eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zamówienie publiczne na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 oraz ul. Cmentarnej 9/11, przez okres 48 miesięcy (01.10.2019 r. - 30.09.2013 r.)Ogłoszenie z dnia 2019-10-10

Ogłoszenie nr 510216526-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.

Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi: Zamówienie publiczne na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 oraz ul. Cmentarnej 9/11, przez okres 48 miesięcy (01.10.2019 r. - 30.09.2013 r.)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

2 lipca 2019r. Zarząd Spółki Telewizja Polska S.A. uchwałą nr455/2019 wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz TVP S.A. Oddziału Terenowego w Łodzi dla obiektów położonych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 i ul. Cmentarnej 9/11.


I. 1) NAZWA I ADRES:

Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 10418973000000, ul. ul. G. Narutowicza 13, 90-117 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 359 202, e-mail Anna.Sekula@Lda.tvp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zamówienie publiczne na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 oraz ul. Cmentarnej 9/11, przez okres 48 miesięcy (01.10.2019 r. - 30.09.2013 r.)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie publiczne na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Telewizji Polskiej S.A. zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza 13 oraz ul. Cmentarnej 9/11, przez okres 48 miesięcy (01.10.2019 r. - 30.09.2013 r.)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9


Dodatkowe kody CPV: 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 850000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy: 90-021
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 850000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 850000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 850000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Jedynym Wykonawcą, który może wykonać przedmiotowe zamówienie jest PGE Dystrybucja SA. Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze uniemożliwiają powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy, ponieważ dystrybucją energii zajmują się wyznaczeni decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, których przedmiot działalności obejmuje wyznaczony teren. Przedsiębiorstwa te działają zatem w obszarze monopolu naturalnego, dlatego też Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla danego terenu. Operatorem Systemu Dystrybucji Elektroenergetycznej na obszarze miasta Łodzi została wyznaczona firma PGE Dystrybucja SA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.