eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych na potrzeby komendy wojewódzkiej i komend powiatowych/miejskich wraz z wdrożeniem - dostawa serwerów, macierzy dyskowej, przełączników sieciowych oraz oprogramowania wraz z licencjami i szkoleniem.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-22

Ogłoszenie nr 510253575-N-2019 z dnia 22-11-2019 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku: Dostawa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych na potrzeby komendy wojewódzkiej i komend powiatowych/miejskich wraz z wdrożeniem - dostawa serwerów, macierzy dyskowej, przełączników sieciowych oraz oprogramowania wraz z licencjami i szkoleniem.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602426-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 17356800000000, ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 477 800, e-mail jaroslaw.jaloza@straz.gda.pl, aneta.michalak@straz.gda.pl, faks 583 477 833.
Adres strony internetowej (url): http://kwpspgdansk.ssdip.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych na potrzeby komendy wojewódzkiej i komend powiatowych/miejskich wraz z wdrożeniem - dostawa serwerów, macierzy dyskowej, przełączników sieciowych oraz oprogramowania wraz z licencjami i szkoleniem.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WT.2370.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych na potrzeby komendy wojewódzkiej i komend powiatowych/miejskich wraz z wdrożeniem - dostawa serwerów, macierzy dyskowej, przełączników sieciowych oraz oprogramowania wraz z licencjami i szkoleniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Minimalne wymagania techniczno - użytkowe na dostawę środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych na potrzeby komendy wojewódzkiej i komend powiatowych/miejskich wraz z wdrożeniem - dostawa serwerów, macierzy dyskowej, przełączników sieciowych oraz oprogramowania wraz z licencjami i szkoleniem oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2


Dodatkowe kody CPV: 32420000-3, 32424000-1, 30233141-1, 72611000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 278983.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SI4IT Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@si4it.pl
Adres pocztowy: ul. Ślężna 116A, 53-111 Wrocław
Kod pocztowy: 53-111
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 343149.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 343149.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 367770.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.