eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Irządze › "Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Irządze".Ogłoszenie z dnia 2019-08-14

Ogłoszenie nr 510171333-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.

Urząd Gminy w Irządzach: "Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Irządze".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Irządzach, Krajowy numer identyfikacyjny 99124900000000, ul. Irządze 124 , 42-446 Irządze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 543 009, e-mail urzad@irzadze.pl, faks 343 543 110.
Adres strony internetowej (url): Nie dotyczy
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Irządze".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Fin.WZP.3137.5.28.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Irzadze. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Irządze, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ramach powierzonego zadania. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do zaproszenia do udziału w negocjacjach- Opis przedmiotu zamówienia 3. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać poniższe czynności: - odbiór odpadów komunalnych (kierowcy oraz osoby zajmujące się załadunkiem odpadów); - nadzór nad realizacją umowy oraz kierowanie i rozdysponowanie taboru samochodowego. 4. Szacunkowa ilość odpadów w okresie trwania umowy: 1) Zmieszane odpady komunalne: 120 Mg; 2) Segregowane odpady komunalne: 60 Mg. 5. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia do udziału w negocjacjach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2


Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90511200-4, 90511300-5, 90533000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3, 34928480-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 135000.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TAMAX Szczepan Cieślak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Osiedle Sady 20/2
Kod pocztowy: 28-340
Miejscowość: Sędziszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 145800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki - "ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia". W tym przypadku zachodzą przesłanki wskazane w niniejszym przepisie. Po pierwsze, wystąpiła wyjątkowa sytuacja, która nie wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, a której nie mógł on przewidzieć i po drugie zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia. Już w marcu 2019 r. Zamawiający Gmina Irządze wspólnie z innymi gminami (Ogrodzieniec, Szczekociny, Pilica, Żarnowiec) utworzył na podstawie porozumienia z dnia 07.03.2019 Grupę Zamawiającą - ze wskazaniem na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp- na Gminę Ogrodzieniec jako Pełnomocnika Grupy Zamawiającej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 5 (pięciu) Gmin w województwie śląskim". Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęte zostało w dniu 29.03.2019 r. (Dz.U. UE z 29.03.2019 r. nr 2019/S 063-146611). W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty tj. oferty Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie - 11 466 362,03 zł znacznie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego (Uczestników Grupy Zamawiającej), którzy zamierzali przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6 589 192,03 zł. Decyzję o unieważnieniu postępowania poprzedziła analiza finansowa budżetu gmin - Uczestników Grupy Zamawiającej. Mimo, iż Gminy: Pilica, Szczekociny, Irządze i Żarnowiec zdecydowały się zwiększyć kwotę na realizację zamówienia - Lider Grupy Zamawiającej - Gmina Ogrodzieniec stwierdził, że w Jej przypadku nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej. Tym samym postępowanie o udzielenie zamówienia zostało w dniu 15.05.2019 r. unieważnione. Niezwłocznie po tym fakcie 4 gminy: Pilica, Szczekociny, Irządze i Żarnowiec podpisały w dniu 17.05.2019 kolejne porozumienie w sprawie wspólnego zamówienia publicznego, tym razem na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w województwie śląskim". Liderem (Pełnomocnikiem) Grupy Zamawiającej została Gmina Pilica. Postępowanie zostało wszczęte 24.05.2019 r. (Dz.U. UE z 24.05.2019 r. nr 2019/S 100-242420). W przekonaniu Zamawiającego mogło to spowodować większą konkurencyjność rynkową, gdyż Wykonawcy