eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 120 osób - uczestników projektu"Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-13

Ogłoszenie nr 510169885-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach: Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 120 osób - uczestników projektu: "Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX "Włączenie społeczne". Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578782-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Krajowy numer identyfikacyjny 47321512200000, ul. ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 158 894, e-mail mops_pabianice@pro.onet.pl, faks 422 158 894.
Adres strony internetowej (url): http://mcps.pabianice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 120 osób - uczestników projektu: "Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia (od obiadu w pierwszym dniu do obiadu w ostatnim dniu z zapewnieniem prowiantu na podróż powrotną) w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 120 osób - uczestników i kadry projektu: "Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX "Włączenie społeczne". Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55.00.00.00 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 80000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SANGOS Spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zofii Kossak 43
Kod pocztowy: 43-439
Miejscowość: Górki Wielkie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 86400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.