eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn."Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania", współfinansowanego w zakresie Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze - Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-12

Ogłoszenie nr 510168773-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej: Dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania", współfinansowanego w zakresie Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze - Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania", w zakresie Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze - Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 551715-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


Informacje dodatkowe:
nie dotyczy


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 32124620900000, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 44 20 933, e-mail wwieczerzak@zce.szczecin.pl, sekretariat@zce.szczecin.pl, faks 91 44 20 516.
Adres strony internetowej (url): www.zcemip.szczecin.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zcemip.szczecin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania", współfinansowanego w zakresie Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze - Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZCEMiP/04/2019/Interreg

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników oraz pomocy dydaktycznych do siedziby Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi w Załączniku nr 4 do SIWZ, pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w "Tabeli z opisem przedmiotu zamówienia"

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 22111000-1


Dodatkowe kody CPV: 39162000-5, 39162100-6, 22114000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część I - podręczniki (załącznik A)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 57713.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Polanglo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: slaska@polanglo.pl
Adres pocztowy: ul. Szyszkowa 20
Kod pocztowy: 02-285
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 57713.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57713.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77813.19
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Część II - Płyty CD, DVD, filmy (załącznik B)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Pismem z dnia 30.07.2019r. wyłoniony w postępowaniu dostawca (Centrum Usług Szkoleniowo - Doradczych Jakub Szpon, ul. Tarczyńskiego 4/2, 70 - 387 Szczecin), poinformowała, iż w związku z wystąpieniem obiektywnych przyczyn nie jest w stanie wykonać przedstawionej do podpisu umowy i w związku z powyższym rezygnuje z wykonania zlecenia (dostawy).

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Część III - pomoce dydaktyczne (załącznik C)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 42528.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Polanglo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: slaska@polanglo.pl
Adres pocztowy: ul. Szyszkowa 20
Kod pocztowy: 02-285
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 42528.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42528.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52405.39
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.