eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › SVA/J/4620-56/2019Część I - Wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku garażowo-obsługowego w stanie surowym - otwartym - w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu; Część II - Wykonanie kanałów technologicznych i posadzek wraz z podbudowami w budynku garażowo-obsługowym w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-09

Ogłoszenie nr 510215235-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.

AMW SINEVIA Sp. z o.o.: SVA/J/4620-56/2019: Część I - Wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku garażowo-obsługowego w stanie surowym - otwartym - w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu; Część II - Wykonanie kanałów technologicznych i posadzek wraz z podbudowami w budynku garażowo-obsługowym w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 571681-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540151406-N-2019; 540153366-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

AMW SINEVIA Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, e-mail zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl, faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (url): www.amwsinevia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

SVA/J/4620-56/2019: Część I - Wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku garażowo-obsługowego w stanie surowym - otwartym - w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu; Część II - Wykonanie kanałów technologicznych i posadzek wraz z podbudowami w budynku garażowo-obsługowym w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SVA/J/4620-56/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.: 1) Część zamówienia nr I - Wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku garażowo-obsługowego w stanie surowym - otwartym - w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu. Zakres zamówienia obejmuje: - roboty ziemne (wykopy pod posadowienie, zasypanie wykonanych fundamentów); - wykonanie fundamentów (ław, stóp oraz ścian fundamentowych) wraz z niezbędnymi izolacjami przeciw-wilgociowymi i termoizolacjami; - wzniesienie ścian murowanych wraz z wykonaniem elementów konstrukcji żelbetowych (rdzenie, wieńce, nadproża schody, strop itp.) oraz wszelkimi wskazanymi w dokumentacji projektowej przejściami technologicznymi przez przegrody budowlane, dociepleniem ścian bocznych, wznoszących się ponad dachem wraz z wyprawą tynku cienkowarstwowego; - wykonanie konstrukcji dachowej (konstrukcja oparta na dźwigarach kratownicowych stalowych wraz z płatwiami stalowymi); - wykonanie pokrycia dachowego z płyt warstwowych wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi, zamontowaniem orynnowania i rur spustowych oraz przejściami przez pokrycie (kominy, przejścia technologiczne np. kanały wentylacyjne, dostawa i montaż podstaw pod wyrzutnie, czerpnie powietrza i klimatyzatory itp.); - dostawa i montaż belek podsuwnicowych wraz z suwnicą; - wykonanie konstrukcji żelbetowej kanałów technologicznych wraz z podbudowami z kruszyw i izolacją przeciwwilgociową. 2) Część zamówienia nr II - Wykonanie kanałów technologicznych i posadzek wraz z podbudowami w budynku garażowo-obsługowym w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu. Zakres zamówienia obejmuje: ETAP I: - wykonanie podbudów pod posadzkowych; - wykonanie instalacji pod posadzkowych; - wykonanie podkładu z chudego betonu pod posadzki. ETAP II: - wykonanie posadzek betonowych zgodnie z dokumentacją projektową. ETAP III: - wykonanie powłoki epoksydowej w części obsługowej. Obsługę geodezyjną dla obu części zamówienia zapewnia Zamawiający. Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia i zutylizowania materiałów odpadowych powstałych w wyniku realizacji zadania (gruz, materiały izolacyjne, itp.) na własny koszt i własnym staraniem. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, do SIWZ zostały załączone przedmiary robót stanowiące dokument pomocniczy ułatwiający przygotowanie oferty cenowej. Na podstawie ww. dokumentów należy sporządzić kosztorys ofertowy w formie uproszczonej i złożyć go jako załącznik do oferty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45110000-0, 45200000-9, 45443000-4, 45262500-6, 45223500-1, 44112410-5, 45261210-9, 45111230-9, 45223500-1, 45262320-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku garażowo-obsługowego w stanie surowym - otwartym - w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2609391.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG BUDOIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Straszęcin 295 D
Kod pocztowy: 39-218
Miejscowość: Straszęcin
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2077846.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2077846.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2930473.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonanie kanałów technologicznych i posadzek wraz z podbudowami w budynku garażowo-obsługowym w ramach zadania 43 282 "Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym" w Jarosławiu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 769662.61
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG BUDOIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Straszęcin 295 D
Kod pocztowy: 39-218
Miejscowość: Straszęcin
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 675194.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 675194.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 778618.48
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.