eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W BRZESKU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-10

Ogłoszenie nr 510141858-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku: SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W BRZESKU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 564030-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku, Krajowy numer identyfikacyjny 12103119400000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 33, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 663 01 09, e-mail zol@powiatbrzeski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ppzolbrzesko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY W BRZESKU

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W BRZESKU

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

7/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek w okresie od lipiec 2019 r. do lipiec 2021 r. Poszczególne ilości przedmiotu zamówienia mogą ulec zwiększeniu w zależności od potrzeb pacjentów przebywających w danym momencie w Zakładzie. Wyszczególniony asortyment może zostać rozszerzony w miarę występujących potrzeb. 3.2 Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie telefonicznie lub faxem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 3.3 Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek następować będzie 2 razy w miesiącu. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt. 3.5 Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonej partii materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek. Pakiet nr 1 LP Nazwa towaru JM Ilość 1 Gaza opatrunkowa bawełniana jałowa, kopertowa 17- nitkowa 1/2 m2 sterylizowana tlenkiem etylenu, klasa II Opakowanie 4x80 szt. karton 40 2 Kompresy gazowe niejałowe bawełniane hydrofilowe 12 -warstwowe z gazy 17-nitkowej 5x5 (100 szt.) Opako0wanie 50 x 100 szt. karton 15 3 Kompresy gazowe niejałowe bawełniane hydrofilowe 12 -warstwowe z gazy 17-nitkowej 7,5x7,5 (100 szt.) Opakowanie 50 x 100 szt. karton 15 4 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17-nitkowe 12 warstwowe z 100% bawełny hydrofilowej w opakowaniu typu blister 7,5x7,5 (a 3). 1 opakowanie 120 szt. A 3 szt. op 100 5 Kompresy gazowe jałowe bawełniane 17-nitkowe 12 warstwowe z 100% bawełny hydrofilowej w opakowaniu typu blister 10x10 (a 3 szt) 1 opakowanie 100 szt. A'3. op 100 6 Lignina (wata celulozowana 60/40 x 5 kg bielona op 85 7 Bandaż padtrzymujący wiskozowy 10cm/4m. Opakowanie 150 szt. op 50 8 Przylepiec papierowy z hypoalergicznym klejem akrylowym, włókninowe podłoże przylepca ma posiadać mikropory. Jego struktura ma pozwalać na przerwanie przylepca w ręku. 2,5 cm x 5 m, Opakowanie 12 szt op 70 9 Włókniniowa taśma samoprzylepna. Posiadająca włókninowe podłoże z mikro porami zapewniające wysoką przepuszczalność pary wodnej. Nie hamujący oddychania skóry i wydzielania potu 15x10m szt 300 10 Opatrunek do mocowania kaniul włókninowy ze skrzydełkami umożliwiającymi aplikację i z dodatkową podkładką pod stopkę kaniuli; rozmiar 6 cm x 8cm. Opakowanie 100 szt. karton 90 Pakiet nr 2 LP Nazwa towaru JM Ilość 1 Pieluchomajtki rozmiar M obwód w pasie 70 cm do 115 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2250 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. Op. 520 2 Pieluchomajtki rozmiar L obwód w pasie 100 cm do 155 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2550 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze,, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. Op. 1100 3 Pieluchomajtki rozmiar XL obwód w pasie 130 cm do 175 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2600 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze,, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. Op. 650 4 Pieluchomajtki rozmiar L obwód w pasie 100 cm do 155 cm (+-5 cm) - o podwyższonej chłonności tzw. nocne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 3150 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze,, wskaźnik wilgotności, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. Przyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. Op. 500 5 Podkłady higieniczne- chłonność wg norm ISO nie mniej niż 1700ml , 90 x 60 pakowane po 30 szt pokryte antyposlizgową folią op 100

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33141110-4


Dodatkowe kody CPV: 33711500-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W BRZESKU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 35218.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25980.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25980.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36776.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I PIELUCHOMAJTEK DLA POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W BRZESKU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 103809.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żółkiewskiego 20/26,
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 103779.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 103779.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 103779.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 39-46 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
PODSTAWOWY TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.