eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni i przebudową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 3340L ulicy Szwedzkiej w Zamościu na odcinkachod km 0+007 do km 0+713 i od km 0+713 do km 1+128

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-05-15

Ogłoszenie nr 510095292-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Miasto Zamość: Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni i przebudową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 3340L ulicy Szwedzkiej w Zamościu na odcinkach: od km 0+007 do km 0+713 i od km 0+713 do km 1+128

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 534544-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Zamość, Krajowy numer identyfikacyjny 95036874700000, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 677 23 37, e-mail zamowienia@zamosc.pl, faks 846 393 054.
Adres strony internetowej (url): umzamosc.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni i przebudową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 3340L ulicy Szwedzkiej w Zamościu na odcinkach: od km 0+007 do km 0+713 i od km 0+713 do km 1+128

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IM-ZP.272.10.2019.IW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót obejmuje: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - zakres robót od km 0+007 do km 0+713 a) branża drogowa o remont nawierzchni jezdni drogi tj.: o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 - 4 cm o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - 4 cm o lokalna warstwa wyrównawczo - profilująca po ferezowaniu z betonu asfaltowego AC11W - grubość zmienna o górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 (lokalne poszerzenia) - 25 cm o warstwa wzmocnienia podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4 (lokalne poszerzenia) - 25 cm o przebudowę chodnika - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej typu Holland (bez fazowa) o przebudowę zjazdów indywidualnych - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grafitowej typu Holland (bez fazowa) o oznakowanie poziome i pionowe o montaż znaku drogowego aktywnego typu "Radar" o parametrach technicznymi o wyświetlanie prędkość o dwie linie tekstu pod wyświetlaną prędkością o możliwość prowadzenia statystyk ruchu drogowego (dane na temat natężenia ruchu) o zasilanie solarne z akumulatorem żelowym, wewnętrznym regulatorem, kablami i zestawem montażowym o konstrukcja wsporcza radaru wraz z fundamentem o oprogramowanie konfiguracyjne i statystyki ruchu drogowego b) branża sanitarna -kanalizacja deszczowa o budowa kanału deszczowego z rur PP-B SN 8 DN 500 - 68 m o budowa kanału deszczowego z rur PP-B SN 8 DN 400 - 154 m o budowa kanału deszczowego z rur PE100-RC SDR DN 400 - 47 m o budowa kanału deszczowego z rur PP-B SN 8 DN 200 - 75 m o budowę studni żelbetowych DN 1200 łączonych na uszczelkę - 11 kpl. o budowę studzienek betonowych DN 500 z osadnikiem i wpustem ulicznym drogowym żeliwnym D400 - 15 kpl. o odtworzenie nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego na trasie kanału kanalizacji deszczowej od studni D6 do D 11 o kamerowanie kontrolne wykonanej kanalizacji c) branża teletechniczna o budowa kanalizacji teletechnicznej z rur HDPEp 110/6,3 o ustawienie studni SKR-1 - zakres robót od km 0+713 do km 1+280 a) branża drogowa o remont nawierzchni jezdni drogi tj.: o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 - 4 cm o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - 4 cm o lokalna warstwa wyrównawczo - profilująca po ferezowaniu z betonu asfaltowego AC11W - grubość zmienna o przebudowę chodnika - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej typu Holland (bez fazowa) o przebudowę zjazdów indywidualnych - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grafitowej typu Holland (bez fazowa) o oznakowanie poziome i pionowe b) branża sanitarna - kanalizacja deszczowa o budowa kanału deszczowego z rur PP-B SN 8 DN 400 - 13 m o budowa kanału deszczowego z rur PP-B SN 8 DN 200 - 34 m o budowę studni żelbetowych DN 1200 łączonych na uszczelkę - 1 kpl o budowę studzienek betonowych DN 500 z osadnikiem i wpustem ulicznym drogowym żeliwnym D400 - 5 kpl. o kamerowanie kontrolne wykonanej kanalizacji c) branża teletechniczna o budowa kanalizacji teletechnicznej z rur HDPEp 110/6,3 o ustawienie studni SKR-1 - roboty porządkowe i wykończeniowe z obsianiem trawą zieleńców - 5 cm

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9


Dodatkowe kody CPV: 45232300-5, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2464308.83
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Peowiaków 7
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3031099.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3031099.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3538752.25
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.