eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-16

Ogłoszenie nr 510247097-N-2019 z dnia 16-11-2019 r.

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego: Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605231-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 93193481600000, ul. ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 72 21 700, e-mail starostwo@powiatwroclawski.pl, faks +48 71 72 21 706.
Adres strony internetowej (url): https://powiatwroclawski.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SP.ZP.272.57.2019.II.DT

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty naprawczo-konserwacyjne przepustów i infrastruktury w ciągu dróg Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach obejmują remont 3 obiektów: 1) Przepust pod drogą 1974D odcinek Gniechowice - Krzyżowice, gm. Kąty Wrocławskie Ww. budowla to przepust drogowy pod drogą powiatową nr 1974D, pełniący funkcję melioracyjną (długości przepustu 12 m). Przyczółki przepustu z dwóch stron stanowią murki z kostki granitowej (dł. 3,5 m x 0,5 m x 1,7 m), które są popękane i przechylone. Przepust znajduje się na dz. nr 290; AM-1; Obręb Gniechowice , gm. Kąty Wrocławskie. Przewidziane prace do wykonania: ? pomiary geodezyjne wysokościowe 200 m (przed i powykonawcze), ? odmulenie warstwa 40 cm x szer. 80 cm i oczyszczenie przepustu na dł. 12 m; tj. 3,84 m3, ? wykoszenie i usunięcie samosiewów z dna i skarp rowu 225 m2 ; tj. 2,25 m3 biomasy, ? odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm, gł. warstwy 25 - 50 cm, na dł. 75 mb, ? skarpowanie i profilowanie skarp rowu na dł. rowu 30 mb. x 1,5 m = 45 m2 x 2 = 90 m2 o gr. śr. 0,15 m, ? rozebranie 2 szt. przyczółków z kostki granitowej tj. 2,975 m3 x 2 szt. = 5,95 m3, ? rozebranie betonowych ław fundamentowych przyczółków 4 m x 0,5 m x 0,6 m x 2 szt.= 2,4 m3, ? wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków tj. płyty żelbetowe o wymiarach 4m x 1,2m x 0,4 m x 2 szt. = 3,84 m3, zbrojonej górą siatką zgrzewną fi-8mm o rozstawie prętów 10x10cm wylanej z betonu 35 - W na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3), ? wykonanie dwóch przyczółków żelbetowych na miejscu typ "melioracyjny lekki" ze skrzydełkami o wymiarach w świetle szer. 0,8m i wysokość do 2,60 m ze skrzydełkami o długości górnej półki 3,5 m. (Domiary przed wykonaniem w terenie po oczyszczeniu przepustu), ? dno rowów na wlocie i wylocie ubezpieczyć kostką z rozbiórki 12 m2 na 15 cm podsypce cementowo - piaskowej (łącznie z oczyszczeniem kostki i utylizacją pozostałości), ? skarpę rowu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu "meba" gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 30 m2, ? zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po każdej stronie - odcinek prosty 4 x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. do ziemi po obu stronach drogi = 24 mb bariery, ? wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb, ? załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 39,19 m3 . 2) Przepust pod drogą 1984D w miejscowości Kunów przy ul. Nasławickiej, gm. Sobótka Ww. budowla to przepust kamienny o świetle łukowym ok. 1,80. Przepust znajduje się w m. Kunów na dz. nr 148, AM-1, obręb Kunów, gm. Sobótka. Przyczółek wykonane z kamienia naturalnego i cegły klinkierowej - po stronie wylotu umocnienie rozmyte. Murek wieńczący przyczółek z ubytkami bloków i ciosów kamiennych, które częściowo są zrzucone do rowu. Murek wymagający bieżącej naprawy na całej dł. 6 m i wysokości ok. 0,5 m od strony jezdni i 2 m od strony odpływu. Wlot przyczółku niewidoczny stanowi granicę działki z właścicielem indywidualnym i jest poza zakresem robót. Rów mocno zamulony i porośnięty samosiewem, brak ubezpieczenie skarpy i dna. Widoczne ślady erozji