eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów Lubelski › Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-11

Ogłoszenie nr 510191761-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

Nadleśnictwo Janów Lubelski: Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566625-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540142815-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Janów Lubelski, Krajowy numer identyfikacyjny 83001745200000, ul. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 158 720 072, e-mail sekretarz.janow@lublin.lasy.gov.pl, faks 158 720 185.
Adres strony internetowej (url): http://www.janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

S.270.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw nawierzchni dróg na terenie Nadleśnic-twa Janów Lubelski. Naprawa nawierzchni dróg polegała będzie na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża naprawianej drogi walcem, dowóz piasku, kruszywa, wbudowanie ręczne lub mechaniczne piasku kruszywa, wyprofilowanie oraz zagęszczenie poszczególnych warstw na całej szerokości drogi ok. 3 m. Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1- utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach: Zdzisławice, Flisy, Obrówka, Pikule i Kalenne. Zakres prac: - dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi kru-szywa łamanego frakcji 32-63 mm - szerokość nawierzchni 3,0 m, grubość war-stwy po zagęszczeniu 15 cm w leśnictwie Zdzisławice (300 t), Flisy (300 t), Majdan (400 t), Obrówka (450 t), Pikule (170 t) , Kalenne (180 t) łącznie - 1400 t, -wymiana przepustu polegająca na wyjęciu uszkodzonych kręgów betonowych, wbudowaniu nowej rury PEHD fi 600. Część 2 - utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach: Stojeszyn, Kochany, Brody. Zakres prac: - dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi kruszywa łamanego frakcji 0-32mm - szerokość nawierzchni 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w leśnictwie Stojeszyn (450 t), Kochany (350 t), Brody (350 t), łącznie - 1150 t, - odwodnienie korony drogi polegające na odtworzeniu rowu odwadniającego o głębokości około 1m, szerokości dna 0,4 m, szerokości korony 1,2 m z odkładem humusu na zewnątrz drogi a urobku na koronę drogi w leśnictwie Brody - 540 m, - wymiana przepustu polegająca na wyjęciu uszkodzonych kręgów betonowych, wbudowaniu nowej rury PEHD fi 600,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część I - utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach: Zdzisławice, Flisy, Obrówka, Pikule i Kalenne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 99500.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ERGO-TECH Sp z.o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 50
Kod pocztowy: 23-200
Miejscowość: Kraśnik
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 114882.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114882.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174561.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Część II - utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach: Stojeszyn, Kochany, Brody

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 87400.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ERGO-TECH Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 50
Kod pocztowy: 23-200
Miejscowość: Kraśnik
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 95312.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95312.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149125.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.