eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Budowa toalety miejskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-22

Ogłoszenie nr 510253215-N-2019 z dnia 22-11-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: Budowa toalety miejskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602885-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540216919-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa toalety miejskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Budowa toalety miejskiej", w systemie "zaprojektuj i wybuduj", polegającego na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych dla zadania pt. "Budowa toalety miejskiej" oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót, a także - przez cały okres realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiającemu wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji, b) Etap II: wykonanie robót budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy, wraz z zapewnieniem (pełnieniem) nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, a także finansowe rozliczenie realizowanego zadania oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 3. Zamówienie realizowane jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwanym dalej PFU), stanowiący załącznik nr 1A do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 4. Na Przedmiot Umowy składa się następujący zakres rzeczowy: 1) w ramach zakresu "zaprojektuj" - należy opracować dokumentację projektową i przygotować egzemplarze w liczbie niezbędnej do złożenia przez Wykonawcę wniosku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wydanie decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowę dla następującego zakresu zadania, w szczególności obejmującego: a) zakup aktualnych map do celów projektowych, b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, na którym będzie prowadzona inwestycja, c)projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza sieci wodociągowej, przyłącza elektroenergetycznego dla uruchomienia i podłączenia toalety miejskiej oraz oświetlenia budynku toalety, d) uzyskanie warunków z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA Oświetlenie, e) uzyskanie uzgodnień z AQUANET SA, ENEA Operator, ENEA Oświetlenie, f) uzyskanie warunków od zarządcy drogi - z Urzędu Miasta i Gminy na włączenie się do kanalizacji deszczowej w ul. Podgórnej, g) projekt usunięcia wszelkich kolizji (jeżeli zachodzi taka konieczność), h) uzyskanie decyzji środowiskowej (jeżeli taka jest wymagana), i) uzyskanie zgody Powiatowego Konserwatora Zabytków, j) opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skarpy, wraz z przyłączami pod ustawienie prefabrykowanej, jednostanowiskowej toalety publicznej miejskiej przy ul. Podgórnej w Murowanej Goślinie, w obrębie skarpy na wysokości posesji numer 6 - w ramach zadania inwestycyjnego: pt. "Budowa toalety miejskiej". Toaleta musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. k) sporządzenie projektów wszystkich niezbędnych branż, l) projekt zagospodarowania całego terenu, w tym wzmocnienia skarpy wokół budynku toalety, utwardzenie starobrukiem (kolor szary) dojścia do toalety oraz zaprojektowanie kratek dla pnących roślin wokół toalety, m) sporządzenie przedmiarów robót budowlanych, wykazu dostaw sprzętu montowanego w budynku toalety będących przedmiotem opracowania, n) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o)przygotowanie dokumentacji BIOZ, p)uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji w zakresie pozyskania pozwolenia na budowę, q)opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, r)wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń, warunków, zatwierdzeń oraz zgłoszeń do właściwych organów administracji lub instytucji, s)wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeśli dotyczy), t) opracowanie instrukcji p.poż obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, u) wykaz sprzętu znajdującego się wewnątrz budynku toalety, v) opracowanie regulaminu korzystania z toalety, w) opracowanie instrukcji obsługi, utrzymania i eksploatacji urządzeń zamontowanych w toalecie, x) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę; 2) w ramach zakresu "wybuduj" - należy wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Płatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualną wiedzą techniczną oraz uwarunkowaniami wynikającymi przedmiotu zamówienia dla następującego zakresu zadania, w szczególności obejmującego: a) wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej o szacowanych wymiarach zewnętrznych 4,0 m x 3,0 m, wykonanie muru oporowego o wysokości do 3,0 m. Wykonanie przyłączy energetycznych i wod.- kan., wraz z dostawą i montażem prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Toaleta powinna być wykonana z jednolitego odlewu betonowego z odprowadzeniem wody opadowej z połaci dachowych do kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Podgórnej. Ściany zewnętrzne toalety wyłożone płytami granitowymi. Wejście główne do toalety musi być od strony wschodniej budynku na krótszej ścianie, z możliwością dojazdu wózków inwalidzkich. Natomiast wejście do pomieszczenia techniczno - serwisowego powinno być wejściem oddzielnym, zewnętrznym. Toaleta musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; c) wykonanie dostawy i montażu infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. elementów małej architektury, oświetlenia oraz innych dostaw niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym (dalej PF-U) stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, musi spełniać normy bezpieczeństwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna mieć odpowiedni Certyfikaty CE, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. 3) wymogi Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej: a) opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej toalety miejskiej publicznej wraz z wszystkimi niezbędnymi przyłączami oraz dokumentacji zagospodarowania terenu wokół budynku (mała architektura, podejście dla osób niepełnosprawnych, pergole wokół budynku) dla których jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych, tj.: (1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (6 egzemplarzy), (2) projektów wykonawczych (3 egzemplarze),(3)przedmiarów robót dla każdej branży oddzielnie(3 egzemplarze),(4)informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (3 egzemplarze),(5)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egzemplarze),(6)zatwierdzony projektu organizacji ruchu na czas budowy (2 egzemplarze),(7)wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z wymogami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeśli dotyczy),(8) opracowanie instrukcji p.poż obiektu zgodnie z wymogami Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,(9)wykaz sprzętu znajdującego się wewnątrz budynku toalety,(10)opracowanie regulaminu korzystania z toalety,(11)opracowanie instrukcji obsługi, utrzymania i eksploatacji urządzeń zamontowanych w toalecie, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa b) dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ze sztuką budowlaną;c)wszystkie rozwiązania architektoniczne oraz funkcjonalne ujęte w dokumentacji muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego;d)dokumentacja