eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie prac konserwatorskich "XVIII w. malowidła ścienne autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteina w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła oraz dawne kolegium ks. Jezuitów we Lwowie"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-06-11

Ogłoszenie nr 510117632-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą: Przeprowadzenie prac konserwatorskich "XVIII w. malowidła ścienne autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteina w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła oraz dawne kolegium ks. Jezuitów we Lwowie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550085621-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540085882-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Krajowy numer identyfikacyjny 36902181000000, ul. Madalińskiego 101, 02-549 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 222704466, e-mail kancelaria@kkzp.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.polonika.pl
Adres profilu nabywcy: www.polonika.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie prac konserwatorskich "XVIII w. malowidła ścienne autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteina w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła oraz dawne kolegium ks. Jezuitów we Lwowie"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IDzG/2510/7/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie techniczne malowideł na sklepieniu nawy: oczyszczenie malowidła, podklejenie odspojeń tynków, wstępne odsolenie, częściowe uzupełnienie ubytków zapraw.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45262710-1


Dodatkowe kody CPV: 71521000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 620000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Paweł Boliński Artem Renovo
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Andrzeja Potebni 10
Kod pocztowy: 30-537
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 620000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 620000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 620000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 280.000.00

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dla wypełnienia przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 1a Pzp konieczne jest łączne zaistnienie dwóch okoliczności, tj. przyczyn technicznych oraz ich obiektywnego charakteru. Techniczne względy, które powodują, że zamawiający może zawrzeć kontrakt tylko z jednym wykonawcą, są spowodowane najczęściej bezpośrednio zaistniałymi okolicznościami albo przyczynami pośrednimi, przy czym w przypadku przedmiotowych usług pojęcie to należy tłumaczyć się jako przyczyny techniczne związane z zakresem świadczonych usług. Druga przesłanka - jedynego wykonawcy musi mieć również charakter obiektywny i dotyczyć sytuacji faktycznej, w której w danych okolicznościach, miejscu i czasie na rynku zamówienie można uzyskać tylko od jednego wykonawcy, jako rzeczywistego monopolisty. Aby powołać się na przesłankę udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a, należy udowodnić zaistnienie przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które powodują, że dane zamówienie na dostawy, usługi lub roboty budowlane może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. "Przyczyny techniczne", o których mowa w komentowanym przepisie, uzasadniające udzielenie zamówienia wykonawcy bez przeprowadzenia przez zamawiającego procedury konkurencyjnej, muszą mieć zasadniczy charakter, tak by można było wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter nieprzezwyciężalny. Dla zastosowania tego przepisu nie jest wystarczające, że dany wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie najlepiej bądź w najszerszym zakresie. Musi on być jedynym wykonawcą, który ze względu np. na specyficzne cechy techniczne zamówienia jest zdolny do jego realizacji. W przeciwnym razie zamawiający powinien podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie konkurencyjnym. Dla wypełnienia przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 1b Pzp konieczne jest łączne zaistnienie dwóch okoliczności, tj. przyczyn technicznych oraz ich obiektywnego charakteru. Tym samym konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek - istnienia praw wyłącznych oraz jednego podmiotu zdolnego do realizacji zamówienia - pomiędzy którymi musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy. Zamawiający musi wykazać, że wykonywanie zamówienia przez innego wykonawcę jest niemożliwe nie tylko z powodu przysługującej danemu podmiotowi ochrony praw wyłącznych, lecz także dlatego, że istnienie takich praw wyłącznych skutkuje koniecznością udzielenia zamówienia temu podmiotowi. Uzasadnienie faktyczne. Ratowanie zdobienia zabytkowego kościoła ojców jezuitów zainteresowało również polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), które traktuje świątynię jako jeden z cennych zabytków polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Niepokój polskich konserwatorów i urzędników budził fatalny stan polichromii. Od 2012 roku zorganizowano prace interwencyjne dla ratowania cennych fresków Ecksteinów. Ogromne zaangażowanie i entuzjazm wykazali konserwatorzy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. We Lwowie zorganizowano konferencję międzynarodową dotyczącą ratowania malowideł ściennych, zbadano ich stan, określono metodę i technologię prac. W 2013 roku rozpoczęto pierwszy etap prac interwencyjnych pod kierownictwem doświadczonego konserwatora doktora Pawła Bolińskiego. W latach 2013-2014 prowadzono tylko prace zabezpieczające, do których dr Boliński angażuje swoich studentów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, od 2014 roku pracują tu również studenci z lwowskiej ASP, uczniowie prof. Jurija Ostrowskiego. Podczas posiedzenia wspólnej polsko-ukraińskiej komisji konserwatorskiej, która wysoko oceniła tegoroczne wyniki prac w kościele ojców jezuitów rozmawiam z drem Pawłem Bolińskim. Opowiedział on, że prace interwencyjne przebiegają etapowo i sfinansowane są przez polskie MKiDN W latach 2012-2014 trwały również warsztaty konserwatorskie polegające na tym, że wymieniono się doświadczeniami naszej polskiej szkoły konserwatorskiej ze szkołą ukraińską. W tych warsztatach brali udział absolwenci i studenci krakowskiej ASP, jak również lwowskiej ASP z wydziału konserwacji (źródło: https://kuriergalicyjski.com/historia/zabytki/4017-prace-konserwatorskie-w-kosciele-jezuitow-we-lwowie ). Na mocy umowy "Umowy o współpracy pomiędzy Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych i Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie" z dnia 14.06.2013 r. między uczelniami zobowiązano się do współpracy mającej na celu realizację wspólnych programów (zadań), które są warte uwagi oraz adaptacji dla potrzeb przebiegu studiów, a ponadto które jednocześnie będą sprzyjać rozwojowi i podtrzymaniu wzajemnych kontaktów w różnych formach współpracy: Część I Cel współpracy Celem współpracy jest realizacja wspólnych programów (zadań), które są warte uwagi oraz adaptacji dla potrzeb przebiegu studiów, które jednocześnie będą sprzyjać rozwojowi i podtrzymaniu wzajemnych kontaktów. Każda ze stron zapewnia różne formy współpracy. Realizacja Programu Prac Konserwatorskich "XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE", służy temu właśnie celowi, a jako jego kierownika wskazuje się Pana dr Pawła Bolińskiego. Na mocy Części II, pt.: Realizacja ww. umowy: W zależności od możliwości finansowych i zgody kierownictwa każdej ze stron, umowa będzie realizowana w ramach następujących wydarzeń lub programów: 1.Wymiana studencka 2.Wymiana wykładowców 3.Wspólne badania naukowe (...) 8.Realizacja wspólnych programów kulturowych 9.Wspólny udział w wykonaniu prac praktycznych z zachowania wspólnego historyczno-kulturowego dziedzictwa 10.Wspólny udział w międzynarodowych projektach, programach grantowych - uczelnie, strony umowy postanowiły o prowadzeniu wspólnych prac, wymianie doświadczeń wykładowców, studentów, prowadzeniu badań naukowych i realizacji wspólnych programów kulturowych w ramach wspólnego udziału w wykonaniu prac praktycznych z zachowaniem wspólnego historyczno-kulturowego dziedzictwa. W Aneksie No.1 do umowy podkreślono (Rozdział 1. Cel aneksu do Umowy), ze celem umowy jest: Zapewnienie edukacyjnych, naukowych i wykonawczych (realizatorskich) potrzeb dla dalszego wdrażania i doskonalenia przygotowania fachowców z konserwacji i restauracji dzieł sztuki, zachowania, restauracji, edukacji i popularyzacji wspólnego historycznego i kulturowego dziedzictwa. - co odpowiada wprost odpowiada projektowi prac konserwatorskich "XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE". Zobowiązaniem wynikającym z Rozdziału 2. Aneksu do umowy, pt.: