eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-13

Ogłoszenie nr 510244281-N-2019 z dnia 13-11-2019 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej: Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 609354-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 860 85 00, e-mail zzmzp@zzmpoznan.pl, faks 61 860 85 12.
Adres strony internetowej (url): zzmpoznan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZM.ZP/252-25/2019P

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew) zgodnie ze programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje: Etap I: 1) wykonanie dokumentacji projektowej nasadzeń w formie papierowej i elektronicznej (zapis w formacie .pdf i .doc), w tym: a) projekt zagospodarowania terenu, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, b) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, c) BIOZ, d) pozyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami pozwoleń, zgód, decyzji, uzgodnień niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Etap II: a) zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew) Gwarancja jakości na dostarczony i posadzony materiał roślinny (drzewa). Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczony i posadzony materiał roślinny (drzewa) gwarancji na okres minimum do pierwszego wzrostu wegetacyjnego. W ramach udzielonej gwarancji wykonawca pełnić będzie pielęgnacje gwarancyjna zgodnie z postawieniami wzoru umowy. Koszty pielęgnacji gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 77300000-3


Dodatkowe kody CPV: 77310000-6, 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 185185.20
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.H.U. abies mgr inż. Szymon Grodzki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zielonka 7
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174739.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174739.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 215189.22
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.