eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-23

Ogłoszenie nr 510226641-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.

Gmina Murowana Goślina: Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550213673-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.19.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2019 roku.I. Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2019 roku.I.A. Umacnianie dróg kruszywem I.A.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A. remont cząstkowy nawierzchni gruntowych za pomocą gruzu ceglano-betonowego w przeliczeniu na 1 tonę o gr. 20 cm wbudowanego materiału z uwzględnieniem transportu na terenie całej gminy Murowana Goślina - 745,25 t materiału; B. remont cząstkowy nawierzchni za pomocą kruszywa granitowego przeliczeniu na 1 tonę o gr. 20 cm wbudowanego materiału z uwzględnieniem transportu na terenie całej gminy Murowana Goślina - 292 t materiału; C. remont cząstkowy nawierzchni za pomocą destruktu asfaltowego w przeliczeniu na 1 tonę wbudowanego materiału z uwzględnieniem transportu na terenie całej gminy Murowana Goślina - 195,12 t materiału. I.A.2.Opis realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty remontowe obejmują: A. zakup materiału, B. transport we wskazane miejsce przez zamawiającego,C. przygotowanie odcinka drogi poprzez wykorytowanie pod ułożenie warstwy z gruzu, kruszywa granitowego lub destruktu asfaltowego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: 20 cm,D. wbudowanie gruzu, kruszywa granitowego lub destruktu asfaltowego oraz zagęszczenie przy użyciu walca lub (w przypadku naprawy powierzchni nie większej niż 10 m2) zagęszczarki ręcznej,E. wyprofilowanie naprawianego odcinka drogi poprzez nadanie odpowiedniego profilu - po uzgodnieniu spadku z przedstawicielem Urzędu, F. w przypadku gruzu wykonanie warstwy zamykającej (górnej) z odsiewki poprzez rozłożenie materiału i zagęszczenie przy użyciu walca lub (w przypadku naprawy powierzchni nie większej niż 10 m2 zagęszczarki ręcznej - grubość warstwy po zagęszczeniu: 3 cm),G. zakres przedmiotu zamówienia obejmuje naprawę - uzupełnienie kolein i wybojów w nawierzchni dróg gruntowych: gruzem ceglano-betonowym(frakcja 31-63mm) z wykonaniem warstwy zamykającej z odsiewki lub kruszywem granitowym (frakcja 0-31,5) oraz za pomocą kruszywa z destruktu asfaltowego.I.A.3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:I.A.3.1. Odbiory robót będą następować niezwłocznie po zakończonych pracach na poszczególnych odcinkach dróg.I.A.3.2. Faktyczna ilość robót będzie wynikała z ilorazu kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz cen jednostkowych za poszczególne technologie wynikających z najkorzystniejszej oferty.I.A.3.3. Zamawiający będzie ustalał zakres robót, ich technologię i terminy realizacji sporządzając w miarę potrzeb protokoły typowania robót.I.A.3.4. Uszkodzone nawierzchnie będą kwalifikowane do remontu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.I.A.3.5. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii należy zabezpieczyć miejsce niebezpieczne.I.A.3.6. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania pasa drogowego po zakończeniu robót na danym odcinku, w szczególności wywiezienia wyciętej masy bitumicznej i zebrania nadmiaru grysu.I.A.3.7. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi musi wynosić, co najmniej 12 miesiące licząc od dnia odbioru technicznego. I.B. Profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.I.B.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o powierzchni 1m2 - 100,00 m2. Ilość robót służy wyłącznie do porównania ofert pod względem stopnia spełnienia kryterium ceny, I.B.2. Opis realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty remontowe obejmują: A. mechaniczne profilowanie dróg gruntowych oraz zagęszczenie za pomocą walca stalowego wibracyjnego (min. 10 ton),B.Profilowanie dróg należy wykonywać równiarką tak aby zapewnić nawierzchni gruntowej odpowiednie odwodnienie (w zależności od potrzeb - spadek poprzeczny dwustronny lub jednostronny) a następnie należy wyprofilowany odcinek drogi zagęścić walcem wibracyjnym stalowym (min.10 ton),C. faktyczna ilość prac, jako nieprzekraczalna zostanie wpisana do umowy i będzie wynikała z ilorazu kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowej zaoferowanej w najkorzystniejszej ofercie.D. Grunt na ewentualne uzupełnienie powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości drogi oraz profilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocą równiarek. Zaleca się aby długość jednorazowo profilowanego odcinka drogi wynosiła co najmniej 250 m i była tak dobrana, aby profilowanie zostało zakończone w ciągu jednego dnia roboczego, na końcach odcinka była możliwość zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne),E. Zagęszczenie gruntu o optymalnej wilgotności powinno być dokonywane za pomocą walców, których rodzaj wykonawca uzgodni z pracownikiem Zamawiającego. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem założonym oraz nie posiadać śladów kół od walców,F. Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania i profilowania dróg należy odwieźć poza torowisko drogowe bądź wykorzystać do pokrycia ubytków.I.B.3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia. I.B.3.1. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zgłasza się do Sołtysa (na terenie gminy) lub Radnego Okręgu Wyborczego(na terenie miasta) i uzgadnia z nim konkretny zakres, a następnie przedstawia do akceptacji uprawnionego pracownika Zamawiającego.I.B.3.2. Następnie po wykonaniu robót dokonywany jest wstępny odbiór wyprofilowanych odcinków dróg przez poszczególnych Sołtysów lub Przewodniczących (dotyczy robót zawartych w limitach dla sołectw i osiedli samorządowych.I.B.3.3. Ostateczny odbiór prac dokonywany jest po wykonaniu całkowitego zakresu robót dla całej gminy, I.B.3.4. Po wykonaniu ww. prac należy uporządkować przyległy teren,I.B.3.5. Zamówienie będzie realizowane etapami, w miarę potrzeb, każdorazowo na polecenie Zamawiającego,I.B.3.6. