eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybczewice › Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez montaż systemu OZE.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-11

Ogłoszenie nr 510191765-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

Gmina Rybczewice: Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez montaż systemu OZE.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556623-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Rybczewice, Krajowy numer identyfikacyjny 43102000300000, ul. Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 58 44 460, e-mail urzad@rybczewice.pl, faks 081 58 44 474.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=144

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez montaż systemu OZE.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP.271.18.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą "Modernizacja gospodarkiwodnej w gminie Rybczewice poprzez montaż systemu OZE". 2. Zamówienie realizowane jest wramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Ośpriorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarkawodno- -ściekowa. 3. Przedmiotem zadania jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachubudynku oraz wymiana oświetlenia na ledowe w stacji wodociągowej "Pilaszkowice-Bazar" wmiejscowości Bazar, dz. nr ewid. 254/2, w stacji wodociągowej "Podizdebno" w miejscowościCzęstoborowice, dz. nr ewid. 1884/3, w stacji wodociągowej "Rybczewice-Karczew" w miejscowościRybczewice, dz. nr ewid. 1548/2, w stacji wodociągowej "Zygmuntów" w miejscowości Zygmuntów,dz. nr ewid. 452. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) dokumentacjaprojektowa, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Zamawiający, napodstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przezwykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przezzamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega nawykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacjizamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcęlub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynnościbezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych(wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czydostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowaw art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłożyZamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane zwykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak ipodwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcęwymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tychwymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku doinspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umów stanowiących załączniki nr 7a, 7b i 7c doSIWZ. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązująceprzepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiedniedoświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiedniedoświadczenie i kwalifikacje. 7. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co dojakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych wart. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 8.Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne ze wszelkimiaktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 9. Jeżelidokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lubpochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałówlub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentówokreślają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim musza odpowiadać materiały luburządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przezZmawiającego. Materiały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłączniewzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechyużytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólniedostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowyminazwami producenta ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku dookreślonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami produktów/producentów ma wyłącznie charakterprzykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnyprodukt w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne oparametrach użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanegoproduktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 10. W każdymprzypadku gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm,europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencjitechnicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 11. W każdym przypadku użycia wSIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptujetakże wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że roboty budowlane, dostawy spełniająwymagania równorzędne. 12. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, niejest w stanie uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowaniapotwierdzającego, że ofertowane przez niego roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniająrównoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środkidowodowe, a w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni żeoferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określonegooznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 13. Użycie w SIWZ lubzałącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodnośćlub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowegopotwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotuzamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiającyakceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentacjętechniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu niemoże być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, żewykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteriaokreślone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacjizamówienia. 14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNRwskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu okonkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni toosiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanychprac z dokumentacją techniczną. 15. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważneopisywanym przez Zmawiającego, jest obowiązany wykazać że oferowane przez niego dostawy,usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09331200-0


Dodatkowe kody CPV: 45100000-3, 45300000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 107015.11
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EKOSERWIS BP Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia 20/1
Kod pocztowy: 21-500
Miejscowość: Biała Podlaska
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 87000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.