Zobowiązania stron jest zobowiązanie stron do dotrzymywania się następujących zasad (a w tym m.in.): - nie przekazywać bez uzgodnienia dla wykorzystania czy we własność osobom trzecim lub organizacjom otrzymane naukowe, dydaktyczno-metodyczne wyniki, naukowo-techniczną dokumentację, wyposażenie i inne obiekty własności intelektualnej; - organizować w ramach procesu edukacyjnego osobne badawcze seminaria w celu badania wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wybitnych zjawisk artystycznych i personaliów z obu stron (wpływ krakowskiego środowiska artystyczno-kulturowego na lwowskie i na odwrót); - realizować corocznie wspólnymi wysiłkami konserwację jednego wybranego obiektu z wyżej wspomnianej bazy historycznego i kulturowego dziedzictwa. Takim właśnie obiektem jest KOŚCIÓŁ P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE - dziś CERKIEW GARNIZONOWA P.W. ŚŚ PIOTRA I PAWŁA WE LWOWIE. Powyższe potwierdza list prof. dr hab. Wlodymyra Odrechiwśkyj Rektora Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych do Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z adnotacjami z 23 i 30.11.2017 r. potwierdzającymi wyrażenie zgody na prowadzenie prac w tym obiekcie i woli ich kontynuacji nie tylko w 2018 r., ale też w latach następnych. Rektor lwowskiej uczelni podkreśla przy tym cykliczny (coroczny) charakter warsztatów konserwatorskich pt.: "Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości". Co więcej prace pod kierownictwem Pana dr Pawła Bolińskiego mają prowadzić do rozwoju programu kształcenia studentów oraz utworzenia nowej specjalizacji na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, tj. "Konserwacji malarstwa ściennego". Pan dr Paweł Boliński otrzymał zgodę na pełnienie funkcji konsultanta lwowskiej uczelni od Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Trwający od 2012 r. proces ratowania malowideł autorstwa Franciszka Ecksteina we wnętrzu pojezuickiego kościoła pw. śś apostołów Piotra i Pawła we Lwowie, ze względu na swój charakter, od początku wymagał szczególnego podejścia i bardzo dokładnego przygotowania. Od początku pracami międzynarodowego zespołu specjalistów kierował dr Paweł Boliński, konserwator dzieł sztuki, specjalista z zakresu dokumentacji i konserwacji monumentalnych i iluzjonistycznych malowideł ściennych, znawca twórczości Franciszka Ecksteina, pracownik akademicki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W pierwszej fazie prac zrealizowano pełną inwentaryzację konserwatorską obiektu, na kanwie której można było przystąpić do zakrojonego na szeroką skalę projektu badawczego. Badania konserwatorskie miały przede wszystkim określić stan zachowania fresków oraz przyczyny ich zniszczeń, a w kolejnym etapie badania miały pomóc opracować najlepsze metody ratowania malowideł. Tak powstał program konserwatorski do wyjątkowych ze względu na stan zachowania malowideł, bowiem rzadko się zdarza, żeby tak wielka ilość czynników niszczących miała wpływ na jeden obiekt zabytkowy i w konsekwencji doprowadziła go do tak złego stanu. Wieloletnie zaniedbania remontowe doprowadziły do nieszczelności pokrycia dachu, co spowodowało, że wody opadowe wraz z rozpuszczonymi w sobie zanieczyszczeniami atmosferycznymi przez długie lata zalewały sklepienia kościoła. Długotrwałe namakanie sklepień wodą opadową powodowało niszczenie poszczególnych ich warstw poprzez wypłukiwanie i tworzenie różnego typu soli, które systematycznie krystalizując rozsadzały i degradowały warstwy stratygraficzne sklepienia doprowadzając w wielu miejscach do całkowitego unicestwienia malowidła. Dodatkową trudnością konserwatorską było całkowite przemalowanie fresku farbami kazeinowymi w latach 30 XX wieku. Z czasem zależności od miejsca na tej przemalówce pojawiły się wykwity zeszklonego i poszarzałego gipsu, który mocno zespolił i utrwalił ze sobą obie warstwy malarskie. W innych z kolei miejscach osypująca się i pudrująca przemalówka wraz z freskiem stwarzała bardzo poważny problem- jak uratować i odsłonić oryginalny fresk. Problemów konserwatorskich nietypowych w tym obiekcie było wyjątkowo dużo, dlatego też musiały być wypracowane metody specjalne i indywidualne dla tego obiektu, rozwiązujące kolejno krok po kroku poszczególne zagrożenia i stosujące najnowsze zdobycze nauki konserwatorskiej. Program który powstał jest programem autorskim wykorzystującym nowatorskie rozwiązania i doświadczenie autora np. do