eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydzyna › Remont z modernizacją biblioteki w Rydzynie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-10

Ogłoszenie nr 510216530-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.

Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie: Remont z modernizacją biblioteki w Rydzynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 593751-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rydzyński Ośrodek Kultury w Rydzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 30222748300000, ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 065 5380 583, e-mail dyrektorrok@rydzyna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.rok.rydzyna.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont z modernizacją biblioteki w Rydzynie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ROK.271.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont z modernizacją biblioteki w Rydzynie. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - remont ścian szachulcowych i więźby dachu, - wymianę wewnętrznych schodów drewnianych, - remont stropu nad parterem, - wymianę pokrycia dachu, - wykonanie obróbek blacharskich przy kominie i w koszu ganku, - wymianę instalacji odgromowej, - wymianę stolarki okiennej - wymianę stolarki drzwiowej, - wymianę instalacji sanitarnej, - wymianę instalacji elektrycznej, - roboty malarskie, - roboty tynkarskie, - remont posadzek i podłóg. W elementach konstrukcyjnych stwierdzono zawartość składników preparatu Xylamit. W związku z powyższym konieczne jest zapoznanie się ze sprawozdaniem nr 710033MB z badań jakościowych zawartości lotnych związków organicznych w materiałach budowlanych - dostępnym w siedzibie u Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem Nr 308/2018/A z dnia 13.06.2018 r. i Nr 470/2019/A z dnia 30.08.2019 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz Pozwoleniem Starosty Leszczyńskiego Nr 675/P/2018 z dnia 21.08.2018 r. - stanowiącymi Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212330-8


Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3, 45260000-7, 45442100-8, 45432100-5, 45410000-4, 45421000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 746260.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Remontowo-Budowlana Adam Żak
Email wykonawcy: frb.adamzak@wp.pl
Adres pocztowy: Kłoda 16A/7
Kod pocztowy: 64-130
Miejscowość: Rydzyna
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 828132.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 828132.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 889990.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty w zakresie stolarki budowlanej »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.