eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niedrzwica Duża › Budowa węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-12

Ogłoszenie nr 510168772-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.

Gmina Niedrzwica Duża: Budowa węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Mobilny LOF" (nr projektu: RPLU.05.06.00-06.0001/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559754-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540130066-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Niedrzwica Duża, Krajowy numer identyfikacyjny 54052900000000, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 175 085, e-mail przetargi@niedrzwicaduza.pl, faks 815 175 085.
Adres strony internetowej (url): https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.17.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Mobilny LOF" (nr projektu: RPLU.05.06.00-06.0001/17), współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na następujące części: 1) część nr 1 pn. "Budowa węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą", 2) część nr 2 pn. "Przebudowa części mieszkalnej budynku byłego dworca kolejowego". 4. Część nr 1 zamówienia obejmuje m.in. realizację następujących zadań: 1) Zadanie nr 1 - zagospodarowanie terenu przyległego do budynku wraz z infrastrukturą podziemną i oświetleniem, którego zakres dotyczy robót budowlanych na działkach nr ew. 318/5; 318/6; 318/7; 318/8; 318/9, 318/23 w miejscowości Niedrzwica Duża, polegających m.in. na: a) rozbiórce budynków, dostawie i montażu kontenerów, b) likwidacji ujęcia wody, c) budowie ciągów komunikacyjnych, chodników oraz miejsc postojowych, d) budowie placu i miejsca odpoczynku wraz z małą architekturą, e) budowie oświetlenia terenu przyległego do budynku (obejmującego chodniki, miejsca postojowe, parkingi, ciągi komunikacyjne oraz plac i miejsce odpoczynku), f) nasadzeniu zieleni (drzewa, krzewy), g) budowie infrastruktury podziemnej (sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości, kanalizacja deszczowa wraz z separatorem i studniami chłonnymi), h) ogrodzeniu terenu. 2) Zadanie nr 2 - przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowa na odcinku o dł. 88,0 m. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane na działce o nr ew. 318/28 i polega na budowie odcinka ścieżki rowerowej jednokierunkowej z możliwością ruchu pieszych oraz wykonaniu przebudowy odcinka drogi oraz chodnika wraz ze zjazdami i odprowadzenia wód opadowych częściowo do nowobudowanej kanalizacji deszczowej. 3) Zadanie nr 3 - przebudowa drogi powiatowej - ul. Kolejowa o dł. 435,0 m. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane na działkach o nr ew. 318/10, 1465; 1002, 929, 883, 881, 318/9, 318/8, 318/7 i polega na wykonaniu przebudowy jezdni poprzez ułożenie dodatkowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, budowie ścieżki rowerowej jednokierunkowej z możliwością ruchu pieszego oraz budowie kanalizacji deszczowej. 4) Zadanie nr 4 - budowa ścieżki rowerowej ul. Dworcowa o dł. 219,0 m (od skrzyżowania z ul. Kolejową do mostu). Zakres zadania obejmuje roboty budowlane na działce o nr ew. 881 w miejscowości Niedrzwica Duża i polega na budowie ścieżki rowerowej, przebudowie zjazdów oraz wykonaniu renowacji istniejącego przydrożnego rowu. 5) Zadanie nr 5 - budowa chodnika ul. Nowa o dł. 25,0 m. Zakres zadania obejmuje roboty na działkach ew. o nr 881 i 906 polegające na budowie chodnika przy ul. Nowej (skrzyżowanie z ul. Dworcową). 6) Zadanie nr 6 - budowa oświetlenia drogowego wydzielonego. Zadanie polega na: a) robotach budowlanych związanych z ułożeniem kabla, rur osłonowych oraz fundamentów pod słupy, b) montażu słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami. 5. Część nr 2 zamówienia dotyczy przebudowy części mieszkalnej budynku byłego dworca kolejowego, w zakresie budowy komórek lokatorskich, położonego na działce o nr ew. 318/6, ul. Kolejowa, polegającej m.in. na: 1) robotach rozbiórkowych wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem gruzu, 2) wykonaniu nowych ścianek działowych wraz z obsadzeniem drzwi wewnętrznych i robotami wykończeniowymi w zakresie komórek lokatorskich, 3) wykonaniu posadzek wraz z izolacją i robotami wykończeniowymi w zakresie komórek lokatorskich, 4) wykonaniu instalacji oświetlenia komórek lokatorskich, 5) obsadzeniu w ścianie zewnętrznej drzwi wejściowych do komórek lokatorskich. 6. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9a do SIWZ (dotyczy części nr 1 zamówienia) i załącznik nr 9b do SIWZ (dotyczy części nr 2 zamówienia) z uwzględnieniem zapisów umów stanowiących załączniki nr 8a (dotyczy części nr 1 zamówienia) i nr 8b (dotyczy części nr 2 zamówienia) do SIWZ. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 8. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 10-11 umowy dot. części nr 1 zamówienia i § 23 ust. 1 pkt 10-11 umowy dot. części nr 2 zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego. 10. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 11. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 12. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. 13. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 14. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 15. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111300-1, 45310000-3, 45233140-2, 45111200-0, 45233220-7, 45233200-1, 45233222-1, 45231300-8, 45232000-2, 45231400-9, 45316100-6, 77211400-6, 77310000-6, 45330000-9, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa węzła przesiadkowego Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3166230.27
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3885574.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3885574.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4757611.23
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa części mieszkalnej budynku byłego dworca kolejowego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.