eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH, NIEREGENEROWANYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W ŁOBZIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE ORAZ SĄDU REJONOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-10

Ogłoszenie nr 510190582-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH, NIEREGENEROWANYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W ŁOBZIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE ORAZ SĄDU REJONOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567014-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 00032453000000, ul. Małopolska 17, 70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4480002, e-mail jozaw@o2.pl, modorski@szczecin.so.gov.pl; mjudycki@szczecin.so.gov.pl, faks 091 4489915.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.so.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH, NIEREGENEROWANYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W ŁOBZIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE ORAZ SĄDU REJONOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/5/PN/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: "ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH, NIEREGENEROWANYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO W ŁOBZIE, SĄDU REJONOWEGO W CHOSZCZNIE ORAZ SĄDU REJONOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego w Choszcznie, Sądu Rejonowego w Łobzie oraz Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych, wskazanych szczegółowo w załączniku nr 7 do SIWZ formularz cenowy. 2.2. Dostawa oznacza transport Wykonawcy i na jego koszt dostarczenie przedmiotu umowy do następujących lokalizacji: do Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego w Choszcznie, Sądu Rejonowego w Łobzie oraz Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim oraz wniesienie do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 2.3. Pod pojęciem "fabrycznie nowe" należy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w swoim całym procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów nierefabrykowanych, nieregenerowanych, nieuszkodzonych, bez śladów wcześniejszego używania, wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych; wyprodukowane bez naruszenia praw patentowych i własności intelektualnych ich właścicieli lub za ich zgodą. Ich stosowanie nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Materiały powinny pochodzić z bieżącej produkcji. 2.4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany "z nazwy" przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe nie gorszej jakości niż odpowiadające im produkty OEM (dosłownie Oryginalny Producent Sprzętu) i będą posiadały nie gorsze od produktów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne i fizyczne oraz cechy jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Produkty równoważne muszą być kompatybilne z urządzeniami, do których mają być stosowane, zapewniać ich właściwą eksploatację, bezawaryjność i żywotność, na poziomie nie gorszym od tego, jaki zapewniają materiały oryginalne, a także nie mogą pogorszyć jakości parametrów pracy urządzeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 30192113-6


Dodatkowe kody CPV: 30192112-9, 30124000-4, 30124300-7, 30125110-5, 30125120-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 603139.84
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: JM DATA SP. Z O.O. SP. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: TRAKT LUBELSKI 233
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 592280.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 592280.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1391688
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.