eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojciechów › Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-06-11

Ogłoszenie nr 510117639-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie: Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 525431-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540060226-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, Krajowy numer identyfikacyjny 59328200000000, ul. Wojciechów 9, 24-204 Wojciechów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 517 72 10, 517 76 22, e-mail gok@agroturystyka.pl, faks 81 517 72 10, 517 76 22.
Adres strony internetowej (url): www.gokwojciechow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

INR.271.02.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. "Remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej" w ramach Projektu pn. "Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu". 2. Zakres Inwestycji obejmuje remont przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej, w tym w szczególności: 1) sprawdzenie posadowienia przypór w miejscach remontu; 2) roboty rozbiórkowe; 3) roboty fundamentowe (podbijanie fundamentów); 4) roboty betonowe; 5) roboty kamieniarskie; 6) roboty murowe; 7) izolacje; 8) obróbki blacharskie wraz z częściowym remontem orynnowania; 9) roboty tynkarskie; 10) opaska wokół obiektu z kostki granitowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry zadania inwestycyjnego i szczegóły rozwiązań technicznych, zawarty jest w dokumentacji technicznej oraz załącznikach do SIWZ (zał. nr 7 do SIWZ). 4. Zamawiający informuje, iż z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiary robót mają jedynie charakter poglądowy i pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilości robót do wykonania według dokumentacji projektowej. Brak wskazania w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań specyfikacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania Inwestycji. 5. Miejsce realizacji Inwestycji: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, na obszarze działek o numerach ewidencyjnych: 1394, 1397, 1875 i 1876, miejscowość: Wojciechów, Obręb 18 - Wojciechów, gmina Wojciechów, województwo lubelskie, objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z: 1) ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (teks jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.); 2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.); 3) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.); 4) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.); 5) decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr IN.5142.268.2.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. udzielającą pozwolenia na roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z remontem przypór kamiennych, tynków elewacji wraz z podokiennikami w budynku Wieży Ariańskiej (załącznik nr 8 do SIWZ); 6) decyzją o pozwoleniu na budowę, dokumentacją techniczną (w tym projektową), wiedzą techniczną oraz warunkami określonymi w Wzorze umowy, stanowiącym integralną część SIWZ. 7. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: 60 miesięcy licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, a w przypadku wyznaczenia w protokole odbioru końcowego terminu na usunięcie wad - od daty ich usunięcia. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 8. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami umowy, której Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 9. Warunki płatności określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru stanowiącego teren budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w tej kwestii jest Agnieszka Gąska (tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22, adres e-mail: gok@agroturystyka.pl). Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na podany numer faksu / adres e-mail. 11. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. W przypadku opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego. UWAGA: Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 108): Lp. Rodzaj czynności 1) Prace fizyczne przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót towarzyszących, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane UWAGA: Szczegółowe określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tego wymagania, a także związanych z niespełnieniem tych wymagań sankcji i rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111000-8, 45262350-9, 45262510-9, 45410000-4, 45262100-2, 45320000-6, 45111220-6, 45262210-6, 45262300-4, 45262520-2, 45233222-1, 45261320-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 216475.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: LS Complex Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Niccolo Paganiniego 12/32
Kod pocztowy: 20-850
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 325950.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 265680.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462741.13
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.