eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole Lubelskie › Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-09

Ogłoszenie nr 510215238-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim: Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595043-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Krajowy numer identyfikacyjny 60397166000000, ul. ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 827 69 00, e-mail dkw_opole_lubelskie@sw.gov.pl, faks 81 827 35 50.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Skarb Państwa - Zakład Karny w Opolu Lubelskim

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

7/Ż/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część I dostawy ziemniaków CPV - 03.20.00.00 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy Ziemniak jadalny odmiana żółta - bulwy dojrzałe, zdrowe, niezzieleniałe, czyste suche, jedno-odmianowe bez pustych miejsc wewnątrz - 20000 kg. Część II dostawy warzyw i owoców CPV - 03200000-3 1Kapusta - zdrowa, czysta bez śladów uszkodzeń mechanicznych. 5000 kg 2 Pieczarka świeża - śnieżnobiała, zamknięta bez plam wodnych i bakteryjnych. 500 kg 3 Burak czerwony - świeże bez liści, zdrowe, czysty, suche, bez śladów uszkodzeń mechanicznych 3500 kg 4 Marchew jadalna- bez naci, świeża, czysta, sucha, bez śladów uszkodzeń mechanicznych 6000 kg 5 Cebula - zdrowa, czysta, sucha, bez śladów uszkodzeń mechanicznych 1800 kg 6 Kapusta pekińska - główka zwarta, bez liści zewnętrznych, kolor jasny zielony, bez uszkodzeń mechanicznych i zmian biologicznych 1000 kg 7 Jabłka PN-84/R75024 - zdrowe, czyste bez śladów uszkodzeń mechanicznych i śladów gnilnych 3000 kg

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 03200000-3


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: dostawy ziemniaków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34000.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TARKA Gospodarstwo Ogrodnicze mgr inż. Piotr Tarka
Email wykonawcy: monika__tarka@wp.pl
Adres pocztowy: Strzelce 100
Kod pocztowy: 24-150
Miejscowość: Nałęczów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37800.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: dostawy warzyw i owoców

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 33450.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Tarka Gospodarstwo Ogrodnicze
Email wykonawcy: monika__tarka@wp.pl
Adres pocztowy: Strzelce 100
Kod pocztowy: 24-150
Miejscowość: Nalęczów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25357.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25357.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34177.50
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.