eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-02

Ogłoszenie nr 510161037-N-2019 z dnia 02-08-2019 r.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy: Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 554758-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540117453-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01571911300000, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5652355, 5652350, e-mail zam.publ@zlobki.waw.pl, rponiatowski@zlobki.waw.pl, faks 022 8450714.
Adres strony internetowej (url): www.zlobki.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.zlobki.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZŻ-ZP.26.20.19.AKS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załącznikach do SIWZ (odrębne dokumenty) o Załącznik nr 3.1 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 1 o Załącznik nr 3.2 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 2 o Załącznik nr 3.3 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 3 o Załącznik nr 3.4 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 4 o Załącznik nr 3.5 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 5 o Załącznik nr 3.6 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 6 o Załącznik nr 3.7 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 7 o Załącznik nr 3.8 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 8 o Załącznik nr 3.9 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 9 o Załącznik nr 3.10 - kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 10 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy (na każdą z części zamówienia). 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730) (dotyczy części nr 1-7, 9,10). 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176 a przypadku nieposiadania Certyfikatów na normę aktualną, Wykonawca przekaże Certyfikaty potwierdzające zgodność ze starszą wersją normy, jednak w takim przypadku załączy dodatkowo Deklarację Zgodności poświadczająca zgodność z aktualną normą PN-EN 1176 (certyfikaty jak i deklaracje zgodności zostaną przedstawione w języku polskim) (dotyczy części nr 8). 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 1) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie / artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów oferowanego wyposażenia przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku wyposażenia, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w stosunku do wyposażenia sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego. 3) Wyposażenie / artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej) parametrów (kolorystyka, w tym rodzaj materiału z którego zrobiony jest artykuł, dł., wys., szer., gł., poj.). Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie było dostosowane (odpowiednie) do wieku dzieci, tj. 0-4 lata, za nieodpowiednie Zamawiający uzna w szczególności artykuły lub ich części jeżeli: będą posiadać wymiary umożliwiające ich połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w ciele małych dzieci lub mogą zawierać (wykonane są z) niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia małych dzieci. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów +/- 20% w stosunku do podanych w OPZ (za wyjątkiem parametrów określonych jako "minimalne" ("min.") oraz parametrów określonych w przedziale - w takich przypadkach obowiązują minimalne parametry lub przedział określony w OPZ). 5) Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej artykułu oferowanego przez Wykonawcę - w kalkulacji cenowej należy podać dane identyfikacyjne oferowanego artykułu - jeżeli oznaczeniem pozwalającym na bezpośrednią identyfikację artykułu jest nazwa własna/marka - należy wpisać nazwę własną/markę, jeżeli numer katalogowy - należy wpisać numer katalogowy, jeżeli nazwa producenta lub importera - nazwę producenta lub importera, a jeżeli identyfikacja artykułu możliwa jest wyłącznie poprzez podanie zarówno nazwy producenta/importera, jak i nazwy własnej/marki oraz numeru katalogowego - należy podać te wszystkie dane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 37520000-9


Dodatkowe kody CPV: 37522000-3, 37510000-6, 37512000-0, 37525000-4, 33693000-4, 37523000-0, 37524100-8, 39162100-6, 37400000-2, 43325000-7, 37530000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa jeździków i rowerków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18646.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Biur-Pol Zbigniew Sobień
Email wykonawcy: biurpol@wp.pl
Adres pocztowy: ul. 1905 roku 60
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22148.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22148.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22148.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa klocków

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W dni 17.06.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), który stanowi iż "Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3" unieważnił przedmiotowe postępowanie w części: Część nr 2 Dostawa klocków W/w części nie wpłynęły żadne oferty.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa lalek i akcesoriów

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W dni 17.06.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), który stanowi iż "Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3" unieważnił przedmiotowe postępowanie w części: Część nr 3 Dostawa lalek i akcesoriów W/w części nie wpłynęły żadne oferty.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa piłek

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W dni 17.06.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), który stanowi iż "Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3" unieważnił przedmiotowe postępowanie w części: Część nr 4 Dostawa piłek W/w części nie wpłynęły żadne oferty.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa wyposażenia do małej motoryki

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W dni 17.06.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), który stanowi iż "Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3" unieważnił przedmiotowe postępowanie w części: Część nr 5 Dostawa wyposażenia do małej motoryki W/w części nie wpłynęły żadne oferty.

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Dostawa sprzętu do integracji sensorycznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24835.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Infomiks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: info@infomiks.com.pl
Adres pocztowy: Motycz 232A
Kod pocztowy: 21-030
Miejscowość: Motycz
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 35166.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35166.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35166.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22316.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Biur-Pol Zbigniew Sobień
Email wykonawcy: biurpol@wp.pl
Adres pocztowy: ul. 1905 roku 60
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28262.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28262.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31188.42
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W dniu 17.06.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. - zwaną dalej PZP), który stanowi iż "Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty" zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w części: Część nr 8 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw W/w części wpłynęły oferty od następujących Wykonawców: o AG-Complex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - za cenę: 42 648,31 zł o Pro-Sympatyk Piotr Janelli - za cenę: 42 465,75 zł Zamawiający na realizację w/w części zamówienia przeznaczył środki finansowe w kwocie: 17 393,44 zł. Żadna w wyżej wymienionych ofert nie mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Dostawa artykułów do zabaw na wolnym powietrzu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20487.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Biur-Pol Zbigniew Sobień
Email wykonawcy: biurpol@wp.pl
Adres pocztowy: ul. 1905 roku 60
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20593.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20593.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20593.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Dostawa zabawek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30974.92
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Biur-Pol Zbigniew Sobień
Email wykonawcy: biurpol@wp.pl
Adres pocztowy: ul. 1905 roku 60
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 36013.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36013.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36013.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.