eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sękowa › DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TORÓW W ZAKRESIE ROZBUDOWY SNOW PARK´U W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-11

Ogłoszenie nr 510143205-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.

Gmina Sękowa: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TORÓW W ZAKRESIE ROZBUDOWY SNOW PARK´U W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
projekt pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego", Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałane 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu - spr, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.06.03.01-12-0505/16

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 525621-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540076141-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sękowa, Krajowy numer identyfikacyjny 49189268200000, ul. Sękowa 252, 38-307 Sękowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 3518016 w. 29, e-mail ugsekowa@sekowa.pl, faks 183 540 310.
Adres strony internetowej (url): www.sekowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/sekowa

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TORÓW W ZAKRESIE ROZBUDOWY SNOW PARK´U W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BK.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń - torów w zakresie rozbudowy snow park´u w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego", Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałane 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu - spr, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) dostawę toru transportowego o wym. ok. 120 m x 70 cm, b) dostawę toru igielitowego o długości ok. 120 m z 2 zakrętami i wyposażeniem (co najmniej 25 pontonów do zjazdów), c) dostawę toru transportowego o wym. ok. 70 m x 60 cm, d) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania montażu i instalacji dostarczonych urządzeń - torów (określonych pod lit. a-c) w terenie i wykonania robót budowlanych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) niezbędnych do wykonania robót budowlanych. e) montaż i instalacja dostarczonych urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w oparciu o prawomocne pozwolenia i decyzje administracyjne. Wykonanie przyłączy energetycznych niezbędnych do funkcjonowania zamontowanych urządzeń - torów (określonych pod lit. a-c). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym parametry dostarczanych urządzeń określają postanowienia umowy oraz załączniki: a) Program funkcjonalno - użytkowy, stanowiący zał. nr 1 do umowy (UWAGA: z całego zakresu prac określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, wykonawca zobowiązany będzie w niniejszym przedmiocie zamówienia do wykonania następujących zadań opisanych w ZADANIU I: ROZBUDOWA SNOW PARK´U - budowa toru transportowego o wym. ok. 120 m x 70 cm, - budowa toru igielitowego 120 m z 2 zakrętami i wyposażeniem, - budowa toru transportowego o wym. ok. 70 m x 60 cm), b) Mapa - przybliżona lokalizacja urządzeń, stanowiąca zał. nr 2 do umowy, 3) Wyjaśnienia do zapisów programu funkcjonalno - użytkowego: a) Zamawiający zmienia i uszczegóławia zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w przedmiocie nawierzchni toru igielitowego o długości ok. 120 m wymagając, aby tor był wyposażony w specjalną nawierzchnię z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (mróz, śnieg, deszcz i słońce). Zastosowana nawierzchnia musi zapewniać odpowiedni poślizg i parametry zjazdu umożliwiające korzystanie z toru bez konieczności stosowania dodatkowych środków obniżających tarcie np. wody. b) Zamawiający zmienia i uszczegóławia program funkcjonalno-użytkowy w zakresie lokalizacji urządzeń (przybliżoną lokalizację urządzeń określa zał. nr 2 do umowy). Zamawiający wymaga aby przy torze igielitowym zlokalizowany był tor transportowy dł. ok. 70 m. 4) Dla całego zakresu zamówienia Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, stanowiącą załącznik nr 4 do umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 42417200-4


Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 45212000-6, 45212140-9, 45311000-0, 71321000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 877601.62
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.U.H. MJM-service, Jarosław Bocian
Email wykonawcy: bocian@ka.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Topolowa 3
Kod pocztowy: 42-512
Miejscowość: Malinowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 971700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 971700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 999990.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.