eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowo Żońskie › Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie nadającego się do wykorzystania ) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec przez okres czterech miesięcyOgłoszenie z dnia 2019-08-13

Ogłoszenie nr 510169899-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie nadającego się do wykorzystania ) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec przez okres czterech miesięcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Adres: ul. Podchorążych 13a/4 64-920 Piła


I. 1) NAZWA I ADRES:

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 57088140100000, ul. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 85 118, e-mail biuro@msok.pl, faks 67 342 60 56.
Adres strony internetowej (url): www.msok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: przedsiębiorstwo komunalne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie nadającego się do wykorzystania ) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec przez okres czterech miesięcy

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie warunków umowy na wykonanie zamówienia polegającego na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadu, jako kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)do zagospodarowania i wykorzystania powstałych w procesie odzysku lub recyklingu odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie - dalej ZZO. Wynikiem zakończonego postępowania będzie zawarcie umowy z wykonawcą. Odpady będące przedmiotem zamówienia posiadają kod odpadu : 19 05 03, jako kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) do zagospodarowania i wykorzystania Zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 03 musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszególnionymi w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ). Zamawiający szacuje, że miesięcznie do odbioru i zagospodarowania będzie ok. 550 Mg kompostu. Ilości te mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy. Odpady będą przygotowywane do odbioru w stanie luźnym sypkim.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2


Dodatkowe kody CPV: 90513000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 275000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GAWSTAL Sp. z o.o. S.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: m. Starczanowo 8
Kod pocztowy: 62-330
Miejscowość: Nekla
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 142560.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142560.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142560.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki dla wykonawcy, który aktualnie świadczy usługi odbioru, transportu i zagospodarowania kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie nadającego się do wykorzystania ) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie na okres czterech miesięcy niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zasadniczego. Aktualnie usługi wykonuje firma GAWSTAL Sp. z o.o. S.K. zs. w m. Starczanowo 8, 62-330 Nekla. Zamawiający uprzednio przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego publikując ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ( dalej BZP ) Nr 555982-N-2019 w dniu 04.06.2019r określając termin składania ofert na dzień 14.06.2019r. Do upływu terminu składania ofert złożono trzy oferty, spośród których oferta z najniższą ceną w kwocie 1.096.416 zł brutto znacznie przekraczała wielkość środków, jakie zaplanowano na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 588.780,00 zł netto = 635.588 zł brutto. Zamawiający przed wszczęciem postępowania ustalił wartość zamówienia przyjmując za podstawę wartości wynikające z ceny aktualnie wykonywanej usługi. Złożona oferta w postępowaniu przetargowym z ceną 1.096.416,00 zł brutto przekraczała wielkość środków finansowych, jakie Zamawiający zaplanował i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia aż o 172,50% i w tej sytuacji postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zostało unieważnione. Po unieważnieniu postępowania podjęto decyzję o powtórzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po weryfikacji wartości zamówienia - jako średnia arytmetyczna z wartości złożonych w przetargu ofert, która wyraża się kwotą 1.343.925 zł netto, co daje równowartość 311.692 euro, postępowanie wymaga publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE i przeprowadzenia postępowania w formie elektronicznej. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kolejnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usług na Odbiór, transport i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie nadającego się do wykorzystania ) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec, koniecznym jest na okres czterech miesięcy udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki dla wykonawcy aktualnie wykonującego usługi. Przewidywany zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia na okres czterech miesięcy obejmuje odbiór i zagospodarowanie kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (nie nadającego się do wykorzystania ) w ilości ok. 550 x 4 = 2.220 ton. Do ustalenia wartości zamówienia przyjęto stawkę za 1 tonę w kwocie = 125,00 zł netto, jako średnia arytmetyczna cen jednostkowych zawartych w ofertach złożonych w unieważnionym przetargu. Wartość zamówienia za wykonanie ww. zamówienia wynosi 2.220 x 125 = 275.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 63.780 euro. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu ma charakter stały i nieprzerwany. Odpady muszą być odbierane na bieżąco. W aktualnej sytuacji udzielenie zamówienia z wolnej ręki na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego w sytuacji unieważnionego postępowania, jest stosowane, przyjęte w praktyce i nie budzi zastrzeżeń w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, wręcz jest wskazywane - jako sposób rozwiązania problemu, przy zamówieniach zwłaszcza na usługi, których ciągłość świadczenia nie może zostać przerwana, a nie możliwym było zachowanie terminów określonych dla innych trybów. Takie stanowisko prezentowała Krajowa Izba odwoławcza w wyrokach sygn. akt KIO 1415/17 z dnia 24.07.2017r, a także w wyroku sygn. akt KIO 138/18 z dnia 06.02.2018r. Celem Zamawiającego nie jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki dla wykonawcy świadczącego aktualnie usługi na czas ponad okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy usługi. Również istotnym jest fakt, że w kolejnych latach zmianie podlegają opłaty Marszałkowskie za korzystanie ze środowiska, które z roku na rok znacząco wzrastają np. w 2017r opłata wynosiła 27 zł za 1 tonę składowania odpadów, w 2019r wynosi 170 zł za 1 tonę, a na 2020r wynosić będzie 270 zł za 1 tonę odpadu o kodzie 19 05 03. Opłaty te są pochodnymi cen w składanych ofertach i będą kształtowały cenę na rok 2020. Z uwagi na sytuację, na powstanie której Zamawiający nie miał wpływu, a zachodzi bezwzględna konieczność zapewnienia ciągłości usług zbierania i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 03, uzasadnionym jest natychmiastowe udzielenie zamówienia z wolnej ręki na czas przeprowadzenia postępowania przetargowego.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.