wodnej. Istniejący rów objęty robotami zlokalizowany jest na dz. 18w, AM-1, obręb Kunów. Przewidziane prace do wykonania: ? pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m2 (przed i powykonawcze), ? odmulenie przepustu na długości 8 m, szer. 2,0 m i gł. 0,5 m = 4 m3, ? wykoszenie i usunięcie samosiewów z dna i skarp rowu 125 m2 ( 1,25 m3), ? odmulenie dna rowu o szerokości kinety 1,00 cm, gł. warstwy 0,5 m, na dł. 25 mb, ? profilowanie - skarpowanie skarp i dna rowu na dł. rowu 25 mb. x 2,5 m = 62,5 m2 x 2=125 m2, ? oczyszczenie 16 m 2 powierzchni kamienno- klinkierowej przyczółku, ? uzupełnienie 1,2 m3 bloków i ciosów kamiennych przez wmurowanie i licowaniem w ścianę przyczółku, ? wykonanie spoinowania ścian kamiennych (fuga wklęsła) zaprawą modyfikowaną (W) 14 m2 z impregnacją przeciw-wilgotnościową, ? skarpę rowu łącznie z dnem ubezpieczyć płytami ażurowymi typu "meba" gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 18 m2, ? zamontować na wysokości murku 2 szt. oznakowania pionowego - znaki U-9b (a), ? wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb, ? załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 26,5 m3 . 3) Przepust pod drogą 1990D relacji Strzegomiany - Będkowice - dz. nr 431, gm. Sobótka Ww. budowla to przepust ramowy o przekroju prostokątnym (długości ok. 12 m, szerokość ok. 1,20 m i wysokość 110 cm) wykonany z bloków granitowych. Wylot i wlot z odspojonymi blokami kamiennymi od pozostałej konstrukcji przepustu. Przepust jest zamulony a rów zmulony i zarośnięty roślinnością. Przepust jest zlokalizowany w Obrębie geodezyjnym Strzegomiany, AM-1, dz. nr 431 (z rowem zlokalizowanym na dz. nr 475 i nr 474). Przewidziane prace do wykonania: ? pomiary geodezyjne i wysokościowe 200 m2 (przed i powykonawcze), ? odmulenie przepustu szer. 1,2 m na długości 12,0 m (45 cm zamulenia) = 6,48 m3 urobku, ? odmulenie dna rowu o szerokości kinety 40 cm, gł. warstwy 40-60 cm, na dł. 45 mb, tj. 9 m3 urobku, ? rozebranie pozostałości po ubezpieczeniu przyczółków (odspojone bloki) = 0,85 m3, ? wykonanie posadowienia dla dwóch przyczółków tj. płyty żelbetowe o wymiarach 4m x 1,2m x 0,4 m x 2 szt. = 3,84 m3, zbrojonej górą siatką zgrzewną fi-8mm o rozstawie prętów 10x10cm wylanej z betonu 35 - W na 20 cm warstwie zagęszczonego klińca (wykopy ziemne 5 m3), ? wykonanie dwóch przyczółków żelbetowych prefabrykowanych typ "melioracyjny lekki" ze skrzydełkami o wymiarach w świetle szer. 0,8m i całkowitej wysokość 1,60 m ze skrzydełkami o długości górnej półki 3,5 m. (Domiary przed zleceniem wykonania wykonać w terenie po oczyszczeniu przepustu), ? skarpę i dno rowu ubezpieczyć płytami ażurowymi typu "meba" gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i na geowłókninie gran. 300 na powierzchni 30 m2, ? zamontować po obu stronach jezdni na wysokości przyczółków bariery stalowe energochłonne po każdej stronie - odcinek prosty 4 x 2 strony + skosy po 4 m x 2szt. x 2 str. do ziemi po obu stronach drogi = razem 24 mb bariery, ? wykonanie pobocza tłuczniowego gr. 20 cm o szer. 1 m na dł. 20 mb, ? załadunek, wywóz i utylizacja urobku, namułu, gruzu i biomasy łącznie z opłatami za składowanie i utylizację odpadów 21,33 m3.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-8, 45233142-6, 45450000-6, 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 269054.69
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ES-BUD MOSTY EMILIAN SOBCZYSZYN
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Akacjowa 12
Kod pocztowy: 55-010
Miejscowość: Święta Katarzyna
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 177171.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177171.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177171.68
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.