eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa bacówki wraz z elementami małej architektury w ramach projektuUtrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-11

Ogłoszenie nr 510191760-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: Budowa bacówki wraz z elementami małej architektury w ramach projektu: Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej, realizowany w ramach Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565048-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 12084810200000, ul. ul. Vetulaniego , 31-227 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail tarnow@zpkwm.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa bacówki wraz z elementami małej architektury w ramach projektu: Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OS/2711/6/2019/ML

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa bacówki wraz z elementami małej architektury w Gminie Łapsze Niżne, miejscowość: Niedzica, ul. 3 Maja 16 działka ew. nr 4312. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych. Projekt pn.: "Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 3.W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących robót: I. robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę: a) wykopy pod fundamenty b) odwiezienie ziemi z wykopów c) zasypanie wykopów d) rozplantowanie ziemi II. robót budowlanych w zakresie wznoszenia budynków: a) roboty ziemne b) roboty żelbetowe c) roboty ciesielskie d) roboty pokrywcze III robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych: montaż wyposażenia małej architektury (w tym m.in. ławy, stoły, zadaszenie, tablice informacyjne, nadsypanie żwirem terenu przed bacówką). 4. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej: 1) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 2) Przedmiar robót (Zamawiający informuje w tym miejscu, iż Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej); 3) Szkice wykonawcze 5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym umiejscowienie elementów małej architektury. 6. Zamawiający wymaga, aby na przedmiotowe roboty budowlane Wykonawca udzielił min. 5-letniej rękojmi oraz min. 5 -letniej gwarancji jakości. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2


Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 45112720-8, 45342000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 98720.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Andrzej Lassak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: LASSAK BUDOWNICTWO Andrzej Lassak
Email wykonawcy: biuro@lassak.pl
Adres pocztowy: ul. Szlak Papieski 232
Kod pocztowy: 34-521
Miejscowość: Ząb
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 121425.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121425.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121425.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.