projektowa wraz z kosztami winna być zaakceptowane przez Zamawiającego;e)dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru;f)informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku użycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporządzić opis urządzeń oraz materiałów równoważnych wraz z określeniem parametrów równoważności;g)zastosowane w rozwiązaniach projektowych wyroby budowlane (materiały i urządzenia) muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;h)dokumentację należy dostarczyć oprócz wersji papierowej również w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD, z zachowaniem określonego formatu plików:(1)dla rysunków - pliki w formacie .dwg oraz .pdf,(2)dla przedmiarów - pliki w formacie .ath oraz .pdf,(3)dla części opisowej - pliki w formacie .doc oraz .pdf;4)wymogi Zamawiającego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:a)nadzór autorski będzie pełniony od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia,b)nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane co najmniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania na budowie,c)w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu osoby sprawującej nadzór autorski - Projektanta - na budowie, stawi się on niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego,d)pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzór, jeżeli odbędzie się z inicjatywy Zamawiającego i nie będzie dotyczył usunięcia wad dokumentacji projektowej,e)dokumentem stwierdzającym pobyt osoby sprawującej nadzór autorski - Projektanta na budowie oraz potwierdzającym treść zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora nadzoru, notatka służbowa lub inny dokument, w którym Zamawiający lub inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego,f)ewentualne rozwiązania zamienne wprowadzane przez Wykonawcę będą przekazywane w formie zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, rysunków zamiennych, nowych projektów, wpisów do dziennika budowy, protokołów lub notatek służbowych,g)w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane będą kary umowne za każdy dzień zwłoki zgodnie z §14 ust.2 pkt 2) lit. n) Umowy,h)Wykonawca zapewnia ciągłość sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku nieobecności osób wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastępstwo.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71000000-8, 71200000-0, 45233140-2, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45111230-9, 45111240-2, 45111291-4, 45112710-5, 45113000-2, 45231300-8, 45220000-5, 45233200-1, 45233221-4, 45233290-8, 45215500-2, 44211100-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

1.Uzupełnienie do pktu II.8) Ogłoszenia o zamówieniu: Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku roku, z zastrzeżeniem, że: a) z zastrzeżeniem,że Zamawiający dla poszczególnych zakresów przewidział następujące pośrednie terminy realizacji: a) Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiającemu wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi, opiniami, pozwoleniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami uprawniającymi do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji nastąpi w terminie do dnia 30 maja 2020 roku, b) Etap II: zakończenie robót budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową wraz z finansowym rozliczeniem inwestycji oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku. 2. Wymagania dotyczące rękojmi za wady i okres gwarancji: a) Wymagany okres gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót, wynosi minimum 60 miesięcy. b) Zamawiający ustala okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. c)Termin rękojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. d) Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi kryterium wyboru oferty. e) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w formularzu oferty w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej. f) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, Zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 84 miesiące. 3. Wymagania dotyczące posiadanego ubezpieczenia: a)Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. b) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oryginał polisy lub poświadczoną przez siebie "za zgodność z oryginałem" kopię polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-montażowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa (brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że franszyza integralna nie jest większa niż 500,00 PLN za każde zdarzenie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie składek ubezpieczeniowych, jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywały ratalną płatność składek. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy wskazane poniżej czynności - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. obejmujące: wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni), m.in. obejmujących: (1)prace ziemne, (2) wykonanie podbudowy, (3) wykonanie nawierzchni, (4) wykonanie kanalizacji deszczowej, (5) wykonanie oświetlenia drogowego, (6) montaż i wyposażenie toalety miejskiej, wykonywanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez Projektanta, osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także dostawców materiałów budowlanych; b) Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby; c) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 12 a). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; d) Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy /przekazania placu budowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu imiennego wykazu ww. osób, o których mowa w ppkt 12 a) wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno ponadto zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji), Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego, przed wprowadzeniem pracownika na budowę; e) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 12 a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; f) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 12 a) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności; g) za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób w zakresie ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie; h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 185510.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HAMSTER Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@hamsterpolska.pl
Adres pocztowy: ul. Pod Hałdą 37B
Kod pocztowy: 44-206
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 184500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299566.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję że: 1) Administratorem Pani/Pana /Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina; 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl; 3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa toalety miejskiej", oznaczonego nr referencyjnym sprawy: ZP.271.7.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym; 4) odbiorcami Pani/Pana /Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; 6) obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Budynki modułowe i przenośne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.