 - Dostawy warzyw świeżych i owoców

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41092.27
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Hurtownia AGA
Email wykonawcy: hurtownia@aga.opole.pl
Adres pocztowy: Głogowska 17B
Kod pocztowy: 45-315
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 35139.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35139.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45828.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Pakiet nr 5 - Dostawy nabiału

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30664.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 27243.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27243.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31486.36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Pakiet nr 6- Dostawy pieczywa

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp ze względu na fakt, iż wartości najkorzystniejszej ofert przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Pakiet nr 7 - Dostawy mrożonek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6400.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4991.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4120.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5950.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Pakiet nr 8 - Dostawy ryb mrożonych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9655.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7652.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7652.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9643.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Pakiet nr 9 - Dostawy artykułów spożywczych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp ze względu na fakt, iż wartości najkorzystniejszej ofert przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Pakiet nr 10 - Dostawy jaj

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp ze względu na fakt, iż wartości najkorzystniejszej ofert przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego

CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Pakiet nr 11 - Dostawy ziemniaków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18953.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10957.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10957.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14064.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Pakiet nr 12 - Dostawy wody źródlanej w galonie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp ze względu na brak ofert.

CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Pakiet nr 13 - Dostawy makreli wędzonej

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp ze względu na brak ofert.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.