eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Usunięcie gruzu po wykonanych rozbiórkach obiektów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 66 oraz rozbiórka budynku na działce nr 53 w m. Pstrąże z zastosowaniem prawa opcji. ETAP II

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-08

Ogłoszenie nr 510165631-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra: Usunięcie gruzu po wykonanych rozbiórkach obiektów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 66 oraz rozbiórka budynku na działce nr 53 w m. Pstrąże z zastosowaniem prawa opcji. ETAP II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566098-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 97039103800000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261648381, 261648388,261648308, e-mail rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl, faks 261648479.
Adres strony internetowej (url): www.rzizielonagora.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usunięcie gruzu po wykonanych rozbiórkach obiektów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 66 oraz rozbiórka budynku na działce nr 53 w m. Pstrąże z zastosowaniem prawa opcji. ETAP II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

19/PN/WEN/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku o kub. 16425,6m³ oraz usunięciu gruzu po pozostałych rozbiórkach obiektów budowlanych polegających na przemieszczeniu go w miejsca wskazane przez inspektora nadzoru, rozdrobnieniu, skruszeniu i uporządkowaniu terenu. Na terenie działki nr 66 objętym pracami o pow. ok 5 ha znajdują się gruzowiska po rozebranych obiektach budowlanych, elementy żelbetowych słupów, fundamentów, hałdy skruszonego gruzu z wcześniejszych rozbiórek a także gruzowiska, które powstają w trakcie realizowanych robót rozbiórkowych. Zakres robót obejmuje załadunek gruzu do kruszarki, skruszenie gruzu na frakcję mieszaną 0-63mm i usypanie gruzu w pryzmy. Pryzmy mają być usypane osobno dla gruzu ceglanego, silikatów z betonem, keramzytobetonu. Zakres robót obejmuje także prace porządkowe związane z uporządkowaniem zgromadzonego po skruszeniu kruszywa tj. jego przemieszczeniem na odległość do 100 m, usypaniem wyższych hałd. Do zadania należy także utylizacja zgromadzonych pomiędzy gruzem śmieci, drewna, papy. Zgromadzony gruz poza kilkoma elementami żelbetowych fundamentów i belek wielkością poszczególnych elementów gruzowiska nie przekraczają wymiarów wlotu zasypowego kruszarki. Elementy większe tj. belki żelbetowe, fundamenty żelbetowe należy poddać wcześniejszemu rozdrobnieniu. Gruz znajduje się na terenie JW. 5430 w m. Pstrąże. Dojazd do miejsca prac odbywa się drogami w Zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Świętoszów i jest możliwy przez tereny poligonowe JW. w Świętoszowie (dojazd od JW. w Świętoszowie ok 12km) i od strony miejscowości Buczek (most 15t). Na terenie robót nie są prowadzone szkolenia wojskowe i prace mogą być tam prowadzone bez przerw. Jednakże mogą pojawić się czasowe utrudnienia związane z dojazdem do miejsca prac w trakcie prowadzonych szkoleń poligonowych. Wykonawca musi uzyskać zgodę na przejazd drogami w Zarządzie Nadleśnictwa Świętoszów. Na terenie wykonywania prac będzie odbywał się ruch pojazdów związany z przywozem gruzu z trwających w tym samym czasie rozbiórek obiektów budowlanych na działce nr 53. Roboty należy wykonać za pomocą ciężkiego sprzętu : kruszarek mobilnych z własnym napędem: szczękowych, udarowych lub stożkowych z zamontowanymi magnesami do usuwania el. metalowych, koparek, ładowarek, spycharek, środkami transportowymi samowyładowczymi, natomiast drobne prace wyburzeniowe przy użyciu ręcznych narzędzi pneumatycznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.11.12.20 - Roboty w zakresie usuwania gruzu


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 702680.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EKO-GRAND Rafał Kurzak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzeniszów, ul.Zielona 10
Kod pocztowy: 42-350
Miejscowość: Koziegłowy
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 432578.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 432578.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 641240.76
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.