uczestniczący w pierwszym przetargu poznali ceny ofert konkurencyjnych. Ponadto Uczestnicy Grupy Zamawiającej zdecydowani byli na ewentualne zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Niestety ceny ofert złożonych w drugim postępowaniu okazały się droższe niż w pierwszym (ceny jednostkowe oferty najkorzystniejszej za odbiór i zagospodarowanie odpadów w pierwszym postępowaniu wynosiły odpowiednio: odpady zmieszane 890,49 zł/Mg, odpady segregowane 696,27 zł/Mg zaś w drugim postępowaniu: odpady zmieszane 947,55 zł/Mg, odpady segregowane 947,55 zł/Mg). Cena najkorzystniejszej oferty, tj. oferty REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa - 8 885 513,68 zł również znacznie przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego (Uczestników Grupy Zamawiającej), którzy zamierzali przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 109 192,03 zł. System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gmin opłat - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uczestnicy Grupy Zamawiającej podjęli wszelkie działania zmierzające do zwiększenia kwoty na realizację zamówienia. Jednakże w dniu 23.07.2019r., Rada Miasta i Gminy Szczekociny (Uczestnika Grupy Zamawiającej) określiła wysokość stawek za gospodarowanie odpadami, które uniemożliwiają podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Tym samym Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej i postępowanie po raz kolejny unieważniono w dniu 26.07.2019 r. Ze względu na zaistniałą sytuację Zamawiający celem zachowania ciągłości świadczenia usługi na okres przeprowadzenia kolejnego konkurencyjnego postępowania (miesiąc sierpień - październik 2019 r.) doraźnie udzielił zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz1986 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, nie można uznać, że Zamawiający mógł przewidzieć, że aż tak bardzo wzrosną ceny usług będących przedmiotem zamówienia. Na przełomie ostatnich lat świadomość mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej gospodarki odpadami komunalnymi znacznie wzrosła, za czym przemawia wzrastająca z roku na rok ilość odbieranych odpadów segregowanych, co proporcjonalnie powinno wpływać na obniżenie bądź stabilizację aktualnych cen rynkowych za świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zamawiający nie mógł przewidzieć, że wykonawcy zaoferują realizację usługi za cenę ponad dwukrotnie wyższą od dotychczas realizowanej. Zamawiający świadom mogącej się przecież z różnych względów przedłużać, procedury przetargowej ogłosił pierwszy przetarg już w marcu b.r. Nie mógł przewidzieć, że przyjdzie mu dwa razy unieważniać postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wystąpiła zatem sytuacja niezależna od Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć. Warto w tym miejscu wskazać, że orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wielokrotnie definiowało wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i w tym zakresie Izba nie ograniczyła tych przypadków jedynie do katastrof lub wypadków związanych z siłą wyższą. Tak stwierdził m.in. Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 8 marca 2014r., KIO/KD 13/14: Wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi. Wyjątkowość sytuacji jest związana z dużą rzadkością występowania zjawiska, szczególnością osobliwością. Jednocześnie należy podkreślić, że specyfika przedmiotu zamówienia (odbiór i zagospodarowanie odpadów) przemawia za koniecznością zapewnienia ciągłego świadczenia tego typu usług, ponieważ przemawia za tym interes publiczny. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie skutki nieodbierania odpadów w gminie nawet w krótkim okresie czasu, a tym bardziej na przestrzeni kilku miesięcy. Przyczynami, które spowodowały tak daleko idące opóźnienie w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu konkurencyjnego było unieważnienie poprzednio prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych muszą być świadczone w sposób ciągły, bowiem jakikolwiek przestój w tym zakresie może prowadzić do zagrożenia sanitarnego, a nawet wybuchu epidemii w przypadku zanieczyszczenia środowiska. Zwłaszcza, że w tym przypadku mowa okresie letnim (miesiąc sierpień i wrzesień). Warto w tym miejscu wskazać na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 