eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Usługa przeprowadzenia badania pn. Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-22

Ogłoszenie nr 510225489-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Usługa przeprowadzenia badania pn. Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595891-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540196718-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 29101900500000, ul. al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl, faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (url): www.swietokrzyskie.pro

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa przeprowadzenia badania pn. Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OK-III.272.1.54.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania pn. "Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020", współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w tym wykonanie następujących zadań: a) sporządzenie projektu raportu metodologicznego, b) sporządzenie raportu metodologicznego, c) sporządzenie projektu raportu końcowego, d) sporządzenie raportu końcowego, e) sporządzenie broszury, f) sporządzenie prezentacji multimedialnej. 2. Głównym celem badania jest ocena wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020 , tj.: a) Zasady partnerstwa b) Zasady zrównoważonego rozwoju c) Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami d) Zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 3. Badanie będzie dotyczyć oceny skuteczności, trwałości, użyteczności, trafności i efektywności realizacji polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 73.00.00.00 - (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 117918.68
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Openfield Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ozimska 4/7
Kod pocztowy: 45-057
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 126370.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 126370.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126370.20
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.