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od charakteru wykonywanej naprawy, dokonać: a. usunięcia z naprawionych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie,b. wyznaczania szerokości i ustalania krawędzi korony drogi,c. odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie rowków odwadniających,d. spryskania woda powierzchni w przypadku nadmiernego suchego gruntu drogi, Ilość robót służy wyłącznie do porównania ofert pod względem stopnia spełnienia kryterium ceny,I.B.3.7. Terminy wykonania prac należy uzgadniać z pracownikiem Referatu Budowlano - Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami (konkretny termin rozpoczęcia robót uzależniony jest od warunków atmosferycznych).I.C. Regulacja i ułożenie betonowych płyt drogowych. I.C.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A. ułożenie 1m2 płyt drogowych wraz z transportem na terenie całej gminy Murowana Goślina i zakupem nowych płyt - 116,97 m2. Podane powierzchnie służą wyłącznie do porównania ofert pod względem stopnia spełnienia kryterium ceny. I.C.2. Opis realizacji przedmiotu zamówienia:Roboty remontowe obejmują: A. W przypadku przełożenia demontaż istniejącej nawierzchni z płyt, B. Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt drogowych, C. Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnią z żelbetowych płyt pełnych,D. Ułożenie żelbetowych płyt pełnych. I.C.3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:I.C.3.1. Odbiory robót będą następować niezwłocznie po zakończonych pracach na poszczególnych odcinkach dróg.I.C.3.2. Faktyczna ilość robót będzie wynikała z ilorazu kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz cen jednostkowych za poszczególne technologie wynikających z najkorzystniejszej oferty.I.C.3.3. Uszkodzone nawierzchnie będą kwalifikowane do remontu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.I.C.3.4. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii należy zabezpieczyć miejsce niebezpieczne.I.C.3.5. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania pasa drogowego po zakończeniu robót na danym odcinku.I.C.3.6. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi musi wynosić, co najmniej 12 miesiące licząc od dnia odbioru technicznego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7, 45233141-9, 45236000-0, 45233142-6, 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 178861.79
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AT-DROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Email wykonawcy: kontakt@atdrog.pl
Adres pocztowy: ul. Gnieźnieńska 40
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 220000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 220000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 220000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający dnia 11 lutego 2019 roku ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH, CHODNIKÓW ORAZ REMONT CZĄSTKOWY DRÓG BRUKOWYCH ORAZ GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ KRUSZYWA, DESTRUKTU I PROFILOWANIE NA TERENIE MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA W 2019 ROKU, WEDŁUG III CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA". Zgodnie z przepisem określonym art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej "Pzp", Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający zarówno w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 6 ppkt 3) jak i Ogłoszeniu o zamówieniu nr 512403-N-2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, Sekcja II pkt 7, przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 60% wartości zamówienia podstawowego. Ponadto, możliwość udzielenia zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz ustaleniu trybu oraz warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wpisana we wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego całkowita wartość zamówienia uwzględniała możliwość udzielenia tego zamówienia. Posiadanie środków na ten cel w budżecie Gminy Murowana Goślina warunkowało udzielenia tego zamówienia. Zamówienie podstawowe, dla zakresu obejmującego niniejsze postępowanie, dotyczącego Części III - "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2019 roku" zostanie udzielone na podstawie umowy nr 272.192.2019 z dnia 12 marca 2019 roku. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem polega na powtórzeniu podobnych robót co zamówienie podstawowe oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia podobnego, w szczególności obejmuje: 1) remont cząstkowy nawierzchni gruntowych za pomocą gruzu ceglano-betonowego w przeliczeniu na 1 tonę o grubości 20 cm wbudowanego materiału z uwzględnieniem transportu na terenie całej gminy Murowana Goślina; 2) remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu kruszywa granitowego w przeliczeniu na 1 tonę o grubości 20 cm wbudowanego materiału z uwzględnieniem transportu na terenie całej gminy Murowana Goślina; 3) remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu destruktu asfaltowego w przeliczeniu na 1 tonę wbudowanego materiału z uwzględnieniem transportu na terenie całej gminy Murowana Goślina; 4) profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych; 5) ułożenie płyt drogowych wraz z transportem na terenie całej gminy Murowana Goślina i zakupem nowych płyt. Zamówienie podobne stanowi nie więcej niż 60 % wartości zamówienia podstawowego. Szacuje się, ze wartość zamówień podobnych wynosi 178 861,79 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego - dla zakresu obejmującego niniejsze postępowania, dotyczącego Części III - "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2019 roku" - wskazana we wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzonego 29 stycznia 2019 roku wynosi 635 008,13 zł netto. Wartość zamówień podobnych stanowi 28,17 % wartości zamówienia podstawowego. W związku z powyższym uznaje się, że przesłanki do udzielenia przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zostały spełnione.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.