eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tyszowce › Przebudowa budynku Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-10

Ogłoszenie nr 510190578-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.

Gmina Tyszowce: Przebudowa budynku Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Działanie " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 576939-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Tyszowce, Krajowy numer identyfikacyjny 95036905000000, ul. ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 661 93 15, e-mail tyszowce@tyszowce.pl, faks 084 661 21 29.
Adres strony internetowej (url): umtyszowce.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.05.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres prac obejmuje: - Przebudowa stolarki zewnętrznej ( w części budynku SCK ) - Montaż 4 sztuk rolet zewnętrznych na oknach pietra ściany wschodniej sali głównej SCK. - Docieplenie części ścian zewnętrznych nadziemnych budynku ( całości ścian zewnętrznych piętra i części ściany północnej parteru - w części ścian zewnętrznych SCK ) - Docieplenie cokołu ( część cokołu ściany północnej - w części SCK ). - Przebudowa balkonu ( część budynku SCK) - Przebudowa schodów zewnętrznych ( wejście główne do budynku SCK ) wraz z wymianą barierek. - Przebudowa dachu - wykonanie nowego pokrycia dachu nad budynkiem z blachy trapezowej T35 wraz z wymianą orynnowania. Zakłada się również wykonanie nowego pokrycia nad windą SCK oraz wejściem głównym do SCK. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 10 i 11 do SIWZ), w skład której wchodzą: - projekt budowlany, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - przedmiary robót. 2. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. 3. Gwarancja i rękojmia zawady; Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, t.j. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych: - pracownicy budowlani wykonujący prace objęte zakresem zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45260000-7, 45321000-3, 45420000-7, 45430000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 230008.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy: puktyszowce@tlen.pl
Adres pocztowy: ul. Wielka 62
Kod pocztowy: 22-630
Miejscowość: Tyszowce
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 286429.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 286429.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 286429.91
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.