eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przeprowadzenie 15 godzin zajęć dla każdej z maksymalnie siedmiu grup, (łącznie 105 godzin zajęć) z przedmiotu Badania jakościowe z wykorzystaniem technologii biometrycznych dla studentów drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Usługa obejmuje również wynajem sprzętu, który zapewni sprawne przeprowadzenie zajęć/warsztatów oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metodologii ewaluacji programów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii biometrycznych na potrzeby projektu "Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-07

Ogłoszenie nr 510240340-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

Uniwersytet Łódzki: Przeprowadzenie 15 godzin zajęć dla każdej z maksymalnie siedmiu grup, (łącznie 105 godzin zajęć) z przedmiotu Badania jakościowe z wykorzystaniem technologii biometrycznych dla studentów drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Usługa obejmuje również wynajem sprzętu, który zapewni sprawne przeprowadzenie zajęć/warsztatów oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metodologii ewaluacji programów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii biometrycznych na potrzeby projektu "Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia POWR.03.05.00-00-Z092/17-00.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 601675-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Łódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 12870000000000, ul. ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 635 43 54, e-mail przetargi@uni.lodz.pl, faks 42 635 43 26.
Adres strony internetowej (url): www.uni.lodz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie 15 godzin zajęć dla każdej z maksymalnie siedmiu grup, (łącznie 105 godzin zajęć) z przedmiotu Badania jakościowe z wykorzystaniem technologii biometrycznych dla studentów drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Usługa obejmuje również wynajem sprzętu, który zapewni sprawne przeprowadzenie zajęć/warsztatów oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metodologii ewaluacji programów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii biometrycznych na potrzeby projektu "Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

68/ZP/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 15 godzin zajęć (dla każdej z maksymalnie siedmiu grup, łącznie 105 godzin zajęć) z przedmiotu Badania jakościowe z wykorzystaniem technologii biometrycznych dla studentów drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim w formie warsztatu. Usługa obejmuje również wynajem sprzętu, który zapewni sprawne przeprowadzenie zajęć/warsztatów oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metodologii ewaluacji programów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii biometrycznych na potrzeby projektu "Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08.00-PZ1/17. Warsztat przeprowadzony zostanie dla maksymalnie 7 grup liczących od 10 do 15 studentów każda. Termin realizacji zamówienia - od daty zawarcie umowy do 16 grudnia 2019 r. w tym w terminie od 9 października - 30 listopada przeprowadzenie warsztatów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 80500000-9


Dodatkowe kody CPV: 80510000-2, 35125110-0, 72000000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul Grunwaldzka 5
Kod pocztowy:
Miejscowość: Kutno
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 112821.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 112821.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112821.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.