eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałach.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-01-25Ogłoszenie nr 510223-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 27599000000, ul. Al. Jerozolimskie  3 , 00495   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.mnw.art.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.mnw.art.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.mnw.art.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub przez posłańca / kuriera w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa pok. 260 (Dział Zamówień Publicznych)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałach.
Numer referencyjny: 3/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części; Część I: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad pracami modernizacyjnymi i remontowymi instalacji wod.- kan., centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych, wentylacji, klimatyzacji w Budynku Głównym, Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu i Laboratorium w Łazienkach Królewskich, Królikarnia, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla - Al. Jerozolimskie 59 oraz nadzoru eksploatacyjnego w tych obiektach. Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, remontów poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. b) Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a także na wezwanie zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania. d) Sprawdzanie jakości wykonanych robót. e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, remontowego. f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, remontu. g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy zamawiającego. h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami. i) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami. j) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotowanym przez wykonawcę. k) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robot oraz zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. l) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości. m) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i zamawiającym). n) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność. o) Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót. p) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. q) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót. r) Na żądanie zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemne opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu. s) Pełnienie nadzoru eksploatacyjnego nad funkcjonowaniem węzłów cieplnych, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych i instalacjami ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjną. Udział w przeglądach instalacji. Część II: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi - modernizacyjnymi i remontowymi w Budynku Głównym MNW oraz Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu i Laboratorium w Łazienkach Królewskich, Królikarnia , Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla -Al.Jerozolimskie 59. Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie Zamawiającego w trakcie trwania prac modernizacyjnych i remontowych poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. b) Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, a także na wezwanie Zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania. d) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego. f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji ,remontu. g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy zamawiającego. h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami. i) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami. j) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym przygotowanym przez wykonawcę. k) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robót oraz zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. l) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości. m) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i Zamawiającym). n) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność. o) Sprawdzania rozliczeń wykonawcy robót. p) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. q) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzania obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy prac. r) Na żądanie zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemnie opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał je zamawiającemu. Część III: Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru nad prowadzonymi pracami modernizacyjnymi i remontowymi instalacji elektrycznych w Budynku Głównym, Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu i Laboratorium w Łazienkach Królewskich, Królikarnia , Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla - Al. Jerozolimskie 59. Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, remontów poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. b) Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a także na wezwanie zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania. d) Sprawdzanie jakości wykonanych robót. e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, remontowego. f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, remontu. g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy zamawiającego. h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami. i) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami. j) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotowanym przez wykonawcę. k) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robot oraz zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. l) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości. m) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i zamawiającym). n) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność. o) Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót. p) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. q) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót. r) Na żądanie zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemne opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu.

II.5) Główny kod CPV: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie wskazanego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru: - w zadaniu 1 - w specjalności sanitarnej bez ograniczeń. - w zadaniu 2 - w specjalności ogólnobudowlanej; - w zadaniu 3 - w specjalności elektrycznej bez ograniczeń; Każda z ww. osób musi posiadać doświadczenie w robotach budowlanych w obiektach zabytkowych, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) - dotyczy zadań 1-3. Uprawnienia, o których mowa w pkt 8.2.c) siwz powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający będzie oceniał warunek w formule: spełnia - nie spełnia

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany formularz " Formularz ofertowy" ( wzór załączony do niniejszej siwz - załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 10 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporzadzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad pracami modernizacyjnymi i remontowymi instalacji wod.- kan., centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych, wentylacji, klimatyzacji w Budynku Głównym, Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu i Laboratorium w Łazienkach Królewskich, Królikarnia, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla - Al. Jerozolimskie 59 oraz nadzoru eksploatacyjnego w tych obiektach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, remontów poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. b) Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a także na wezwanie zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania. d) Sprawdzanie jakości wykonanych robót. e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, remontowego. f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, remontu. g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy zamawiającego. h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami. i) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami. j) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotowanym przez wykonawcę. k) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robot oraz zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. l) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości. m) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i zamawiającym). n) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność. o) Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót. p) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. q) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót. r) Na żądanie zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemne opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu. s) Pełnienie nadzoru eksploatacyjnego nad funkcjonowaniem węzłów cieplnych, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych i instalacjami ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjną. Udział w przeglądach instalacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi - modernizacyjnymi i remontowymi w Budynku Głównym MNW oraz Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu i Laboratorium w Łazienkach Królewskich, Królikarnia , Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla -Al.Jerozolimskie 59.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie Zamawiającego w trakcie trwania prac modernizacyjnych i remontowych poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. b) Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, a także na wezwanie Zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania. d) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego. f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji ,remontu. g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy zamawiającego. h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami. i) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami. j) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym przygotowanym przez wykonawcę. k) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robót oraz zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. l) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości. m) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i Zamawiającym). n) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność. o) Sprawdzania rozliczeń wykonawcy robót. p) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. q) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzania obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy prac. r) Na żądanie zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemnie opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał je zamawiającemu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru nad prowadzonymi pracami modernizacyjnymi i remontowymi instalacji elektrycznych w Budynku Głównym, Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu i Laboratorium w Łazienkach Królewskich, Królikarnia , Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla - Al. Jerozolimskie 59.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, remontów poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. b) Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a także na wezwanie zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania. d) Sprawdzanie jakości wykonanych robót. e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, remontowego. f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, remontu. g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy zamawiającego. h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami. i) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami. j) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotowanym przez wykonawcę. k) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robot oraz zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. l) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości. m) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i zamawiającym). n) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność. o) Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót. p) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. q) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót. r) Na żądanie zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemne opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.