eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Padew Narodowa › UBEZPIECZENIE PROJEKTU ECO-ENERGIA W GMINACH PADEW NARODOWA, BOROWA I GAWŁUSZOWICE

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-06-19

Ogłoszenie nr 510125035-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.

Gmina Padew Narodowa: UBEZPIECZENIE PROJEKTU ECO-ENERGIA W GMINACH PADEW NARODOWA, BOROWA I GAWŁUSZOWICE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 553459-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540114272-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
1) Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa (Regon: 830409360, NIP: 8171985515)
2) Gmina Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa (Regon: 690581880, NIP: 8171980498)
3) Gmina Gawłuszowice, Gawłuszowice 5a, 39-307 Gawłuszowice (Regon: 690581904, NIP: 8171986176)


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Padew Narodowa, Krajowy numer identyfikacyjny 83040936000000, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 851 44 60, e-mail gmina@padewnarodowa.com.pl, faks 0-15 811 93 80.
Adres strony internetowej (url): www.padewnarodowa.biuletyn.com

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamawiający - działający wspólnie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 18.06.2018 r. pomiędzy Gminami Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na ubezpieczenie projektu Eco-Energia w Gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice. Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wskazanych wyżej zamawiających jest Gmina Padew Narodowa, zwana dalej Zamawiającym. Gmina Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2 39-340 Padew Narodowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

UBEZPIECZENIE PROJEKTU ECO-ENERGIA W GMINACH PADEW NARODOWA, BOROWA I GAWŁUSZOWICE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie projektu Eco-Energia w Gminach Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie mienia, tj. kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gmin Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice od wszystkich ryzyk. 1.2. Projekt Eco-Energia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr projektu RPPK.03.01.00-18.0037/17-00. 1.3. Projekt Eco-Energia podzielony został na trzy zadania: Zadanie I -"Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice"; Zadanie II - "Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice"; Zadanie III - "Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice". 1.4. Wybrany Wykonawca: FLEXIPOWER GROUP sp. z o.o. sp. k., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska - w odniesieniu do wszystkich trzech zadań. 1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia mienia, tj. kolektorów (instalacji) słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów n. biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice od wszystkich ryzyk Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia (zakładka nr 1 - kolektory [instalacje] słoneczne i instalacje fotowoltaiczne, zakładka nr 2 - kotły na biomasę, zakładka nr 3 - pompy ciepła) Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający dokumentację techniczną kolektorów (instalacji) słonecznych i instalacji fotowoltaicznych Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający dokumentację techniczna kotłów na biomasę Załącznik nr 1e: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający dokumentację techniczną pomp ciepła Załącznik nr 1f: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 1g: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66.51.00.00 - Usługi ubezpieczeniowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 784145.45
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Email wykonawcy: centrala@uniqa.pl
Adres pocztowy: ul.Gdańska 132
Kod pocztowy: 90-520
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 267260.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 267260.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 267260.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.