eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranów › Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-13

Ogłoszenie nr 510217771-N-2019 z dnia 13-10-2019 r.

Gmina Baranów: Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588494-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Baranów, Krajowy numer identyfikacyjny 43101989100000, ul. ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 883 40 27, e-mail gmina@gminabaranow.pl, faks 81 883 40 41.
Adres strony internetowej (url): www.gminabaranow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SG.271.21.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przebudowy drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranów o długości 708,75 m, w tym: a) rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych typu MON 3x1 m; b) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; c) wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem o szerokości 5,5 m i grubości 15 cm; d) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o szerokości 5,30 m i grubości 20 cm; e) wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokości 5,00 m poprzez wykonanie: ? warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm; ? warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; f) wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0,75 m, z utwardzeniem kruszywem łamanym o grubości 15 cm i szerokości 0,5 m na całym odcinku; g) wykonanie oznakowania pionowego; h) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań; i) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy; obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 594619.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Budowy Wodociagów i Kanalizacji
Email wykonawcy: mzgory@o2.pl
Adres pocztowy: Góry 85A
Kod pocztowy: 24-173
Miejscowość: Markuszów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 570126.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 570126.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 935477.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.