eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nawojowa › "Przebudowa budynku mieszkalnego Składziste 16 (nr inw. 110/633)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-07

Ogłoszenie nr 510240329-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

Nadleśnictwo Nawojowa: "Przebudowa budynku mieszkalnego Składziste 16 (nr inw. 110/633)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 582583-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Nawojowa, Krajowy numer identyfikacyjny 35054568800000, ul. Lipowa 1, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 457 012, e-mail nawojowa@krakow.lasy.gov.pl, faks +48 18 446 38 95.
Adres strony internetowej (url): www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa budynku mieszkalnego Składziste 16 (nr inw. 110/633)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

S.270.1.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem przyłącza wody . a. Lokalizacja: Planowane przedsięwzięcie dotyczy budynku mieszkalnego na terenie powiatu nowosądeckiego w miejscowości Składziste na działce ewidencyjnej nr 114/2 - budynek jednorodzinny, murowany z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 226 m2 i kubaturze 588 m3 nr inw. 110/633 - adres administracyjny: Składziste 16, 33-336 Łabowa 2. Rodzaj i zakres robót: a) Ocieplenie zewnętrzne budynku styropianem b) Remont balkonu, schodów i tarasu c) Remont opaski wokół budynku i chodnika z kostki betonowej d) Wymiana drzwi wejściowych e) Remont kotłowni f) Remont pomieszczeń wewnętrznych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1


Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45443000-4, 45331000-6, 45321000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 289994
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MALBUD Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wiesław Olchawa
Email wykonawcy: malbud@op.pl
Adres pocztowy: ul. Kusocińskiego 17, 33-330 Nowy Sącz
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 167678
Oferta z najniższą ceną/kosztem 167665
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 236852
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.