eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na terenie JW 5700 m. Wędrzyn

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-05

Ogłoszenie nr 510137401-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra: Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na terenie JW 5700 m. Wędrzyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 544066-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540099562-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 97039103800000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261648381, 261648388,261648308, e-mail rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl, faks 261648479.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na terenie JW 5700 m. Wędrzyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

16/PN/24444/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na terenie JW 5700 m. Wędrzyn.Zakres przedmiotu zamówienia Obiekt Hali: Obiekt wyposażony w ok. 350 miejsc na widowni stałej. Główna arena sportowa obiektu (płyta o wym. 53 x 27m, wys. 14m) umożliwiająca rozgrywanie zespołowych halowych dyscyplin sportowych (siatkówka, koszykówka, badminton, piłka ręczna, piłka nożna) Arena sportowa dzielona kurtynami na trzy pola, umożliwiająca niezależne prowadzenie zajęć w mniejszych grupach. Boisko zewnętrzne:Obiekt zlokalizowany przy budynku hali sportowej. Boisko o powierzchni 25x50m wykończone elastyczną nawierzchnią sportową, wygrodzone ze wszystkich stron siatką ochronną. Trybuny zewnętrzne: Prefabrykowane stałe trybuny sportowe o konstrukcji stalowej ocynkowane ogniowo, Trybuny trzyrzędowe posadowione na utwardzonej nawierzchni, niekotwione na trwale z podłożem. Siłownia plenerowa: Obiekt zlokalizowany od strony zachodniej budynku hali sportowej, składająca się z zestawu drążków do ćwiczeń urządzeń do ćwiczeń siłowych. Wszystkie urządzania systemowe prefabrykowane. Roboty zewnętrzne: -rozbiórka i przełożenie istniejącego ogrodzenia, -sieć i przyłącza wodociągowe wraz z montażem węzłów wodomierzowych w budynku; włączenie do obiektowej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce Zamawiającego, -sieć i przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej - włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce Zamawiającego, - sieć i przyłącza grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem rur spustowych, podłączeniem projektowanych wpustów ulicznych, odwodnień liniowych - włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce Zamawiającego, -przyłącze gazowe średniego ciśnienia wraz z montażem na ścianie budynku stacji redukcyjno-pomiarowej z głównym kurkiem odcinającym, gazomierzem turbinowym, reduktorem ciśnienia, zaworem upustowym, zaworem typu MAG-3 oraz manometrami - włączenie do istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na działce Zamawiającego i eksploatowanej przez Administratora kompleksu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18876278.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Exalo Drilling S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Plac Stanisława Staszica 9
Kod pocztowy: 64-920
Miejscowość: Piła
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23030115.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23030115.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25679415.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.