eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przebudowa drogi w ul. Pakosławskiej na odcinku od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3 AM-1 obręb Karłowice we Wrocławiu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-16

Ogłoszenie nr 510220980-N-2019 z dnia 16-10-2019 r.

Zarząd Inwestycji Miejskich: Przebudowa drogi w ul. Pakosławskiej na odcinku od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3 AM-1 obręb Karłowice we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592019-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Inwestycji Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 93104008800000, ul. Januszowicka 15 a, 53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 607 356, e-mail bzp@zim.wroc.pl, faks 071 360 73 31.
Adres strony internetowej (url): www.zim.wroc.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi w ul. Pakosławskiej na odcinku od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3 AM-1 obręb Karłowice we Wrocławiu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NZ.362.101.droga_Pakosławska.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w ul. Pakosławskiej na odcinku od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3 AM-1 obręb Karłowice we Wrocławiu, w podziale na zadania: 1.1. Zadanie 1: Przebudowa drogi wraz odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem i MKT w ul. Pakosławskiej od ul. Rudawskiej do działki nr 1/3AM-1 obręb Karłowice, 1.2. Zadanie 2: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych obejmujące nasadzenia zieleni, w tym drzew, krzewów, bylin i traw oraz założenie trawników, 1.3. Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 2, w tym: a) Zadanie 3a: pielęgnacja trawnika, b) Zadanie 3b: pielęgnacja drzew i krzewów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233120-6, 45232130-2, 45231300-8, 45231400-9, 45232400-6, 45316110-9, 45232300-5, 45314000-1, 45233290-8, 45112710-5, 77310000-6, 45233290-8, 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2563834.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BICKHARDT BAU Polska sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kwiatkowskiego 12
Kod pocztowy: 55-011
Miejscowość: Siechnice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2396449.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2396449.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2865790.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.