eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE NA POZIOMIE II PIĘTRA I PIWNIC POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-13

Ogłoszenie nr 510169896-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku: ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE NA POZIOMIE II PIĘTRA I PIWNIC POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575915-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku, Krajowy numer identyfikacyjny 12103119400000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 33, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 663 01 09, e-mail zol@powiatbrzeski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ppzolbrzesko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY W BRZESKU

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE NA POZIOMIE II PIĘTRA I PIWNIC POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

8/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych na poziomie II piętra i piwnic Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku. Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym Służby Zdrowia. Przedmiot zamówienia Pakiet Nr 1 należy wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w przedmiarze robót, kosztorysem do wyceny robót remontowo budowlanych - kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 3, obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Przedmiot zamówienia Pakiet Nr 2 należy wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w przedmiarze robót, kosztorysem do wyceny robót remontowo budowlanych - kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 4, obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał obiekt w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 2) Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego, 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców, 4) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować remontowaną część obiektu i przekazać go Zamawiającemu, 5) Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu remontowanej części budynku. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych. 5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy - Prawo budowlane. 6. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat i znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, które zostaną przekazane zamawiającemu wraz z zakończeniem odbioru.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45442100-8, 45430000-0, 45421000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE NA POZIOMIE II PIĘTRA I PIWNIC POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 84286.21
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo-Wykończeniowe FACH-BUD Andrzej Badowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łopoń 179
Kod pocztowy: 32-830
Miejscowość: Wojnicz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 97141.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97141.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142393.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE NA POZIOMIE II PIĘTRA I PIWNIC POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 29255.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MALBUD Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wiesław Olchawa Ul. Kusocińskiego 17 33-300 Nowy Sącz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kusocińskiego 17
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: NOWY SĄCZ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30613.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30613.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59333.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
PODSTAWOWY TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.