wyrównywania deformacji malowideł wraz z tynkiem jak również metody, które na taką skalę są po raz pierwszy stosowane np. przy utrwalaniu i odsalaniu malowideł ściennych wykorzystując nanotechnologie, chelatację i wulkanizację lateksów. Wszystkie te autorsko przebadane i dopracowane metody sprawdziły się bardzo dobrze i zostały i udoskonalone przez zespół pod kierunkiem dr. Pawła Bolińskiego w pierwszym etapie prac konserwatorskich na sklepieniu w prezbiterium pojezuickiego kościoła. Po przeprowadzonej pełnej konserwacji technicznej, która pozwoliła odsłonić i uratować oryginalną XVIII w. warstwę malarską morawskiego freskanta Franciszka Ecksteina przeprowadzono również konserwację estetyczną fresków retuszując i rekonstruując brakujące części kompozycji. Dzięki tym zabiegom malowidło odzyskało swój niepowtarzalny XVIII w. iluzjonistyczny charakter. Jakość oraz efekt konserwacji został wysoko oceniony przez międzynarodową komisję konserwatorów i specjalistów odbierających prace i uczestniczących w komisjach przejściowych. Dzięki tym pracom zespół zaangażowany w ratowanie tych malowideł w pojezuickim kościele we Lwowie stał się wyspecjalizowaną i wyselekcjonowaną grupą konserwatorów o bardzo wysokich kwalifikacjach gwarantujących wysoką jakość wykonanych prac. Dr Paweł Boliński jest autorem Programu Prac Konserwatorskich "XVIII W. MALOWIDŁA ŚCIENNE AUTORSTWA FRANCISZKA I SEBASTIANA ECKSTEINA W KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE". Badania i opracowanie metody prac konserwatorskich w pojezuickim kościele pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, II etap stanowiły przedmiot umowy Nr 05877/14/DDK z dnia 04.08.2014 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU / PRIORYTETU (Dziedzictwo kulturowe / Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Jest także autorem specjalistycznej opinii technicznej w przedmiocie stanu zachowania i potrzeb konserwatorskich dekoracji malarskich sklepień KOŚCIOŁA P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE i Koncepcji konserwacji fresków w KOŚCIELE P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA ORAZ DAWNE KOLEGIUM KS. JEZUITÓW WE LWOWIE. Stronami ww. umów były: Stowarzyszenie Willa Decjusza, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "KON-FEDERECJA" oraz MKiDN. W żadnym z przypadków nie przeniesiono majątkowych praw autorskich na zamawiających dzieła. Na zaistnienie ww. sytuacji Zamawiający nie miał wpływu i jest to dla niego okoliczność obiektywna. Przy tego typu pracach - wieloletnich i wieloetapowych, gdzie siłą rzeczy zaangażowany jest wieloosobowy wyspecjalizowany zespół, niezwykle ważne jest, żeby w efekcie końcowym widoczna była spójna jednolita artystyczna wizja maksymalnie zbliżona do wystroju i wizji autora z danej epoki. Niedopuszczalnym jest, aby przy tego typach konserwacjach, w których mamy do czynienia z całościowym dziełem pochodzącym z jednej epoki w dodatku jednego autora, zmieniać w poszczególnych fragmentach i na poszczególnych etapach bez merytorycznego uzasadnienia technologię konserwacji oraz kierownictwo i zespół wykonawców, wskazując tym samym obiekt na widoczną zmianę estetyczną wykonania poszczególnych części jak i obniżenie jakości wykonania. Doświadczenie zebrane "tu i teraz" jest jednym z najważniejszych elementów jakie towarzyszyły dotychczasowym pracom w kościele. To in situ można było zweryfikować wszystkie opracowane metody konserwacji, a następnie je na bieżąco modyfikować w zależności od miejsca i stanu zachowania danego fragmentu malowidła. Zdobywane na bieżąco doświadczenie w konserwacji danego fresku na danym podłożu, przy konkretnych rodzajach uszkodzeń i zanieczyszczeń, co pozwala na bieżące reagowanie w przypadku pojawienia się nietypowych "zachowań" konserwowanej powierzchni i jest nie do "uchwycenia" przez nowego konserwatora, który nie ma wiedzy o zachowaniu obiektu "na bieżąco" - co oznaczają dane zachowania obiektu w trakcie pracy i czy należy przerwać pracę tą techniką, czy też technikę lekko zmodyfikować. W takiej sytuacji doświadczenie zebrane "tu i teraz" na konkretnym obiekcie jest nie do odtworzenia ad hoc nawet przez innego nawet uznanej sławy biegłego konserwatora. Każdy obiekt a szczególności tak skomplikowany pod względem problemów konserwatorskich, determinuje indywidualne zachowania konserwatorskie, które trzeba wypracować odpowiednio długo poznając obiekt. Doświadczenie zdobyte