eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-10

Ogłoszenie nr 510141884-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny: Usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 542871-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Krajowy numer identyfikacyjny 28152400100000, ul. Ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 794 38 12 12, e-mail sekretariat@opnt.olsztyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.opnt.olsztyn.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

31/2019/PN/OPNT/SI

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator", który ma na celu m.in.: działania promocyjno - informacyjne których efektem ma być: a) zmaksymalizowanie napływu zgłoszeń do udziału w projekcie, b) pobudzenie i rozwój motywacji do uczestnictwa w projekcie; c) jasne zrozumiałe zaprezentowanie oferowanego w ramach projektu wsparcia oraz prezentację korzyści z uczestnictwa w projekcie, d) wykreowanie marki projektu i pozytywnego wizerunku wśród krajowych (przede wszystkim wśród młodych mieszkańców Polski Północno-Wschodniej, aniołów biznesu, funduszy kapitałowych, IOB, dużych przedsiębiorców, władz samorządowych); e) podniesienie poziomu świadomości w społeczeństwie na temat znaczenia innowacyjnej przedsiębiorczości, technologicznych startupów, programów inkubacji, ekosystemów startupowych dla lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz działań realizowanych w ramach projektu przy pomocy Funduszy Europejskich; f) budowa pozytywnego wizerunku technoparków i partnerów biorących udział w projekcie; g) komunikowanie wartości środowiska Startup´owego tj. niezależności, kreatywności, samodzielności itp.; h) komunikowanie idei startupów. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia", który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79341400-0


Dodatkowe kody CPV: 79342200-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25853.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Lenart Interactive Sylwia Dębowska Lenart
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 4/28
Kod pocztowy: 10-220
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16892.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16892.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38845.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.