kwietnia 2014 r., KIO/KD 28/14: Innymi słowy przesłanka konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia została przez Izbę oceniona w rozpoznawanej sprawie także przez pryzmat roli, jaką Zamawiający odgrywa na rynku usług przewozowych oraz potencjalnych konsekwencji społecznych spowodowanych utrudnieniem w ich nieprzerwanym świadczeniu. Bez trudu można wskazać na negatywne konsekwencje mogących realnie wystąpić w ocenianym stanie faktycznym przerw w świadczeniu usług przewozowych, dla ogółu ludności, dojazdu młodzieży do szkół, brakiem możliwość dojazdu pracowników do zakładów pracy, w tym również do zakładów z szeroko rozumianego sektora usług publicznych. Tym samym Izba stoi na stanowisku, że zasada wyjątkowości stosowania trybów niekonkurencyjnych musi w uzasadnionych sytuacjach ustąpić miejsca zasadnej potrzebie możliwości zaspokojenia określonych potrzeb społecznych. Zasada legalizmu (prymatu ścisłego stosowania prawa) nie może być celem samym w sobie, lecz powinna być postrzegana przez pryzmat konieczności zaspokajania słusznych potrzeb społecznych (Legalis 993106). Wyżej zacytowana uchwała Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje również na istotny kontekst społeczny, jaki powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu, czy zachodzi przesłanka natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia. Izba zaznacza w uchwale, że należy wziąć pod uwagę możliwe negatywne skutki, jakie mogą nastąpić w przypadku nie udzielenia zamówienia natychmiast oraz zasięg ich wystąpienia. Nie ulega wątpliwości, że w niniejszym przypadku, Zamawiający nie ma możliwości zastosowania innego trybu udzielenia zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, bowiem zanim ogłosi i rozstrzygnie prowadzone postępowanie, wystąpiłyby negatywne skutki w postaci zagrożenia sanitarnego gminy Irządze w związku z brakiem świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Nie sposób pominąć jeszcze innych konsekwencji, jakie powstałyby w sytuacji, kiedy gmina nie będzie wykonywać obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości. Byłoby bardzo prawdopodobnym, że rozwiązanie polegające na zorganizowaniu odbioru przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, i to na tak dużą skalę nie powiedzie się. Skutkiem zaniechania odbioru przez gminę odpadów komunalnych będzie także konieczność poniesienia, niekiedy zwiększonych kosztów odbioru odpadów i konieczność spłaty roszczeń mieszkańców. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający w trybie awaryjnym udzielił zamówienia z wolnej ręki do czasu wyłonienia Wykonawcy usługi w trybie przetargu dotychczasowemu wykonawcy usługi, ponieważ podmiot ten posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia powyższej usługi, zna specyfikę zamówienia ma również opracowany system odbioru odpadów z tereny gminy, w związku z tym nie będzie musiał dokonywać dodatkowych czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, co pozwoli na zachowanie ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców i zmniejszy koszty jego realizacji. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na czas niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego prowadzonego w procedurze konkurencyjnej w sytuacji wygaśnięcia poprzedniej umowy, jest stosowane, przyjęte w praktyce i nie budzi zastrzeżeń w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej - Wyrok z dnia 24.07.2017 r., KIO 1415/17. Już w marcu 2019 r. Zamawiający wspólnie z innymi gminami (Ogrodzieniec, Szczekociny, Pilica, Irządze i Żarnowiec) utworzył na podstawie porozumienia z dnia 07.03.2019 Grupę Zamawiającą - ze wskazaniem na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp- na Gminę Ogrodzieniec jako Pełnomocnika Grupy Zamawiającej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 5 (pięciu) Gmin w województwie śląskim".Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęte zostało w dniu 29.03.2019 r. (Dz.U. UE z 29.03.2019 r. nr 2019/S 063-146611). W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty tj. oferty Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie - 11 466 362,03 zł znacznie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego (Uczestników Grupy Zamawiającej), którzy zamierzali przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6 589 192,03 zł.Decyzję o unieważnieniu postępowania poprzedziła analiza finansowa budżetu gmin - Uczestników Grupy Zamawiającej. Mimo, iż Gminy: Pilica, Szczekociny, Irządze i Żarnowiec zdecydowały się zwiększyć kwotę na realizację zamówienia - Lider Grupy Zamawiającej - Gmina Ogrodzieniec stwierdził, że w Jej przypadku nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej. Tym samym postępowanie o udzielenie zamówienia zostało w dniu 15.05.2019 r. unieważnione. Niezwłocznie po tym fakcie 4 gminy: Pilica, Szczekociny, Irządze i Żarnowiec podpisały w dniu 17.05.2019 kolejne porozumienie w sprawie wspólnego zamówienia publicznego, tym razem na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin w województwie śląskim". Liderem (Pełnomocnikiem) Grupy Zamawiającej została Gmina Pilica. Postępowanie zostało wszczęte 24.05.2019 r. (Dz.U. UE z 24.05.2019 r. nr 2019/S 100-242420).W przekonaniu Zamawiającego mogło to spowodować większą konkurencyjność rynkową,gdyż Wykonawcy uczestniczący w pierwszym przetargu poznali ceny ofert konkurencyjnych. Ponadto Uczestnicy Grupy Zamawiającej zdecydowani byli na ewentualne zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Niestety ceny ofert złożonych w drugim postępowaniu okazały się droższe niż w pierwszym. Cena najkorzystniejszej oferty, tj. oferty REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa - 8 885 513,68 zł również znacznie przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego (Uczestników Grupy Zamawiającej), którzy zamierzali przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 109 192,03 zł. System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gmin opłat - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uczestnicy Grupy Zamawiającej podjęli wszelkie działania zmierzające do zwiększenia kwoty na realizację zamówienia. Jednakże w dniu 23.07.2019r., Rada Miasta i Gminy Szczekociny (Uczestnika Grupy Zamawiającej) określiła wysokość stawek za gospodarowanie odpadami, które uniemożliwiają podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Tym samym Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej i postępowanie po raz kolejny unieważniono w dniu 26.07.2019 r. Ze względu na zaistniałą sytuację Zamawiający celem zachowania ciągłości świadczenia usługi na okres przeprowadzenia kolejnego konkurencyjnego postępowania (miesiąc sierpień - październik 2019 r.) doraźnie udzielił zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz1986 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, nie można uznać, że Zamawiający mógł przewidzieć, że aż tak bardzo wzrosną ceny usług będących przedmiotem zamówienia. Na przełomie ostatnich lat świadomość mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej gospodarki odpadami komunalnymi znacznie wzrosła, za czym przemawia wzrastająca z roku na rok ilość odbieranych odpadów segregowanych, co proporcjonalnie powinno wpływać na obniżenie bądź stabilizację aktualnych cen rynkowych za świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zamawiający nie mógł przewidzieć, że wykonawcy zaoferują realizację usługi za cenę ponad dwukrotnie wyższą od dotychczas realizowanej. Zamawiający świadom mogącej się przecież z różnych względów przedłużać, procedury przetargowej ogłosił pierwszy przetarg już w marcu b.r.. Nie mógł przewidzieć, że przyjdzie mu dwa razy unieważniać postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wystąpiła zatem sytuacja niezależna od Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć. Warto w tym miejscu wskazać, że orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wielokrotnie definiowało wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i w tym zakresie Izba nie ograniczyła tych przypadków jedynie do katastrof lub wypadków związanych z siłą wyższą. Tak stwierdził m.in. Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 8 marca 2014r., KIO/KD 13/14: Wyjątkowość sytuacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie może kojarzyć się tylko z anomaliami pogodowymi czy siłami wyższymi. Wyjątkowość sytuacji jest związana z dużą rzadkością występowania zjawiska, szczególnością osobliwością. Jednocześnie należy podkreślić, że specyfika przedmiotu zamówienia (odbiór odpadów) przemawia za koniecznością zapewnienia ciągłego świadczenia tego typu usług, ponieważ przemawia za tym interes publiczny. