eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieleń › Budowa mediateki w Wieleniu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-26

Ogłoszenie nr 510255219-N-2019 z dnia 26-11-2019 r.

Gmina Wieleń: Budowa mediateki w Wieleniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 596835-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wieleń, Krajowy numer identyfikacyjny 57079115800000, ul. ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (067) 2561170 w. 47, e-mail Wielen_UM@wokiss.pl, faks (067) 2561021.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wielen.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa mediateki w Wieleniu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

KTI.271.12.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu a na jego podstawie wykonanie inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z przylegającym terenem na Centrum Multimedialne - Mediatekę w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej, na terenie położonym na działkach nr 997/4, 997/6, 997/10, 997/11. W szczególności zakres projektowy powinien obejmować: analizy przedprojektowe, studium programowo - przestrzenne, koncepcję projektową, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, projekt budowlany, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w imieniu Gminy, w tym pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie po realizacji projektu, projekty wykonawcze, przedmiary budowlane i kosztorysy inwestorskie a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Na podstawie tych opracowań projektowych wykonane zostaną prace budowlane wraz z wyposażeniem, w wyniku których powstać powinien obiekt spełniający założenia Inwestora. Obiekt będący przedmiotem opracowania znajduje się w urbanistycznym Zespole dworsko - folwarcznym Arntowo. Zespół pochodzi z lat 90 XIX wieku a w jego skład wchodzą: dwór, obecnie Zespół Szkół w Wieleniu, spichlerz, obecnie budynek administracyjny, obora będąca przedmiotem opracowania, dom robotników folwarcznych, obecnie budynek mieszkalny przy ulicy Jaryńskiej 7 oraz przynależący do niego budynek gospodarczy. Budynek byłej obory pochodzi z lat 90-tych XIX wieku i obecnie pełni funkcję magazynową. Architektura obiektu powinna obejmować programowo wszystkie elementy ujęte w programie powierzchniowym budynku i zawarte w LPR Gminy Wieleń na lata 2017-2023 dla obiektu Mediateki. W ujęciu formalnym po zakończonym procesie inwestycyjnym, architektura nowej Mediateki powinna harmonijnie wpisywać się w zastaną przestrzeń a jednocześnie demonstrować współczesność rozwiązań formalno - funkcjonalnych, charakteryzujących się oszczędnością środków wyrazu i wysokoefektywną funkcjonalnością. W ramach zadania przewidywana jest adaptacja budynku na cele Centrum Multimedialnego, zwanego dalej Mediateką. Obiekt powinien składać się z minimum 5 modułów: o Kina za rogiem o Biblioteki XXI wieku o Pracowni Nowoczesnych Technologii o Centrum Współpracy Wielopokoleniowej o Centrum Wspierania Rodziny Ponadto, w projektowanym obiekcie należy zaprojektować małą kawiarenkę obsługującą wszystkie w/w moduły obiektu. Zamawiający przyjął następujące zestawienie wielkości obiektu: o Powierzchnia zabudowy: 783 m2 o Powierzchnia użytkowa: 1072 m2 o Powierzchnia całkowita: 1530 m2 o Wysokość budynku: 8,0 m o Kubatura: 6150 m3 o Długość budynku: 65,81 m o Szerokość budynku: 12,00 m o Liczba kondygnacji: 2 nadziemne o Zestawienie wielkości terenu: o Powierzchnie zielone: 4 570,37 m2 o Powierzchnie chodników: 1 156,75 m2 o Powierzchnie parkingów: 835 m2 o Powierzchnie dróg: 1418,92 m2 o Razem powierzchnie utwardzone: 3300,67 m2 o Ilość miejsc parkingowych: minimum 40 ( w tym do 40% w formie geokraty) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przyjętych wyżej parametrów na etapie prac projektowych. Wizualizacja obiektu jest poglądowa. Rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym. Wymagane przez Zamawiającego przeszklenia dotyczyć muszą jedynie kawiarenki i wyjścia na zewnątrz z kawiarenki w celu organizacji ogródka letniego. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części obiektu z cegły rozbiórkowej. Zamawiający proponuje wejście główne od ul. Jaryńskiej. Całość obiektu musi zostać objęta systemem monitoringu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4, 4a (program funkcjonalno-użytkowy), 4b (opinia geotechniczna).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 74000000-9


Dodatkowe kody CPV: 74200000-1, 74300000-2, 74840000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8251558.58
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. ALMAR Aneta Ziopaja
Email wykonawcy: sekretariat@almar-am.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 62
Kod pocztowy: 64-761
Miejscowość: Krzyż Wielkopolski
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11950000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11950000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11950000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.