eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie kompleksowej usługi międzynarodowego transportu instalacji artystycznej na potrzeby uczestnictwa w festiwalu Sheffield Doc Fest 2019

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-05-21

Ogłoszenie nr 510100032-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie kompleksowej usługi międzynarodowego transportu instalacji artystycznej na potrzeby uczestnictwa w festiwalu Sheffield Doc Fest 2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541407-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie kompleksowej usługi międzynarodowego transportu instalacji artystycznej na potrzeby uczestnictwa w festiwalu Sheffield Doc Fest 2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

12/IAM/2019/04

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na specjalistycznym pakowaniu, rozpakowaniu instalacji artystycznej, przygotowaniu dokumentów transportowych instalacji artystycznej, specjalistycznym transporcie międzynarodowym instalacji artystycznej na potrzeby uczestnictwa w festiwalu Sheffield Doc Fest 2019 w 2019 roku (Wielka Brytania), zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz tabeli "Lista z/do transportu" (załącznik nr 2A do SIWZ). W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) realizacji usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 2014 r. poz. 1240) oraz standardami ICOM; 2) załadunku, wyładunku, transportu, nadzoru osobistego w miejscach odbioru, tranzytowych i dostawy, koordynacja wszystkich czynności (usługa: `Nail2Nail´); 3) zapewnienia specjalistycznych materiałów do pakowania z uwzględnieniem specyfiki przewożonego obiektu, w tym zapewnienie specjalistycznych izolowanych skrzyń, przystosowanych do przewozu obiektu szczególnie wrażliwych (jeśli skrzynie posiadają drewniane elementy muszą być przed rozpoczęciem transportu fumigowane zgodnie z przepisami) - szczegółowe informacje na ten temat Wykonawca powinien uzyskać bezpośrednio od wydających instalacje artystyczne na etapie przygotowywania oferty; 4) przed odbiorem obiektu Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania "z natury" wymiarów i ilości elementów rozłożonych do transportu instalacji w celu dobrania odpowiednich skrzyń transportowych; 5) posiadania kabin ładunkowych pojazdów do wszystkich transportów drogowych dobrze resorowanych, właściwie izolowanych i szczelnych, dysponującymi urządzeniami do unieruchamiania skrzyń we właściwej pozycji, zabezpieczonymi przed włamaniem, samochody muszą być wyposażone w platformę - podnośnik hydrauliczny; 6) pakowania i załadunku transportowanych instalacji artystycznej przy użyciu specjalistycznych materiałów i przez wyspecjalizowaną kadrę osób w podanych lokalizacjach u wydających instalacje oraz rozładunku instalacji w obecności niezbędnych pracowników instytucji z których i do których instalacje są transportowane; 7) ustalenia szczegółowych miejsc i dat odbiorów instalacji artystycznej bezpośrednio z wydającymi i przyjmującymi instalacje; 8) organizacji wszystkich wymaganych prawem formalności wywozowych, przywozowych, eksportowych, importowych, licencji, formalności podatkowych w związku z wywozem oraz przywozem instalacji artystycznej z zagranicy wraz z pokryciem wszelkich kosztów z nimi związanych; 9) zapewnienie na swój koszt pełnego ubezpieczenia, zgodne z wymogami Zamawiającego, na czas świadczenia usługi. Ubezpieczenie będzie aktywne od momentu przekazania danej instalacji przez Zamawiającego do momentu przekazania instalacji osobie odpowiedzialnej w Site Gallery, 1Brown Street, Sheffield S1 2BS, UK Joe Cutts +44 (0)114 276 5141 oraz Zamawiającemu po transporcie zwrotnym. 10) ustalenia bezpośrednio z Zamawiającym(Instytut Adama Mickiewicza), przyjmującymi (przedstawiciel Instytutu Adama Mickiewicza) instalację artystyczną na etapie przygotowania oferty czy niezbędnym elementem realizacji będzie wynajęcie agenta transportowego; Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia współpracy z agentem podanym przez wydającego, przyjmującego instalację oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z tym działaniem; 11) realizacji wszystkich czynności związanych z instalacją, w taki sposób, aby stan obiektu podczas pakowania, transportu i rozpakowania nie uległ zmianie: obiekt musi być pakowany w odpowiednie materiały zabezpieczające poszczególne elementy instalacji artystycznej przed uszkodzeniem podczas transportu, zawsze z uwzględnieniem specyfiki transportowanego obiektu oraz w uzgodnieniu ze stroną wydającą instalację. 12) Ubezpieczenie na czas transportu instalacji od wszelkich ryzyk (Cargo All Risk) do kwot podanych w załączniku nr 2A; 2. Obiekty transportowe: Lista znajduje się w załączniku nr. 2A Szczegółowe informacje dotyczące instalacji Zamawiający zamieścił w j. angielskim, w "info cards" ( załącznik nr 2B do SIWZ). Wybór języka angielskiego jest podyktowany faktem, iż niniejsze dokumenty mogą być potrzebne organom celnym. 3. Transport odbywać się będzie drogą wskazaną przez Wykonawcę wybranego w niniejszym postępowaniu i obejmuje transport obiektu do Site Gallery, 1Brown Street, Sheffield S1 2BS, UKoraz z Site Gallery, 1Brown Street, Sheffield S1 2BS, UK do Warszawy na trasach: 1. Warszawa - Sheffield (UK)- Warszawa Transport realizowany będzie zgodnie z listą znajdującą się w załączniku nr 2A wraz ze wszystkimi usługami, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Miejsce realizacji projektu: Projekt realizowany będzie w Site Gallery, 1Brown Street, Sheffield S1 2BS, UK . 5. Terminy realizacji: Dnia 05.06.2018 dostarczenie obiektu do Site Gallery, 1Brown Street, Sheffield S1 2BS, UK miejsca realizacji wystawy - zgodnie z opracowanym we współpracy z Zamawiającym oraz podmiotem użyczającym planem transportu. Dnia 05.06.2019 nastąpi rozpakowanie instalacji w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Godzina rozpakowania zostanie określona na późniejszym etapie. W dniu 12.06.2019 r. do godziny 16:00 czasu lokalnego odbiór instalacji z przestrzeni realizacji wystawy, zapakowanie do transportu powrotnego i transport zwrotny do Warszawy. Instalacja będzie gotowa do wydania, do transportu przez Zamawiającego od dnia 17.05.2019r. 6. Szczegółowy plan transportu musi zostać przedstawiony Zamawiającemu w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60.00.00.00 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36600
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ART-TRANSPORTER Krzysztof Pawłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Berensona 12E/68
Kod pocztowy: 03-287
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 45510
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19680
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45510
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.