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie skutki nieodbierania odpadów w gminie nawet w krótkim okresie czasu, a tym bardziej na przestrzeni kilku czy kilku miesięcy.Przyczynami, które spowodowały tak daleko idące opóźnienie w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu konkurencyjnego było unieważnienie poprzednio prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że usługi odbioru odpadów komunalnych muszą być świadczone w sposób ciągły, bowiem jakikolwiek przestój w tym zakresie może prowadzić do zagrożenia sanitarnego, a nawet wybuchu epidemii w przypadku zanieczyszczenia środowiska. Zwłaszcza, że w tym przypadku mowa okresie letnim (miesiąc sierpień i wrzesień). Warto w tym miejscu wskazać na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 kwietnia 2014 r., KIO/KD 28/14: Innymi słowy przesłanka konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia została przez Izbę oceniona w rozpoznawanej sprawie także przez pryzmat roli, jaką Zamawiający odgrywa na rynku usług przewozowych oraz potencjalnych konsekwencji społecznych spowodowanych utrudnieniem w ich nieprzerwanym świadczeniu. Bez trudu można wskazać na negatywne konsekwencje mogących realnie wystąpić w ocenianym stanie faktycznym przerw w świadczeniu usług przewozowych, dla ogółu ludności, dojazdu młodzieży do szkół, brakiem możliwość dojazdu pracowników do zakładów pracy, w tym również do zakładów z szeroko rozumianego sektora usług publicznych. Tym samym Izba stoi na stanowisku, że zasada wyjątkowości stosowania trybów niekonkurencyjnych musi w uzasadnionych sytuacjach ustąpić miejsca zasadnej potrzebie możliwości zaspokojenia określonych potrzeb społecznych. Zasada legalizmu (prymatu ścisłego stosowania prawa) nie może być celem samym w sobie, lecz powinna być postrzegana przez pryzmat konieczności zaspokajania słusznych potrzeb społecznych (Legalis 993106). Wyżej zacytowana uchwała Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje również na istotny kontekst społeczny, jaki powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu, czy zachodzi przesłanka natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia. Izba zaznacza w uchwale, że należy wziąć pod uwagę możliwe negatywne skutki, jakie mogą nastąpić w przypadku nie udzielenia zamówienia natychmiast oraz zasięg ich wystąpienia. Nie ulega wątpliwości, że w niniejszym przypadku, Zamawiający nie ma możliwości zastosowania innego trybu udzielenia zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, bowiem zanim ogłosi i rozstrzygnie prowadzone postępowanie, wystąpiłyby negatywne skutki w postaci zagrożenia sanitarnego gminy Irządze w związku z brakiem świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Nie sposób pominąć jeszcze innych konsekwencji , jakie powstałyby w sytuacji, kiedy gmina nie będzie wykonywać obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości. Byłoby bardzo prawdopodobnym, że rozwiązanie polegające na zorganizowaniu odbioru przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, i to na tak dużą skalę nie powiedzie się. Skutkiem zaniechania odbioru przez gminę odpadów komunalnych będzie także konieczność poniesienia, niekiedy zwiększonych kosztów odbioru odpadów i konieczność spłaty roszczeń mieszkańców. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający w trybie awaryjnym udzielił zamówienia z wolnej ręki do czasu wyłonienia Wykonawcy usługi w trybie przetargu dotychczasowemu wykonawcy usługi, ponieważ podmiot ten posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do świadczenia powyższej usługi, zna specyfikę zamówienia ma również opracowany system odbioru odpadów z tereny gminy, w związku z tym nie będzie musiał dokonywać dodatkowych czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, co pozwoli na zachowanie ciągłości odbioru odpadów od mieszkańców i zmniejszy koszty jego realizacji. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na czas niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego prowadzonego w procedurze konkurencyjnej w sytuacji wygaśnięcia poprzedniej umowy, jest stosowane, przyjęte w praktyce i nie budzi zastrzeżeń w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej - Wyrok z dnia 24.07.2017 r., KIO 1415/17.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.