w pracy z danym obiektem nadaje całości cechy niejako indywidualnego dzieła konserwatorskiego i jako takiego będącego nie do odtworzenia przez innego specjalistę, a przynajmniej nie od razu i nie bez ryzyka wyrządzenia szkody dla konserwowanego obiektu. Każdy inny konserwator będzie postrzegał poszczególne elementy z perspektywy własnej percepcji dzieła pierwotnego i sposobu pracy jego twórcy. Także sposób prowadzenia konserwacji będzie miał odmienne indywidualne cechy, co może negatywnie wpłynąć na całość (jednolitość, spójność) prac konserwatorskich. Dodatkowo jeszcze jedną ważną rzeczą jest stan obiektu, który obecnie jest w trakcie konserwacji i tylko obecny wykonawca wie co gdzie, czym i jak zostało zrobione ponieważ tylko wykonawca dysponuje dokumentacją i odpowiednią wiedzą. Zmiana wykonawców, a co za tym idzie zmiana sprawdzonej technologii konserwacji, zmiana metod i wypróbowanych autorskich sposobów konserwacji, w takiej sytuacji spowoduje nie tylko obniżenie jakości wykonania, ale grozi źle wykonaną konserwacją, a nawet nieodwracalnym uszkodzeniem obiektu. Świadomość ile czasu i środków potrzeba na prawidłowe rozpoznanie obiektu tej klasy, na opracowanie własnych metod konserwacji oraz na wypracowanie dobrych relacji w środowisku lokalnym (ukraińskim) dla każdego nowego zespołu konserwatorskiego sprawia, że procedowanie tej inwestycji w trybie budżetowym i przetargowym, a także ryzyka błędów, które mógłby popełnić innych wykonawca, wyklucza możliwość zrealizowania tego zadania w inny sposób niż pod kierownictwem Pana dr Pawła Bolińskiego. Ważnym jest, aby w takich sytuacjach i przy tego typu obiektach możliwe było prowadzenie prac konserwatorskich nieprzerwanie przez jeden wyspecjalizowany zespół konserwatorów pod odpowiednim kierownictwem dającym gwarancję jakości i odpowiedniego poziomu przeprowadzonych prac. Dotychczasowy międzynarodowy zespół konserwatorów pod kierunkiem dr. Pawła Bolińskiego prowadzący prace konserwatorskie przy freskach w kościele pw. Piotra i Pawła we Lwowie spełnia wszystkie warunki wysokich standardów prowadzonych przez nich prac, a zdobyte przez nich doświadczenie i umiejętności są gwarantem prawidłowo wykonania dalszych etapów konserwacji, tak aby całe wnętrze tworzyło jedną estetyczną całość. Reasumując ważnym jest z punktu widzenia dobra i bezpieczeństwa zabytku jak również z perspektywy całego finansowego przedsięwzięcia, żeby konserwacją wnętrza pojezuickiego kościoła we Lwowie prowadził prace sprawdzony już wyżej wymieniony zespół realizujący autorski projekt konserwacji. Zarówno MKiDN, jak i strona Ukraińska oczkują kontynuacji prac konserwatorskich i naukowych pod kierownictwem Pana doktora Pawła Bolińskiego, co wyrażają: 1)Stanowiska przedstawicieli: proboszcza i wikariusza cerkwi garnizonowej PW ŚŚ PIOTRA I PAWŁA we Lwowie (dawnego KOŚCIOŁA PW ŚŚ PIOTRA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE), MKiDN, Miasta Lwowa, Konserwatora Miejskiego we Lwowie, Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Pięknych Im. Jana Matejki w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, 2)List Wiceprezesa Rady Ministrów i MKIDN, 3)List proboszcza cerkwi garnizonowej PW ŚŚ PIOTRA I PAWŁA we Lwowie (dawnego KOŚCIOŁA PW ŚŚ PIOTRA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE) ks. Stepana Susa z dnia 13 marca 2019 r. (Ex. C023-19) wskazujący na konieczność kontynuowania współpracy z Panem dr Pawłem Bolińskim. Wnioski: 1.Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ponieważ będącym przedmiotem zamówienia prace konserwatorskie mogą być prowadzone pod kierownictwa Pana doktora Pawła Bolińskiego, tylko przez jednego wykonawcę zarówno z przyczyn: a)technicznych o obiektywnym charakterze, b)związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - bo nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. 2.Tylko Pan dr Paweł Boliński posiada pełnię praw autorskich będących podstawą prac konserwatorskich i nie ma możliwości w obecnym stanie zmiany sposoby ich realizacji. 3.Prace mogą się toczyć tylko pod kierownictwem dr Pawła Bolińskiego, zgodnie z wolą proboszcza i wikariusza cerkwi garnizonowej PW ŚŚ PIOTRA I PAWŁA we Lwowie (dawnego KOŚCIOŁA PW ŚŚ PIOTRA POJEZUICKIEGO WE LWOWIE) . 4.Tylko Pan dr Paweł Boliński może prowadzić zespół studentów uczelni krakowskiej ASP, jak również lwowskiej ASP z wydziału konserwacji.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.