eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubichowo › Zakup oraz sukcesywna dostawa oleju opalowego oraz węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2019/2020 w podziale na następujące części- część nr I - oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Lorenza 8 w Lubichowie, - część nr II - węgla kamiennego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Dworcowej 15 w Lubichowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-07

Ogłoszenie nr 510240352-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie: Zakup oraz sukcesywna dostawa oleju opalowego oraz węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2019/2020 w podziale na następujące części: - część nr I - oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Lorenza 8 w Lubichowie, - część nr II - węgla kamiennego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Dworcowej 15 w Lubichowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599008-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie, Krajowy numer identyfikacyjny 57585800000000, ul. ul. Dworcowa 15, 83-240 Lubichowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 885 225, e-mail psplubichowo@wp.pl, faks 585 885 225.
Adres strony internetowej (url): www.psplubichowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup oraz sukcesywna dostawa oleju opalowego oraz węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2019/2020 w podziale na następujące części: - część nr I - oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Lorenza 8 w Lubichowie, - część nr II - węgla kamiennego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Dworcowej 15 w Lubichowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP.271.2.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz sukcesywną dostawę oleju opalowego oraz węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2019/2020 w podziale na następujące części: - część nr I - oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Lorenza 8 w Lubichowie; - część nr II - węgla kamiennego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Dworcowej 15 w Lubichowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5


Dodatkowe kody CPV: 09111210-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zakup oraz sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Lorenza 8 w Lubichowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 104000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SAD-OIL F.H.U. Janusz Sadecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kosynierów 19
Kod pocztowy: 84-230
Miejscowość: Rumia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 127600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 127600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zakup oraz sukcesywna dostawa węgla kamiennego do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej mieszczącej się przy ulicy Dworcowej 15 w Lubichowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32500.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P. Nowak, J. Magosiewicz Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gdańska 78A
Kod pocztowy: 84-240
Miejscowość: Reda
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 31980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32902.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.