eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-06-19

Ogłoszenie nr 510125011-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach: Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 546067-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Okręgowy w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 32199700000000, ul. ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 070 169, e-mail zampub@katowice.so.gov.pl, faks 326 070 593.
Adres strony internetowej (url): www.katowice.so.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/4/19/OIR/PN

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Zadanie dotyczy remontu 3 pomieszczeń sanitariatów damskich i 3 pomieszczeń sanitariatów męskie w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18. 2) Zakres robót, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową, obejmuje m.in. w szczególności: a) demontaż urządzeń sanitarnych - 27 szt., b) rozebranie ścianek z cegieł o grubości ¼ cegły wraz z drzwiami wydzielającymi kabiny sanitarne - 64 m2, c) demontaż okładzin ściennych i podłogowych - 270 m2, d) wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych - 140 m2, e) wykonanie z płytek ceramicznych nowych okładzin ścian i podłóg - 422 m2, f) wykonanie okładziny stropów z płyt gipsowo- kartonowych - 63 m2, g) wykonanie nowych tynków wraz pracami malarskimi - 270 m2, h) dostawa i montaż stolarki drzwiowej- 27 szt., i) dostawa i montaż opraw/ linii oświetleniowych wraz z źródłami światła - 33 szt., j) wykonanie instalacji elektrycznych, w tym m.in: zabudowa wyłączników, gniazd wtyczkowych, czujników ruchu, k) dostawa i montaż kompletnych grzejników stalowych z zaworami odcinającymi i głowicami termostatycznymi - 6 kpl., l) dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych oraz wentylatora dachowego - 25 m2 przewodów + 1 szt. wentylator dachowy, m) dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów (lustra, blaty pod umywalki itp.) - 6 kpl., n) dostawa i montaż urządzeń sanitarnych (umywalki, toalety, pisuary) - 27 szt., o) montaż dostarczonego przez Zamawiającego wyposażenia pomieszczeń tj. dozowników na mydło, dozowników na ręczniki, uchwytów na papier toaletowy, wiszących szczotek do WC, wieszaków na ubrania montowanych w kabinach, przegród pisuarowych - razem 75 szt. p) wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń: wentylacji mechanicznej (m.in. próba montażowa, regulacja sieci oraz elementów zakańczających, sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatora), płukanie i próba szczelności instalacji wodociągowej, sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej. 3) Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie. 4) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB. 5) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7


Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45311200-2, 45330000-9, 45331210-1, 45332200-5, 45332300-6, 45262500-6, 45410000-4, 45262300-4, 45421000-4, 45442100-8, 39000000-2, 45111300-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 364717.64
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe A-M inż. Andrzej Słotwiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kadecka 2
Kod pocztowy: 41-503
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 399948.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 308240.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 665903.97
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.