eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabia Wola › Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Ślaskiego i nr 150630 ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2019-07-10

Ogłoszenie nr 510141863-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.

Gmina Żabia Wola: Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Ślaskiego i nr 150630 ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja drogowa dofinansowana w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 553018-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Żabia Wola, Krajowy numer identyfikacyjny 75014857800000, ul. ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8578182, 8578224, e-mail przetargi@zabiawola.pl, faks 468 578 181.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Ślaskiego i nr 150630 ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI.271.5.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę, na istniejących drogach gminnych tj. na ulicach Ślaskiego i Krańcowej w Żabiej Woli o nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem drogowym, jezdni bitumicznych o szerokości 5,50 m., poboczy z destruktu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej po prawej stronie ul. Ślaskiego, odwodnienia poprzez rowy infiltracyjne otwarte i kryte, do których woda z jezdni zostanie odprowadzona zestawem powierzchniowych ścieków podchodnikowych, istniejące zjazdy zostaną wyprofilowane i przebudowane na nawierzchnię z kostki betonowej. W rejonie skrzyżowania ul. Ślaskiego i Krańcowej projektuje się przystanek autobusowy z peronem oraz przejście dla pieszych, pomiędzy chodnikiem i peronem, oświetlone i oznakowane oznakowaniem aktywnym. Ponadto, usunięcia drzew kolidujących, na całym odcinku drogi, zgodnie z Decyzją Starosty Grodziskiego oraz zgodnie z inwentaryzacją drzewostanu; pozyskane drewno przejmie Wykonawca; usunięcie kolidujących zakrzaczeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2


Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45111000-8, 45233290-8, 45112400-9, 45111100-9, 45233252-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1334720.18
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MABAU Sp. z o.o. sp. komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Szymanów, ul. Alternatywy 9
Kod pocztowy: 05-532
Miejscowość: Baniocha
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1119300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1119300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1511670.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.